Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 29.09.2014 r

Żychlin, 2014.09.29.

RGO. 6220.20.7.2014

 

POSTANOWIENIE

o zawieszeniu postępowania

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 zrń. z 2014 r. poz. 183), w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), nawiązując do wniosku Farmy Wiatrowej Żychlin Sp. z o.o., ul. Śnieżna 1; 80- 554 Gdańsk, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej w skład której wchodzi maksymalnie 12 turbin, o mocy do 42 MW, planowanej na terenie gminy Żychlin" przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid: 112 obrąb Zgoda, 223, 16, 69 i 89 obrąb Śleszyn, 82 i 13 obrąb Biała, 97/2, 212 i222 obrąb Kruki oraz 6 i 12 obrąb Grzybów na terenie gm. Żychlin orazwymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm)

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej w skład której wchodzi maksymalnie 12 turbin, o mocy do 42 MW, planowanej na terenie gminy Żychlin" przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid: 112 obrąb Zgoda, 223, 16, 69 i 89 obrąb Sleszyn, 82 i 13 obrąb Biała, 97/2, 212 i222 obrąb Kruki oraz 6 i 12 obrąb Grzybów na terenie gm. Żychlin, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

W dniu 2 września 2014 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Farmy Wiatrowej Żychlin Sp. z o.o., ul. Śnieżna 1; 80- 554 Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej w skład której wchodzi maksymalnie 12 turbin, o mocy do 42 MW, planowanej na terenie gminy Żychlin" przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid: 112 obrąb Zgoda, 223, 16, 69 i 89 obrąb Sleszyn, 82 i 13 obrąb Biała, 97/2, 212 1222 obrąb Kruki oraz 6 i 12 obrąb Grzybów na terenie gm. Żychlin.

W toku postępowania, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin pismami z dnia 3 września 2014 r. wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi -znak: RGO.6220.20.5.2014 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie - znak: RGO.6220.20.4.2014 o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w opinii znak: PSSE-ZNS/ MS/ 481/53/14 z dnia 10 września 2014 roku (wpływ do Urzędu Gminy - 22 09. 2014 r.) uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu znak: WOOŚ-I..4240. 482.2014.MŁ z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu do Urzędu Gminy- 22.09.2014 r.) wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia, zgodnego z art. 66 ust. 1 ustawy ooś.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, opinie organów opiniujących, stosownie do przepisów art. 63 ust.l i 4 cytowanej ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 5 i 6 ustawy ooś, zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) , na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenia.

 

                                                                  Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                 /-/ Grzegorz Ambroziak

 

 

 

Otrzymują:

1.    Pani Ewa Rudol - Pełnomocnik Farmy Wiatrowej Żychlin  

Pracownia Ochrony Środowiska AddGreen
ul. Kleeberga 5/58;                88 - 100 Inowrocław

2.                 Farma Wiatrowa Żychlin Spółka z o.o. ul. Śnieżna 1; 80-554 Gdańsk

3.                 Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 zm. z 2014 r. poz. 183).

4.                A/a

 

Do wiadomości:

1.                 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25;  90-113 Łódź

2.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;         

      99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:48:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 29-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:48:16