Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie z dnia 16.02.2015 r

Żychlin, 2015.02.16.

RGO. 6220.27.6.2014

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1, pkt. 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

stwierdzam

że, dla przedsięwzięcia polegającego na: „instalacji stanowiska przygotowania i malowania na mokro farbami organicznymi elementów konstrukcji metalowych w istniejącej hali produkcyjnej" na działkach o numerach ewidencyjnych 1028/2 i 1030/5 obręb Żychlin, gmina Żychlin, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 8 grudnia 2014 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek DiMa Sp. z o.o., ul. Narutowicza 72, 99-320 Żychlin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „instalacji stanowiska przygotowania i malowania na mokro farbami organicznymi elementów konstrukcji metalowych w istniejącej hali produkcyjnej" na działkach o numerach ewidencyjnych 1028/2 i 1030/5 obręb Żychlin, gmina Żychlin.

Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów z naniesionym projektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.27.2.2014 z dnia 09.12.2014 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.27.3.2014 z dnia 09.12.201 4 r. z wnioskiem w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych: w opinii Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Kutnie znak: PPIS-ZNS/MS/481/69/14 z dnia 29.12.2014 r. uznającej za niezasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOŚ- I.4240.709.2014.MM.3 z dnia 09.02. 2015 r. że dla przedsięwzięcia polegającego na: „instalacji stanowiska przygotowania i malowania na mokro farbami organicznymi elementów konstrukcji metalowych w istniejącej hali produkcyjnej" na działkach o numerach ewidencyjnych 1028/2 i 1030/5 obręb Żychlin, gmina Żychlin- nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na remoncie części pomieszczeń budynku o nr inw. 1-16 obecnie wynajmowanym od Zakładów EMIT S.A. w Żychlinie, ul. Narutowicza72, pod stanowisko przygotowania i malowania na mokro farbami organicznymi elementów konstrukcji metalowych. W ramach inwestycji planowane jest wydzielenie części budynku hali po dawnym warsztacie samochodowym, na stanowisko przygotowania i malowania, magazynku farb z mieszalnią oraz zaplecza socjalnego.

W planowanym pomieszczeniu będą malowane elementy konstrukcji metalowych na potrzeby budownictwa oraz części i konstrukcje dla energetyki i rolnictwa. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z planowanym przedsięwzięciem, planowane jest docelowo zatrudnienie dwóch nowych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach albo przeszkolenie obecnych do pracy na tym stanowisku. Planowane stanowisko malowania na mokro elementów konstrukcji metalowych przyczyni się do znacznego polepszenia terminowości realizacji zleceń, jak również do obniżenia kosztów produkcji. Konieczność wywożenia do poddostawców elementów wymagających tego typu wykończenia, zwiększone koszty produkcji wynikające z malowania u poddostawcy plus dodatkowy koszt transportu i zbyt długi okres oczekiwania na realizację usługi, w znacznym stopniu ogranicza atrakcyjność usług w pozyskiwaniu nowych klientów jak i utrzymanie obecnych. Zdolność produkcyjna zakładu - obecny stan zatrudnienia 90 osób oraz zmechanizowanie zakładu, pozostanie na dotychczasowym poziomie. W zakładzie DiMa Sp. z o.o. w Żychlinie będą stosowane podstawowe materiały:

-    wyroby epoksydowe dwuskładnikowe o małej zawartości lotnych związków organicznych (LZO) rzędu 141 g/kg,

-    wyroby jednoskładnikowe aikido we o zawartości LZO do 360 g/kg,

-    wyroby jednoskładnikowe ftalowe typu UREKOR S o zawartości LZO około 400 g/kg,

-    rozcieńczalniki odpowiednie do różnych materiałów lakierniczych.

DiMa Sp. z o.o. w Żychlinie przewiduje wykorzystać rocznie około 2000 kg materiałów malarskich - farb różnego rodzaju i około 1000 kg rozpuszczalników.

Przygotowanie powierzchni poprzez oczyszczenie mechaniczne, odbywa się poza stanowiskiem malowania. Po przygotowaniu mechanicznym powierzchni, zespoły będą kierowane do lakierni. Zespoły duże wielometrowe będą wyprowadzane na zewnątrz hali i następnie wprowadzane dużą bramą zewnętrzną na stanowiska malowania. Potrzeba tak dużego stanowiska malowania powoduje powstanie problemów natury technologicznej - wentylacji, zapewnienia efektywnego usuwania mgły malarskiej, ogrzewania w okresie niskich temperatur zewnętrznych.

Przewiduje się wykonanie w hali obudowanego stanowiska malowania - komory malarsko-suszarniczej. Tego rodzaju komory są powszechnie stosowane w przemyśle przy produkcji małoseryjnej, wyrobów wielkogabarytowych, do prowadzenia naprzemiennie występujących czynności: malowania, podsuszania, suszenia w podwyższonej temperaturze do50 C. Malowanie może odbywać się dowolnym sprzętem aplikacyjnym. Ponieważ przewiduje się nakładanie powłok technicznych, zalecane jest malowanie sprzętem do natrysku hydrodynamicznego w osłonie powietrznej. Podczas malowania planuje się nawiew powietrza o temperaturze do 18 C, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.

Najbliższe otoczenie inwestycji to tereny otaczające zakład, głównie te jednorodzinną.

Tereny o charakterze przemysłowym, rolniczym i zabudową mieszkalną jednorodzinna.

Od strony północnej i północno - zachodniej, w odległości około 28 m i 58 m znajdują się:

budynek hali magazynu wysokiego składowania oraz zabudowa wiaty dziesięciosegmentowej.

Od strony północno-wschodniej i wschodniej w odległości około 48 m znajduje się portiernia towarowa oraz w odległości około 138 m działka rolnicza z zabudową jednorodzinną i budynkami gospodarczymi. Od strony południowej zakład graniczy z drogą miejską, gdzie po przeciwnej stronie drogi, w odległości 72 m od zakładu znajduje się zabudowa jednorodzinna.

Od strony zachodniej - w odległości około 67 m znajduje się druga zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Planowana inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami, nie powinna oddziaływać na przylegające tereny.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży i obszarami górskimi bądź leśnymi.

W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Rejon inwestycji znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów sieci Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody.

W miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mający znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W rejonie przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W rejonie planowanej budowy brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na położenie i charakter planowanego przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący, krótkotrwały i odwracalny.

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie:

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin.

                                                                                 Z up. Burmistrza

                                                                              /-/ Zbigniew Gałązka

                                                                               Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1.                 DiMa Sp. z o.o. w Żychlinie ul. Narutowicza 72. 99-320 Żychlin

2.        Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.        BIP UG w Żychlinie/ tablica ogłoszeń UG w Żychlinie

4.        A/a

 

Do wiadomości:

1.                 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25;  90 - 113 Łódź

2.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;                    99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:51:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 16-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:51:39