Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kompetencje Rady Miejskiej w Żychlinie

Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej .

Do wyłącznej właściwości Rady należy :

    1)     uchwalenie i zmiana statutu gminy, statutu sołectwa (osiedla ),

    2)     ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności ,

    3)     powoływanie i odwoływanie - na wniosek Burmistrza, sekretarza oraz skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu ,

    4)     powoływanie kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy ,

    5)     powoływanie komisji dyscyplinarnych I i II instancji ,

    6)     uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu ,

    7)     uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

    8)     uchwalenie programów gospodarczych ,

    9)     ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki ,

  10)     podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach ,

  11)     podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących :

a)     określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady ,

      b)     emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

        przez Burmistrza ,

      c)     zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów ,

d)     ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym ,

e)     zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę ,

f)     tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich ,

g)     określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza ,

h)     tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek ,

i)      ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym ,

  12)     określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania , 

  13)     podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, oraz zadań z zakresu właściwości powiatu i z zakresu właściwości województwa , 

  14)     podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku ,

  15)     podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń  społeczności lokalnych i regionalnych , 

  16)     podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników ,

  17)     nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy ,

  18)     podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów ,

  19)     uchwalanie przepisów gminnych w granicach ustawowego upoważnienia ,

  20)     stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady .  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 24-06-2015 12:54:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 24-06-2015 12:54:52