Porządek obrad

Żychlin,  dn. 22.03.2017 r.

 

MIESZKAŃCY  GMINY  ŻYCHLIN

 

OP. 0002.4.2017

 

                  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i poz. 1948) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje XXXI Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Żychlinie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KP w Żychlinie w 2016 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
 2. o zmianie Uchwały Nr XXVIII/142/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 3. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 4. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie,
 5. uchylenia Uchwały Nr XXIX/150/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie projektu sieci prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 6. uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2017 rok”,
 7. określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Żychlin,
 8. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności drogi kolejowej, obciążających nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żychlin,
 9. zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym (dotyczy nieruchomości położonej w Żychlinie przy ul. Narutowicza).
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2016 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żychlin na lata 2013-2016” w tym z realizacji przez MGOPS w Żychlinie zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za okres od 15 listopada 2016 r. do 16 marca 2017 r.
 4. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 5. Sprawy różne.
 6. Przyjęcie Protokołu Nr XXX/17 z dnia 28 lutego 2017 r.
 7. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                                                                               Przewodnicząca Rady
                                                                                                                                                                                                                Miejskiej w Żychlinie
 
                                                                                                                                                                                                                /-/Elżbieta Tarnowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 24-06-2015 12:47:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 23-03-2017 11:14:05