Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dowóz dzieci do szkół w roku 2010 dla Gminy Żychlin

Numer ogłoszenia: 240581 - 2009; data zamieszczenia: 11.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół w roku 2010 dla Gminy Żychlin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na: Dowozie dzieci do szkół w roku 2010 dla Gminy Żychlin, tj.:

1. Oferta Częściowa Nr 1 - dowóz dzieci do szkół w roku 2010 dla Gminy Żychlin na trasie Żychlin - Śleszyn - Żychlin Opis trasy: odległość w km. - 54, ilość dzieci -87, godzina odjazdu z 1 przystanku -7:00, godzina przyjazdu do szkoły - do 7:50, godziny odjazdu ze szkoły - poniedziałek, środa, czwartek - 14:50, wtorek, piątek -13:50 UWAGA Powyższą trasę (Żychlin - Śleszyn - Żychlin) obsługuje 1 autobus z uwagi na dużą rotację dzieci wysiadających.

2. Oferta Częściowa Nr 2 - dowóz dzieci do szkół w roku 2010 dla Gminy Żychlin na trasie Żychlin - Jastrzębia - Żychlin Opis trasy: odległość w km. - 34, ilość dzieci - 38, godzina odjazdu z 1 przystanku - 7:00, godzina przyjazdu do szkoły - do 7:50, godziny odjazdu ze szkoły - od poniedziałku do piątku -14:45

3.Oferta Częściowa Nr 3 - dowóz dzieci do szkół w roku 2010 dla Gminy Żychlin na trasie Żychlin - Drzewoszki - Dobrzelin- Żychlin Opis trasy: odległość w km. - 33, ilość dzieci - 106, godzina odjazdu z 1 przystanku -7:00, godzina przyjazdu do szkoły - do 7:50, godziny odjazdu ze szkoły - poniedziałek, środa, czwartek - 14:50, wtorek, piątek -13:50 UWAGA Powyższą trasę (Żychlin - Drzewoszki - Dobrzelin- Żychlin) obsługuje 1 autobus z uwagi na dużą rotację dzieci wysiadających.

4. Oferta Częściowa Nr 4 - dowóz dzieci do szkół w roku 2010 dla Gminy Żychlin na trasie Żychlin - Orątki - Żychlin- Grabów- Żychlin Opis trasy: odległość w km. - 62, ilość dzieci- 40, godzina odjazdu z 1 przystanku -7:00, godzina przyjazdu do szkoły - do 7:50, godziny odjazdu ze szkoły - poniedziałek, środa, czwartek - 14:50, wtorek, piątek -13:50

Godziny oraz liczba osób podane są wg stanu na dzień 10.12.2009r. Szczegółowe godziny odjazdu autobusów oraz liczby dzieci na poszczególne kursy należy uzgodnić z Dyrekcją Szkoły. Zaleca się, aby oferent zapoznał się z trasami przewozu dzieci przed przystąpieniem do przetargu. Oferent powinien zabezpieczyć bezpieczne i punktualne przewozy dzieci do szkół. Obsługa przewozów winna być wykonana przez autobus przeznaczony do realizacji przewozów szkolnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły) Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. Przewozy powinny się odbywać autobusami sprawnymi technicznie, gwarantującymi bezpieczny przewóz, odpowiednio oznaczone. Środki transportu do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku Nr 32 poz. 262 ze zmianami). Oferent winien zapewnić płynność jazdy, tzn. w przypadku wystąpienia awarii pojazdu uruchomienie zastępczego autobusu winno nastąpić w ciągu 30 minut. Dbałość o czystość oraz o właściwy stan techniczny autobusów zapewniający odpowiedni komfort i bezpieczeństwo podróży..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 04.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

 a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzia­łalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek po­siadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapew­niającej wykonanie zamówienia

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamó­wień publicznych

Potwierdzeniem spełnienia warunku określonego w pkt 1. ppkt a dla oferty częściowej Nr 1, dla oferty częściowej Nr 2, dla oferty częściowej Nr 3, dla oferty częściowej Nr 4 jest:

1.złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2.posiadanie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób.

 Potwierdzeniem spełnienia warunków w pkt 1. ppkt b dla oferty częściowej Nr 1, dla oferty częściowej Nr 2, dla oferty częściowej Nr 3, dla oferty częściowej Nr 4 jest złożenie wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia taboru komunikacyjnego w ilości 1 szt. autobusu dla każdej z ofert częściowych z podaniem numeru rejestracyjnego, serii i numeru dowodu rejestracyjnego, ilości miejsc w autobusie, roku produkcji oraz daty ważności przeglądu technicznego autobusu (załącznik nr 4 do SIWZ), którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Jeżeli w powyższym wykazie wykonawca wskazał środek transportu, którym będzie dysponował, należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia środka transportu.

Potwierdzeniem spełnienia warunków w pkt 1. ppkt c dla oferty częściowej Nr 1, dla oferty częściowej Nr 2, dla oferty częściowej Nr 3, dla oferty częściowej Nr 4 jest złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).

Potwierdzeniem spełnienia warunków w pkt 1. ppkt d dla oferty częściowej Nr 1, dla oferty częściowej Nr 2, dla oferty częściowej Nr 3, dla oferty częściowej Nr 4 jest złożenie aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgod­nie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń, jakich żąda Zamawiający od Wykonawców..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujących dokumentów:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświad­czenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udzia­łu w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ.

 - Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób.

- wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia taboru komunikacyjnego w ilości 1 szt. autobusu dla każdej z ofert częściowych z podaniem numeru rejestracyjnego, serii i numeru dowodu rejestracyjnego, ilości miejsc w autobusie, roku produkcji oraz daty ważności przeglądu technicznego autobusu (załącznik nr 4 do SIWZ), którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Jeżeli w powyższym wykazie wykonawca wskazał środek transportu, którym będzie dysponował, należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia środka transportu. (dotyczy oferty częściowej Nr 1,2,3,4).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego tj. ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostnie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego droga pocztową bezpłatnie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2009 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro Podawcze - pokój nr 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 19.01.2010.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Oferta Częściowa Nr 1 - dowóz dzieci do szkół w roku 2010 dla Gminy Żychlin na trasie Żychlin - Śleszyn - Żychlin.

       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis trasy: odległość w km. - 54, ilość dzieci -87, godzina odjazdu z 1 przystanku -7:00, godzina przyjazdu do szkoły - do 7:50, godziny odjazdu ze szkoły - poniedziałek, środa, czwartek - 14:50, wtorek, piątek -13:50 UWAGA Powyższą trasę (Żychlin - Śleszyn - Żychlin) obsługuje 1 autobus z uwagi na dużą rotację dzieci wysiadających..

       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

       3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 04.01.2010.

       4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Oferta Częściowa Nr 2 - dowóz dzieci do szkół w roku 2010 dla Gminy Żychlin na trasie Żychlin - Jastrzębia - Żychlin.

       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis trasy: odległość w km. - 34, ilość dzieci - 38, godzina odjazdu z 1 przystanku - 7:00, godzina przyjazdu do szkoły - do 7:50, godziny odjazdu ze szkoły - od poniedziałku do piątku -14:45.

       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

       3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 04.01.2010.

       4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Oferta Częściowa Nr 3 - dowóz dzieci do szkół w roku 2010 dla Gminy Żychlin na trasie Żychlin - Drzewoszki - Dobrzelin- Żychlin.

       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis trasy: odległość w km. - 33, ilość dzieci - 106, godzina odjazdu z 1 przystanku -7:00, godzina przyjazdu do szkoły - do 7:50, godziny odjazdu ze szkoły - poniedziałek, środa, czwartek - 14:50, wtorek, piątek -13:50 UWAGA Powyższą trasę (Żychlin - Drzewoszki - Dobrzelin- Żychlin) obsługuje 1 autobus z uwagi na dużą rotację dzieci wysiadających..

       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

       3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 04.01.2010.

       4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Oferta Częściowa Nr 4 - dowóz dzieci do szkół w roku 2010 dla Gminy Żychlin na trasie Żychlin - Orątki - Żychlin- Grabów- Żychlin.

       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis trasy: odległość w km. - 62, ilość dzieci- 40, godzina odjazdu z 1 przystanku -7:00, godzina przyjazdu do szkoły - do 7:50, godziny odjazdu ze szkoły - poniedziałek, środa, czwartek - 14:50, wtorek, piątek -13:50.

       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

       3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 04.01.2010.

       4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


                                                           Burmistrza Gminy Żychlin

                                                           /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20091214105144_SIWZ i zalaczniki od nr 1-4.pdf (PDF, 196KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 11:47:43 196KB 21 razy
Wynik postępowania
1 Dowóz dzieci do szkół w roku 2010.docx (DOCX, 15.KB) 2015-06-18 11:56:53 15.KB 382 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 18-06-2015 11:47:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 11-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 18-06-2015 12:28:52