Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap I - Pl. 29-go Listopada w Żychlinie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 202065 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap I - Pl. 29-go Listopada w Żychlinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na: Rewitalizacji Starówki Miejskiej - etap I - Pl. 29-go Listopada w Żychlinie w zakresie rzeczowym jn.: a)renowacja budynku Zegara b)rozbiórka budynku handlowego c)przeniesienie budki telefonicznej d)montaż gotowego WC e)chodniki i place utwardzone z kostki betonowej f)alejki spacerowe g)ustawienie stanowisk flagowych h)zieleń z ustawieniem ławek parkowych i pojemników na śmieci i)ustawienie dwóch stanowisk na rowery j)elementy małej architektury - ogrodzenie niskie, schody terenowe k)demontaż istniejącego oświetlenia terenu, zasilania do budynku usługowego, kiosku ruchu i budki telefonicznej l)wykonanie kablowych linii oświetlenia terenu wraz z montażem latarń stylowych m)wykonanie linii zasilających obiekty towarzyszące n)monitoring terenu starówki objętych I etapem rewitalizacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: a)projekcie budowlanym - Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap I - Pl. 29-go Listopada w Żychlinie b)projekcie technicznym Rewitalizacji Starówki Miejskiej - etap I - Pl. 29-go Listopada w Żychlinie (instalacje elektryczne i monitoring) c)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych d)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych elektrycznych e)Kosztorysach nakładczych i przedmiarach robót. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz elektrycznych, kosztorysy nakładcze i przedmiary robót dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazychlin.pl. W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3. 2. W przypadku, gdy w dokumentacjach projektowych, kosztorysach nakładczych zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacjach projektowych, kosztorysach nakładczych. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.31.61.10-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 645852.84 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       Firma Handlowo-Usługowa RAF-DET, ul. Pl. Wolności 16, 99-320 Żychlin, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
(bez VAT)

·       Cena wybranej oferty: 645852.84

·       Oferta z najniższą ceną: 645852.84 oferta z najwyższą ceną: 1175066.12

·       Waluta: PLN.


 

                                                       Burmistrz Gminy Żychlin

                                                       /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .docx (DOCX, 18.KB) 2015-06-18 11:55:33 18.KB 445 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 18-06-2015 11:55:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 04-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 18-06-2015 11:55:33