Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.03.2015 r.

Żychlin, 2015.03.11.

RGO. 6220.27.8.2014

 

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art.72 ust. 1, pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1, pkt. 4, art. 85 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1, pkt. 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zc zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. DiMa Sp. z o.o. ul. Narutowicza 72, 99-320 Żychlin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „instalacji stanowiska przygotowania i malowania na mokro farbami organicznymi elementów konstrukcji metalowych w istniejącej hali produkcyjnej" na działkach o numerach ewidencyjnych 1028/2 1030/5obręb Żychlin, gmina Żychlin.

 

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8 grudnia 2014 r. DiMa Sp. z o.o. ul. Narutowicza 72, 99-320 Żychlin wystąpiła do Burmistrza Gminy Żychlin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „instalacji stanowiska przygotowania i malowania na mokro farbami organicznymi elementów konstrukcji metalowych w istniejące hali produkcyjnej" na działkach o numerach ewidencyjnych 1028/2 1030/5, obręb Żychlin, gmina Żychlin.

Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesieniem zakresu obszaru przedsięwzięcia oraz zakresu obszaru oddziaływania przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie, wykaz działek na obszarze których będzie oddziaływać w/w przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.27.2.2014 z dnia 09.12.2014 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.27.3.2014 z dnia 09.12.2014. z wnioskiem w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia okazały się niewystarczające do wyrażenia opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, który pismem z dnia 22.12. 2014 r. znak: WOOŚ-I.4240.709.2014.MM wezwał Pana Krzysztofa Matysiaka reprezentującego DiMa Sp. z o.o. do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 14 stycznia 2015 r. Pan Krzysztof Matysiak wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o przedłużenie terminu wniesienia uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 20 stycznia 2015 r. znak: WOOŚ-I.4240.709.2014.MM.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził zgodę na nowy termin złożenia wyjaśnień. Pismem z dnia 29.01.2015 r. DiMa Sp. z o.o. przesłała uzupełnienie informacji oraz dokument pt.:" Charakterystyka planowanej instalacji przygotowania i malowania na mokro farbami organicznymi elementów konstrukcji metalowych" wykonanych przez Pracownię Usług Projektowych w Wieluniu.

Dnia 2 lutego 2015 r. DiMa Sp. z o.o. wysłała dodatkowe uzupełnienie karty.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w opinii Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Kutnie znak: PPIS-ZNS/MS/481/69/14 z dnia 29.12.2014 r. uznającej za nie zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOŚ.I.4240.709.2014.MM.3 z dnia 09.02.20145r. że dla przedsięwzięcia polegającego na: „instalacji stanowiska przygotowania i malowania na mokro farbami organicznymi elementów konstrukcji metalowych w istniejącej hali produkcyjnej" na działkach o numerach ewidencyjnych 1028/2 i 1030/5, obręb Żychlin, gmina Żychlin nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 14 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć - instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1, pkt. 16.

Planowane przedsięwzięcie polega na remoncie części pomieszczeń budynku o nr inw. 1-16 wynajmowanym od zakładów EMIT S.A. w Żychlinie przy ul. Narutowicza 72, pod stanowisko przygotowania i malowania na mokro farbami organicznymi elementów konstrukcji metalowych. W ramach inwestycji planowane jest wydzielenie części budynku hali po dawnym warsztacie samochodowym na stanowisko przygotowania i malowania, magazynku farb z mieszalnią oraz zaplecza socjalnego. W wydzielonym pomieszczeniu będą malowane elementy konstrukcji metalowych na potrzeby budownictwa oraz części i konstrukcje dla energetyki i rolnictwa.

Wynajmowany budynek mieści się na działkach o nr ewid. 1028/2 i 1030/5 w obrębie geodezyjnym Żychlin, dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie przewiduje zatrudnienie dwóch nowych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach lub przeszkolenie obecnych do pracy na tym stanowisku.

Planowane stanowisko malowania na mokro elementów konstrukcji metalowych przyczyni się do polepszenia terminowości realizacji zleceń, jak również do obniżenia kosztów produkcji. Dotychczasowe wywożenia do poddostawców elementów wymagających tego typu wykończenia, zwiększone koszty produkcji wynikające z malowania u poddostawcy oraz dodatkowy koszt transportu i zbyt długi okres oczekiwania na realizację usługi, w znacznym stopniu ogranicza atrakcyjność wykonywanych usług oraz pozyskiwanie nowych klientów, jak również utrzymaniu obecnych.

Zdolność produkcyjna zakładu - obecny stan zatrudnienia 90 osób oraz zmechanizowanie zakładu, pozostanie na dotychczasowym poziomie.

W zakładzie DiMa Sp. z o.o. w Żychlinie będą stosowane podstawowe materiały:

-  wyroby epoksydowe dwuskładnikowe o małej zawartości lotnych związków organicznych (LZO) rzędu 141 g/kg,

-  wyroby jednoskładnikowe alkidowe o zawartości LZO do 360 g/kg,

-  wyroby jednoskładnikowe ftalowe typu UREKOR S o zawartości LZO około 400 g/kg,

-  rozcieńczalniki odpowiednie do różnych materiałów lakierniczych.

DiMa Sp. z o.o. w Żychlinie przewiduje wykorzystać rocznie około 2000 kg materiałów malarskich - farb różnego rodzaju i około 1000 kg rozpuszczalników.

Przygotowanie powierzchni poprzez oczyszczenie mechaniczne, odbywać się będzie poza stanowiskiem malowania. Po przygotowaniu mechanicznym powierzchni, zespoły będą kierowane do lakierni. Zespoły duże wielometrowe będą wyprowadzane na zewnątrz hali i następnie wprowadzane dużą bramą zewnętrzną na stanowisko malowania. Potrzeba dużego stanowiska malowania powoduje powstanie problemów natury technologicznej - wentylacji, zapewnienia efektywnego usuwania mgły malarskiej, ogrzewania w okresie niskich temperatur zewnętrznych.

Przewiduje się wykonanie w hali obudowanego stanowiska malowania - komory malarsko-suszarskiej. Tego rodzaju komory są stosowane w przemyśle przy produkcji małoseryjnej, wyrobów wielkogabarytowych, do prowadzenia naprzemiennie występujących czynności: malowania, podsuszania, suszenia w podwyższonej temperaturze do 50 C.

Spółka przewiduje malowanie różnych gabarytowo zespołów i w związku z tym przewidziano dwie sekcje w komorze. Takie rozwiązanie przyjęto dla dopasowania wentylacji do wielkości aktualnie malowanych wyrobów.

Dla zminimalizowania kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych przewiduje się podzielenie wentylacji całego stanowiska na dwie części. Jeden zespół wyciągowy i jeden agregat grzewczo-nawiewny zapewni intensywną wentylację połowy stanowiska (około 6 m) oraz znacznie mniejszą wentylację drugiej połowy stanowiska wynikającego z turbulencji przepływu powietrza w otwartej przestrzeni.

W intensywnie wentylowanej części wykonywane będzie malowanie natryskowe, a po przełączeniu wentylacji wyciągowej na drugą połowę stanowiska, prace malarskie. Po wykonaniu prac malarskich będzie włączana opcja suszenia, którego następstwem będzie ustawienie przepustnic na kanałach i powietrze będzie krążyć w obiegu zamkniętym, z niewielkim wyrzutem (5-10 %) na zewnątrz hali. W tym przypadku możliwe jest podniesienie temperatury powietrza obiegowego do 40-50°C bez dużych strat ciepła. Największe zapotrzebowanie czynnika grzewczego występuje przy malowaniu, gdyż cała ilość nawiewanego powietrza po zanieczyszczeniu parami rozpuszczalników musi być usunięta na zewnątrz hali.

Malowanie może odbywać się dowolnym sprzętem aplikacyjnym. Ponieważ przewiduje się nakładanie powłok technicznych, zalecane jest malowanie sprzętem do natrysku hydrodynamicznego w osłonie powietrznej. Podczas malowania planuje się nawiew powietrza o temperaturze do 18 °C niezależnie od aktualnych warunków atmosferycznych. Wszystkie prace związane z nakładaniem podkładu, emalii nawierzchniowej, będą wykonywane w komorze malarsko-suszarniczej.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się od strony zachodniej w odległości 67 m od zakładu. Od strony południowej zakład graniczy z drogą miejską, po przeciwnej stronie drogi, w odległości około 72 m od zakładu znajduje się zabudowa jednorodzinna. Pozostała najbliższa zabudowa jednorodzinna wraz z budynkami gospodarczymi znajduje się od strony wschodniej w odległości około 138 m.

Według danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcie znajduje się na terenie, w którego bezpośrednim sąsiedztwie brak jest obiektów o podobnej do projektowej funkcji, więc nie zachodzi kumulowanie się oddziaływań emitowanych przez projektowane zamierzenie.

W fazie realizacji inwestycji, wystąpi zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną oraz materiały budowlane i montażowe wykonane z surowców naturalnych. W trakcie eksploatacji wystąpi zapotrzebowanie na:

•          energię elektryczną i cieplną dostarczaną przez podmioty zewnętrzne,

•          olej opałowy dla palnika grzewczego stanowiska lakierniczego,

•          wodę zużywaną na potrzeby socjalno-bytowe dostarczaną do zakładu przez inny podmiot - spółkę Energetyk-Serwis w Żychlinie w ilości 772 m3/rok

•          materiały lakiernicze.

Zużycie powłok, w tym lakierów, rozpuszczalników, podkładów, utwardzaczy, szpachli, nie przekroczy 3 ton produktów malarskich rocznie (w tym farb i rozpuszczalników). Podczas realizacji inwestycji wystąpi zapylenie, hałas, wibracje, emisja spalin z pracujących maszyn i urządzeń.

Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z:

-    powstawaniem ścieków socjalno-bytowych, które odprowadzane będą jak obecnie do kanalizacji miejskiej;

-    emisją gazów i pyłów wynikającą z funkcjonowania istniejącej instalacji odpylającej stanowisko spawalnicze i przecinarkę termiczną. Budynki Spółki DiMa są ogrzewane ciepłem zakupionym od podmiotu zewnętrznego, źródłem emisji będzie również ruch pojazdów i procesy powlekania i suszenia realizowane na projektowanym stanowisku lakierniczym, spalanie oleju w palniku kabiny lakierniczej. Dla planowanej kabiny lakierniczej nie planuje się stosowania urządzeń ograniczających emisję lotnych związków organicznych (tzw. LZO) innych niż maty kartonowe i filtry PAINT STOP (oczyszczanie z rozpylonych cząstek farb). Ilość zużywanych LZO nie będzie przekraczała progu, powyżej którego instalacja objęta jest standardami emisyjnymi - zgodnie z załącznikiem

nr 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546), mimo to, instalacja będzie wymagała pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ponieważ w procesie powlekania zużywanych będzie więcej niż 1 tona powłok rocznie;

-    wytwarzaniem odpadów - obecnie na terenie zakładu wytwarzane są odpady spawalnicze, złom stalowy, zużyte materiały szlifierskie, odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali, baterie i akumulatory, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, odpadowy toner drukarski, zużyte materiały filtracyjne, zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne, odpady opakowaniowe, odpady komunalne. W wyniku realizacji nowego przedsięwzięcia, będą powstawać nowe rodzaje odpadów o kodach: 15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone w ilości 1000 kg/rok;

-    14 06 03 - inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników w ilości około 200 kg/rok. Odpady muszą być gromadzone selektywnie w specjalnych pojemnikach i przekazywane specjalistycznym firmom do dalszego zagospodarowania,

-    wody opadowe i roztopowe z utwardzonych powierzchni będą tak jak obecnie odprowadzane do kolektora ścieków deszczowych ( wyposażonego w separator substancji ropopochodnych i osadnik) podmiotu, od którego spółka wynajmuje obiekty,

-    emisja hałasu, którego źródłem będą pojazdy poruszające się po terenie zakładu, praca urządzeń wewnątrz budynków produkcyjnych i praca wentylatorów. Obecnie zakład posiada jedno źródło emisji hałasu, tj. agregat z wentylatorem wyciągowym zainstalowany na wewnętrznym placu, otoczony innymi budynkami zakładu. Nowa inwestycja nie będzie powodować dodatkowego hałasu, gdyż zespół nawiewno-grzewczy i wentylator wyciągowy kabiny będą zainstalowane wewnątrz hali.

W zakładzie nie powstają ścieki przemysłowe z uwagi na to, że lakiernia nie praktykuje mycia pomieszczeń wodą ani rozpuszczalnikami organicznymi i w związku z tym nie następuje wprowadzanie ścieków do środowiska i do kanalizacji.

Wymienione wyżej oddziaływania nie wpłyną znacząco na otoczenie obszaru przedmiotowej inwestycji, będą miały charakter lokalny związany z terenem inwestycji. <Inwestycja realizowana będzie na obszarach, na których standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone.>

Ze względu na charakter planowanej inwestycji, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

W rejonie realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. Gęstość zaludnienia w gminie Żychlin wynosi 172 os/km2.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży i obszarami górskimi bądź leśnymi. W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowy.

Rejon inwestycji znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Obszar planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się niżej wymienione formy ochrony przyrody:

•          w odległości 5,6 km znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy

•          w odległości około 6,0 km znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB 100003,

•          w odległości około 9,0 km znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Pradoliny Warszawsko-Berlińska PLB 100001

•          w odległości 9 ,0 km znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu

•          w odległości 9,0 km znajduje się obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLB 100006.

•          w odległości około 13,7 km znajduje się rezerwat przyrody Jezioro Szczawińskie.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powyższe formy ochrony przyrody.

W rejonie planowanej budowy brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na położenie i charakter planowanego przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Oddziaływanie przedsięwzięcia podczas budowy będzie miało charakter czasowy i lokalny, związany z wykonywaniem prac budowlanych, montażowych oraz transportem materiałów. Hałas powstający na etapie realizacji inwestycji będzie hałasem zmiennym w czasie, okresowym, krótkotrwały i ustąpi po zakończeniu robót. Prace budowlane należy tak zorganizować, aby ograniczyć uciążliwe ich oddziaływanie na mieszkańców, wykonywać je w porze dziennej, przy użyciu nowoczesnego sprzętu, maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym.

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu , by zminimalizować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym również możliwość wystąpienia awarii, inwestycja powinna być zgodna z jej charakterystyką zawartą wyżej.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane , inwestor zobowiązany jest przed uzyskaniem pozwolenia na budowę do pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami, do których nie posiada tytułu prawnego..

 

Niniejsza decyzja ważna jest cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 i 4 w/w ustawy).

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

 

                                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                       /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

 

       1.        DiMa Sp. z o.o. w Żychlinie ul. Narutowicza 72;   99-320 Żychlin

2.        Strony postępowania wg odrębnego wykazu

3.        A/a

Do wiadomości:

 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25;  90 - 113 Łódź

 

      2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
    ul. Kościuszki 14; 99-300 Kutno

 

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr RGO. 6220.27.8.2014 z dnia 2015.03.11.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.: „modernizacja gospodarki cieplnej - zakup i montaż aparatów wyparnych" na działce o numerze ewidencyjnym 55/13 w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin.

 

Planowane przedsięwzięcie polega na remoncie części pomieszczeń budynku o nr inw. 1-16 wynajmowanym od zakładów EMIT S.A. w Żychlinie przy ul. Narutowicza 72, pod stanowisko przygotowania i malowania na mokro farbami organicznymi elementów konstrukcji metalowych. W ramach inwestycji planowane jest wydzielenie części budynku hali po dawnym warsztacie samochodowym na stanowisko przygotowania i malowania, magazynku farb z mieszalnią oraz zaplecza socjalnego. W wydzielonym pomieszczeniu będą malowane elementy konstrukcji metalowych na potrzeby budownictwa oraz części i konstrukcje dla energetyki i rolnictwa.

Wynajmowany budynek mieści się na działkach o nr ewid. 1028/2 i 1030/5 w obrębie geodezyjnym Żychlin, dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie przewiduje zatrudnienie dwóch nowych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach lub przeszkolenie obecnych do pracy na tym stanowisku.

  Planowane stanowisko malowania na mokro elementów konstrukcji metalowych przyczyni się do polepszenia terminowości realizacji zleceń, jak również do obniżenia kosztów produkcji. Dotychczasowe wywożenia do poddostawców elementów wymagających tego typu wykończenia, zwiększone koszty produkcji wynikające z malowania u poddostawcy oraz dodatkowy koszt transportu i zbyt długi okres oczekiwania na realizację usługi, w znacznym stopniu ogranicza atrakcyjność wykonywanych usług oraz pozyskiwanie nowych klientów, jak również utrzymaniu obecnych.

Zdolność produkcyjna zakładu - obecny stan zatrudnienia 90 osób oraz zmechanizowanie zakładu, pozostanie na dotychczasowym poziomie.

  Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 14 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć - instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1, pkt. 16.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie uznał, że niezasadne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

   Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący, krótkotrwały i odwracalny, wobec czego Burmistrz Gminy Żychlin odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie nie zmieni funkcji i sposobu zagospodarowania terenu, planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska, nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny a emisja zanieczyszczeń do powietrza nie przekroczy wartości dopuszczalnych.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, nie występuje ryzyko poważnych awarii. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzeży i obszarami leśnymi oraz obszarami Natura 2000.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia, jak i w jego sąsiedztwie brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, nie występują obszary przyrodniczo chronione, wodnobłotne a także złoża zasobów naturalnych. Ze względu na lokalizację charakter przedsięwzięcia, nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:54:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 11-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:54:19