Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie z dnia 18.05.2015 r.

Żychlin, 2015.05.18.

RGO. 6220.20.10.2014  

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 zm. z 2014 r. poz.183), w związku z art. 63 ust.l i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, pkt. 6 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 r., poz. 1397 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

postanawiam

1.        Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej w skład której wchodzi maksymalnie 12 turbin, o mocy do 42 MW, planowanej na terenie gminy Żychlin ".

2.        Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z art. 66 ww ustawy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

 

2.1.   Podanie danych technicznych dotyczących urządzenia jakie ma stanowić jednostkę wytwórczą w planowanych do realizacji turbinach wiatrowych, w tym należy podać minimalną i maksymalną wysokość wieży, maksymalną średnicę rotora oraz poziom mocy akustycznej - LAweq ,

2.2.   Określenie jakie turbiny wiatrowe planuje się zainstalować przy realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem, czy będą to urządzenia nowe, posiadające certyfikaty, czy urządzenia używane; w przypadku używanego urządzenia należy podać jego charakterystykę oraz rok produkcji wraz z określeniem maksymalnego poziomu mocy akustycznej uwzględniającym stopień zużycia;

2.3.   Opisanie sposobu przyłączenia przedmiotowego przedsięwzięcia do Krajowego SystemuElektroenergetycznego wraz ze wskazaniem miejsca przyłączenia farmy wiatrowej do sieci,lokalizację transformatora, jego napięcia robocze na uzwojeniu pierwotnym oraz wtórnym, napięcie robocze linii elektroenergetycznej, do której będzie dostarczana wytwarzana

w elektrowni wiatrowej energia elektryczna oraz sposób realizacji przewodów przyłączeniowych -linie kablowe napowietrzne, podziemne (określić długość trasy przebiegu linii wraz z prezentacją jej lokalizacji na mapie - załącznik graficzny). W przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia miejsca przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz lokalizacji/miejsca przebiegu przewodów przyłączeniowych (linie napowietrzne,  podziemne), dokonać wariantowania przyłączenia do KSE i przebiegu przewodów przyłączeniowych (określić długość poszczególnych wariantów trasy przebiegu linii wraz z prezentacją ich na mapie - załącznik graficzny).

2.4. Z zakresu oddziaływania akustycznego:

2.4.1.    Należy w opisie wariantu inwestora oraz wariantu alternatywnego wskazać m. in. planowaną
minimalną wysokość wież turbin wiatrowych oraz ich maksymalny poziom mocy akustycznej
przy założonej mocy.

2.4.2.  Wskazać przeznaczenie terenów chronionych akustycznie w otoczeniu terenu przedmiotowej
inwestycji (tzw. aktualna klasyfikacja akustyczna), tj..

a)               jeśli w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), należy załączyć wypis i wyrys z tego planu z zaznaczonym terenem inwestycji oraz wskazać zapisy tego planu odnoszące się do terenów chronionych akustycznie;

b)      dla terenów, które nie są objęte aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) a znajdują się w potencjalnym obszarze oddziaływania inwestycji, należy dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię organu gminy dotyczącą faktycznego aktualnego zagospodarowania tych terenów oraz wskazać w tej opinii położenie najbliższych budynków chronionych akustycznie (na północ, południe, wschód, zachód od terenu inwestycji) poprzez podanie numeru każdej działki chronionej akustycznie oraz nazwy i numeru jej obrębu oraz wskazać przybliżoną lokalizację budynku chronionego akustycznie na danej działce wraz z określeniem odpowiednich standardów jakości środowiska akustycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014.r., poz. 112), podając dopuszczalne poziomy hałasu w (dB) dla pory dnia i nocy dla w/w działek chronionych akustycznie;

b)  w otoczeniu inwestycji występują tereny chronione akustycznie o dopuszczalnym poziomie hałasu 55 dB w dzień i 45 dB w nocy, należy również wskazać najbliżej położony teren chroniony akustycznie o dopuszczalnym poziomie hałasu 50 dB w dzień i 40 dB w nocy. Dodatkową sporządzoną w analogiczny sposób klasyfikację akustyczną należy załączyć dla otoczenia wszystkich turbin ujętych przy kumulowaniu się oddziaływań akustycznych. Klasyfikacja akustyczna dla wszystkich uwzględnionych w niej terenów chronionych akustycznie, powinna zostać opracowana biorąc pod uwagę art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 .);

2.3.3.       Podać w metrach odległość planowanych do realizacji turbin wiatrowych od najbliższego dla nich budynku chronionego akustycznie;

2.3.4.       Podać lokalizację turbin wiatrowych poprzez wskazanie lokalizacji planowanych do realizacji turbin w układzie współrzędnych określonych jako PL-1992 lub PL-2000 z podaniem południka osiowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247). W przypadku, gdy planuje się niewielką zmianę lokalizacji turbin na późniejszym etapie realizacji przedsięwzięcia, należy wskazać wielkość przewidywanego przesunięcia w stosunku do wskazanych współrzędnych oraz najbardziej niekorzystną przewidywaną lokalizację ze względu na wpływ przedsięwzięcia na akustyczny stan jakości środowiska w w/w układzie odniesienia. Dla sytuacji najbardziej niekorzystnej należy wykonać dodatkową analizę akustyczną zgodnie z aktualnie przyjętym modelem obliczeniowym i wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zmiana lokalizacji turbiny w zakresie przewidywanego przesunięcia nie będzie skutkowała wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy obszarów objętych ochroną akustyczną;

            Wskazać usytuowanie projektowanych turbin wiatrowych oraz tych ujętych w obliczeniach ewentualnego oddziaływania skumulowanego, a także usytuowanie punktów referencyjnych przy budynkach chronionych akustycznie, w formie tabeli x-y-z (w metrach), co umożliwi weryfikację odległości poszczególnych turbin względem siebie;

Przeprowadzić obliczenia oddziaływania akustycznego wraz ze wskazaniem graficznym na aktualnej mapie ewidencyjnej, jego zasięgu oraz potencjalnym wpływem na tereny podlegające ochronie akustycznej, z uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań akustycznych (izolinie 40 dB i 45 dB) biorąc pod uwagę inne w elektrownie wiatrowe -w odległości 3km zakłady przemysłowe (w odległości 300 m), dla których do dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, wszczęto lub zakończono inne postępowanie administracyjne, o którym mowa będzie w informacji uzyskanej od jednostki samorządu terytorialnego. Obliczenia winny być przedstawione w oparciu o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-ISO 9613-2 i jest on również właściwy pod względem metodologii dla oceny oddziaływania akustycznego turbin wiatrowych.

Obliczenia oddziaływania akustycznego powinny obejmować między innymi:

a)      w zakresie oddziaływania akustycznego analizowanych wariantów przedmiotowej inwestycji (wariantu wskazanego przez inwestora oraz racjonalnego wariantu alternatywnego) dane wejściowe uwzględniające planowaną minimalną przyjętą wysokość wieży, maksymalny poziom mocy akustycznej i maksymalną średnicę rotora (tj. najniekorzystniejsze warunki pracy) planowanych do realizacja turbin wiatrowych;

b)      w obliczeniach skumulowanego oddziaływania akustycznego dla przedmiotowej inwestycjinależy uwzględnić parametry wszystkich turbin wiatrowych w wariancie najniekorzystniejszym, czyli przyjmując m.in. minimalną wysokość wieży, maksymalną średnicę rotora oraz maksymalny poziom mocy akustycznej, w/w parametry powinny odpowiadać parametrom wskazanym w raportach o oddziaływaniu na środowisko, w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach i wnioskach o pozwolenie na budowę (w zależności od etapu procesowania danej inwestycji),

c)    w obliczeniach oddziaływania akustycznego dla przedmiotowej inwestycji zaleca się przyjąć współczynnik gruntu dla najmniej korzystnej godziny nocy dla warunków panujących w Polsce w okresie zimowym lub po wystąpieniu opadów atmosferycznych, czyli wspomniany współczynnik przyjąć w danych wejściowych na poziomie bliskim lub równym zeru i nie większym niż 0,3 „chociaż norma PN-ISO 9613-2 wskazuje ogólnie wartość G=l dla np. pól uprawnych, to w sytuacji gdy grunt ten jest mokry lub pokryty lodem, jego zdolność pochłaniania fali akustycznej (G) jest bliska zeru ",

d) przedstawić załącznik graficzny (skala około 1. 5000) z obliczeń, który w sposób przejrzysty wskaże lokalizację budynków na terenach chronionych akustycznie w obszarze oddziaływania inwestycji (i oddziaływania skumulowanego) z ich numerami działek i wskazanymi granicami tych działek ( z wyraźnym zaznaczeniem budynków chronionych akustycznie poprzez wskazanie numeru działki, nazwy i numeru obrębu na tym załączniku). W taki sam sposób należy podejść do terenów chronionych akustycznie na podstawie ewentualnych zapisów obowiązujących mpzp (w takim przypadku na załącznik graficzny nanieść również poszczególne oznaczenia i granice terenów z mpzp a także przedstawić wypis i wyrys z tego mpzp), w obszarze oddziaływania inwestycji i oddziaływania skumulowanego;

- załącznik graficzny z obliczeń należy zaopatrzyć między innymi w:

*    oznaczenie wartością danej izofony oraz przedstawienie tych informacji
w legendzie,

*   podziałkę x-y dzięki której będzie można porównać z załącznikiem graficznym wyniki tabelaryczne z obliczeń oraz dane wejściowe,

*    izofony pokazujące oddziaływanie na wysokości 4 m bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych (chronionych akustycznie), w przypadku braku mpzp na całym terenie potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji,

*   izofony pokazujące oddziaływanie na wysokości 1,5 m i oddzielnie na wysokości 4 m, bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych (chronionych akustycznie), gdy na jakimś obszarze potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji istnieją obowiązujące mpzp;

e)   gdy turbina wiatrowa wchodząca w zakres przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest w odległości mniejszej niż 400 m od budynku chronionego akustycznie, ze względu na tak bliską odległość od siedzib ludzkich należy zgodnie z zaleceniami normy „PN-ISO 1996-2: 1999/A1:2002 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego.

Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu (Zmiana Al)" przyjąć w obliczeniach poprawkę na impulsowość wynoszącą 5 dB poprzez dodanie tej wartoścido każdego uzyskanego wyniku dla danego punktu pomiarowego, położonego w odległości mniejszej niż 400 m od budynku chronionego akustycznie;

f)    w obliczeniach oddziaływania akustycznego należy uwzględnić najniekorzystniejszy,względem ochrony środowiska, sposób pracy turbin wiatrowych (w obliczeniach przyjąćjej maksymalny poziom mocy akustycznej, przy maksymalnej mocy branej pod uwagę w ramach inwestycji), wchodzącej zakres przedmiotowej inwestycji (jak i turbin uwzględnionych w oddziaływaniu skumulowanym).

2.3.8. Należy przedstawić instrukcje obsługi w języku polskim, w formie elektronicznej na płycieCD/DVD, programu obliczeniowego, którym wykonano obliczenia oddziaływania akustycznegojako załącznik do rozdziału dotyczącego streszczenia w języku niespecjalistycznym.

 

2.3.9. Rozpatrując etap budowy, należy wskazać lokalizację ewentualnego zaplecza budowy, która ograniczy oddziaływanie akustyczne na tym etapie do minimum.

2.4.    Z zakresu oddziaływania wariantów przedsięwzięcia w postaci tzw. Oddziaływania infradźwięków na środowisko należy określić, przeanalizować, ocenić bezpośredni i pośredni wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowia i warunki życia ludzi.

2.5.     Z zakresu ochrony przed polem elektrycznym i polem magnetycznym, należy opisać i przeanalizować wpływ urządzeń (generatorów, transformatorów) i sieci (elektroenergetyczne linie napowietrzne, linie kablowe, linie telekomunikacyjne) na rozkład pól elektromagnetycznych wokół planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie -w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz U. Nr 192, poz. 1883) oraz dokonać oceny wpływu kumulatywnego przedmiotowego przedsięwzięcia z miejscem przyłącza do KSE. W przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia miejsca przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz lokalizacji przebiegu przewodów przyłączeniowych należy przeprowadzić analizę oddziaływania poszczególnych wariantów przyłączenia farmy wiatrowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,

2.6. W zakresie gospodarki odpadami:

2.6.1. Opisanie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na etapie realizacji (budowy), eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;

2.6.2.   Przewidywane sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami związanymi z gospodarowaniem odpadami, powstającymi w związku z planowanym przedsięwzięciem);

2.7   Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze uwzględniające następujące wymagania:

2.7.1.       Ze względu na możliwość wystąpienia oddziaływania skumulowanego, raport winien odnosić się do łącznego wpływu farmy wiatrowej określonej wnioskiem z innymi inwestycjami stanowiącymi bariery na trasach przelotów ptaków i nietoperzy w promieniu 10 km od planowanej inwestycji (elektrownie wiatrowe, dla których wszczęto lub zakończono postępowanie administracyjne, maszty telefonii komórkowych, itp.);

2.7.2.       Należy ustosunkować się do możliwości negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000;

2.7.3.       W celu oceny ryzyka utraty korzystnego stanu ochrony gatunków ptaków należy wykonać (z terenu miejsca realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego zasięgu oddziaływania) co najmniej roczny przedrealizacyjny monitoring ptaków sporządzony w okresie lęgowym, dyspersji polęgowej, przelotu jesiennego, zimowania i przelotu wiosennego oraz przedstawić ekspertyzę ornitologiczną z tego monitoringu. Zobrazować ilościową charakterystykę wykorzystania terenu miejsca realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przez ptaki, w tym dokładny przebieg tras, kierunki i wysokość przemieszczania się, sezonowość występowania, związki pomiędzy występowaniem ptaków a siedliskami odnoszące się do możliwości odpoczynku żerowania;

2.7.4.    Wykonać (z terenu miejsca realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego zasięguoddziaływania) co najmniej roczny monitoring przedrealizacyjny nietoperzy w postaci badań nasłuchowych oraz przedstawić ekspertyzę chiropterologiczną, w której należy określić wpływ inwestycji na gatunki nietoperzy,

2.7.5.   Na działkach objętych inwestycją należy wykonać inwentaryzację gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk, które mogą ulec zniszczeniu w efekcie prac budowlanych i późniejszej eksploatacji farmy wiatrowej;

2.7.6.   Opis przewidywanych przez Inwestora działań w przypadku wystąpienia w trakcieeksploatacji farmy wiatrowej, kolizji z ptakami i nietoperzami;

2.7.7    Należy podać środki zapobiegające i minimalizujące szkodliwe oddziaływanie planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze oraz gatunki roślin, zwierząt oraz siedliska, które mogą ulec zniszczeniu w efekcie prac budowlanych i późniejszej eksploatacji farmy wiatrowej.

2.7.8.    Przedstawić wariant alternatywny inwestycji, tj. wariant lokalizacyjny polegający na usytuowaniu przedsięwzięcia w taki sposób, aby każda z turbin wiatrowych usytuowana była w odległości większej niż 200 m od pobliskich lasów oraz nie będących lasem -skupień drzew o powierzchni 0,1 ha lub większej. Odległość ma być liczona od skrajnej - zewnętrznej części łopaty wirnika skierowanej w kierunku lasu - skupień drzew, przy położeniu prostopadłym do wieży turbiny do najbliższych zadrzewień będących częścią lasu - skupień drzew. Wariant lokalizacyjny musi uwzględniać położenie turbin wiatrowych poza formami ochrony przyrody i ich otulinami,

2.8.      W zakresie oddziaływania wariantów na krajobraz należy określić w miejscu lokalizacji inwestycji i terenów bezpośrednio do nich przyległych. W analizie krajobrazowej musi znaleźć się określenie charakteru i typów krajobrazu. Ponadto należy wyodrębnić i przedstawić charakterystyczne cechy krajobrazu, na które inwestycja może wpłynąć,pokazać punkty widokowe i potencjalnych obserwatorów krajobrazu. Analiza krajobrazowa musi się również składać z wizualizacji w dowolnej technice obrazującej planowaną inwestycję wkomponowaną w panoramy krajobrazowe z dostępnych punktów widokowych oraz ciągów widokowych;

2.9.     W zakresie oddziaływania wariantów przedsięwzięci a w postaci efektu migotania cienia i efektu stroboskopowego należy:

a)    dokonać analizy tego oddziaływania dla wariantu realizacyjnego, alternatywnego i oddziaływania skumulowanego (dla minimalnej i maksymalnej wysokości wieży oraz maksymalnej średnicy wirnika), przyjmując najdalej idący - maksymalny - efekt oddziaływania tzn. przy założeniu, iż turbina wiatrowa pracuje cały rok przy bezchmurnym niebie oraz wskazać miejsca najbardziej narażone na efekt migotania (na podstawie przeprowadzonej symulacji zasięgu i intensywności tego zjawiska); w analizie migotania cienia należy wziąć pod uwagę wszystkie tereny przeznaczone na stały pobyt ludzi, będące w potencjalnym zasięgu oddziaływania;

b)       dla elektrowni wiatrowych (zarówno istniejących, jak i dla tych, dla których wszczęto lub zakończono postępowanie administracyjne, zainicjowane wnioskami do dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji) znajdujących się w promieniu 1 km od planowanych do realizacji turbin wiatrowych, należy wykonać analizę oddziaływania skumulowanego efektu migotania cienia w skali roku;

c)                dla wariantu realizacyjnego i alternatywnego oraz dla oddziaływania skumulowanego (dla maksymalnej wysokości wieży oraz maksymalnej średnicy wirnika), należy załączyć czytelne mapy obrazujące maksymalny efekt oddziaływania (astronomiczną maksymalną długość padania cienia), które w sposób przejrzysty wskażą lokalizację terenów z zabudową w obszarze oddziaływania inwestycji z ich czytelnymi numerami działek i wskazanymi granicami tych działek;

d)       wyniki oraz wnioski z wykonanych analiz oddziaływania efektu migotania cienia oraz efektu stroboskopowego na środowisko zaprezentować w treści raportu, co pozwoli ocenić wpływ tych oddziaływana środowisko; opisać środki zaradcze mając na celu ograniczenie negatywnego wpływu turbin wiatrowych w tym zakresie.

2.10. W zakresie wpływu na powierzchnię ziemi:

a) jako źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu w zakresie wpływu na powierzchnię ziemi należy w szczególności uwzględnić ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 210) oraz ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z uwzględnieniem zmiany dokonanej ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz.503),

b) przeanalizować możliwość wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą i szkody w powierzchni ziemi mając na uwadze ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 210), będącą skutkiem realizacji (w tym rozruchu), eksploatacji (użytkowania) oraz likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

c) przeanalizować wpływ planowanego przedsięwzięcia na wartości przyrodnicze gleby,utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów;

d)     analiza powinna dotyczyć również wpływu planowanego przedsięwzięcia na zdolności produkcyjne gleb i możliwość racjonalnego gospodarowania terenów przyległych. Szczegółowo należy odnieść się do możliwości degradacji i dewastacji gruntów rolnychoraz wystąpienia szkód w produkcji rolniczej, powstających wskutek działalności nierolniczej w miejscu planowanego przedsięwzięcia;

e)            w przypadku planowania przedsięwzięcia na gruntach rolnych, w analizach należy wziąć pod uwagę wpływ przedsięwzięcia na procesy erozji gleb oraz przydatności gruntów rolnych (możliwości produkcyjne), po likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia;

2.11.Wskazać w obrębie jakich jednolitych części wód (JCW, JCWPd) zlokalizowane jest planowane do realizacji przedsięwzięcie. Określić statut oceny wód zgodnie z planem gospodarowania wodami (dobry/zły), ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych (zagrożone/niezagrożone) Jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Odnieść się również do możliwości nieosiągnięci celów środowiskowych o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy ooś.

2.12.  Opisać przewidywane przez inwestora działania w przypadku wystąpienia szkód w środowisku w trakcie budowy, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia (w odniesieniu do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Dz. U. z 2014 r., poz. 210), zwłaszcza w odniesieniu się do art. 6, pkt. 11 tej ustawy. Głównie chodzi o opisanie przewidywanych przez inwestora działań w przypadku ewentualnego wystąpienia szkód w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia w stosunku do środowiska przyrodniczego. Należy również przeanalizować ryzyko bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, przez które rozumie się wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości. W raporcie należy oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia takich szkód.

2.13.      Wskazać przewidywany okres i czas trwania budowy, eksploatacji i ewentualnej likwidacjifarmy wiatrowej.

2.14.      Opisać zagadnienia związane z transportem materiałów budowlanych i elementów farmywiatrowej (np. droga dojazdowa, częstotliwość przejazdów, ilość i rodzaj pojazdów).

2.15.      Wskazać wielkość terenu trwale zajętego przez poszczególne elementy farmy wiatrowej,a także wielkości terenu zajętego czasowo - w trakcie budowy.

2.16.                 Przeprowadzić analizę możliwych konfliktów aspołecznych związanych z planowanymdo realizacji przedsięwzięciem, w odniesieniu do wariantu wybranego do realizacji oraz w odniesieniu do przeanalizowanych w raporcie wariantów alternatywnych. Analiza powinna być opracowana z uwzględnieniem ostatecznie zidentyfikowanych grup społecznych, które mogą być pośrednio lub bezpośrednio narażone na oddziaływanie oraz korzyści i niekorzyści jakie się wiążą z przedmiotowym przedsięwzięciem..

2.17 Opisać możliwe do realizacji warianty przedsięwzięcia zgodne z zapisami art. 66 ust. 1, pkt. 5-7 oraz ust. 6 ustawy ooś. Między innymi należy zwrócić uwagę na:

a)             opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę - opisać podstawowe parametry turbin wiatrowych (w tym mocy akustycznej) oraz pozostałe elementy przedsięwzięcia (infrastrukturę towarzyszącą) wraz z ich lokalizacją;

b)            opis racjonalnego wariantu alternatywnego - należy opisać podstawowe parametry turbin wiatrowych (w tym mocy akustycznej) oraz pozostałe elementy przedsięwzięcia wraz z ich lokalizacją- za racjonalny wariant alternatywny przedsięwzięcia należy uznać taki, który jest możliwy do wykonania z ekonomicznego, technicznego/technologicznego oraz prawnego punktu widzenia i wypełnia założony przez wnioskodawcę cel, a więc,

w przypadku farmy wiatrowej - produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniemodnawialnego źródła, jakim jest siła wiatru;

c)   opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska - należy wskazać konkretne
(wynikające z przeprowadzonych analiz) oddziaływania, które (spośród oddziaływania

rozpatrywanych wariantów) mają niniejszy, negatywny wpływ na elementy środowiska lub wskazać brak negatywnych oddziaływań na elementy środowiska;

d) określić przewidywane oddziaływanie na wszystkie elementy środowiska opisywanych wariantów (zarówno realizacyjnego jak i alternatywnego) na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji - zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1 pkt. 6 oraz ust. 6 ustawy ooś;

e) uzasadnić merytorycznie proponowany wariant - wskazać wszystkie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska - wymienione w art. 66 ust. 1 pkt. 7 ustawy ooś, jakie będzie wywierało planowane przedsięwzięcie w wybranym wariancie do realizacji (zarówno na etapie budowy, eksploatacji, jak i likwidacji), po zastosowaniu zaleconych w raporcie środków zapobiegawczych i łagodzących.

Uzasadnienie

W dniu 11 marca 2015 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Żychlin Sp. z o.o., ul. Śnieżna 1, 88 - 554 Gdańsk o rozszerzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej w skład której wchodzi maksymalnie 12 turbin o mocy do 42 MW planowanej na terenie gminy Żychlin ". Do dokumentów dołączono:

-    rozszerzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz mapą,

-    wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie,

-    wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

-    upoważnienie dla Pani Ewy Rudol do reprezentowania Spółki przed wszelkimi instytucjami,organami państwowymi i samorządowymi oraz osobami prywatnymi w zakresie realizacji prac związanych z budową farmy wiatrowej na terenie gminy Żychlin.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.20.19.2014 z dnia 2015.03.16. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO.6220.20.20.2014 z dnia 2015.03.16. z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniach: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOŚ-I.4240.148.2015.MŁ.3 z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu do Urzędu 2015.05.12) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie - znak: PSSE.ZNS.MS.481.14.15 z dnia 27.03.2015 r. (data wpływu do Urzędu 31.03.2015) zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 6 lit.b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) - „instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne nit wymienione § 2 ust.1, pkt. 5-o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m" należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym mając na uwadze dwie opinie oraz fakt, iż inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdzamobowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej w skład której wchodzi maksymalnie 12 turbin, o mocy do 42 MW, planowanej na terenie gminy Żychlin"

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego KolegiumOdwoławczego w Skierniewicach za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

                                                                          Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                         /-/ Grzegorz Ambroziak

Otrzymują:

1.                Pani Ewa Rudol - Pełnomocnik Farmy Wiatrowej Żychlin Pracownia Ochrony Środowiska AddGreen ul. Kleeberga 5/58;  88-100 Inowrocław

2.                Inwestor - Farma Wiatrowa Żychlin Spółka z o.o., ul. Śnieżna 1,  80-554 Gdańsk

3.      Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 zm. z 2014 r. poz. 183).

4.       A/a

Do wiadomości:

1.                Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25; 90-113 Łódź

2.                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14; 99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:57:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 18-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:57:25