Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin w sezonie zimowym 2010 r

Numer ogłoszenia: 13004 - 2010; data zamieszczenia: 15.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin w sezonie zimowym 2010 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Żychlin w sezonie zimowym 2010 r. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zabezpieczyć minimum następujący sprzęt oraz materiał: - ciągnik z pługiem - ciągnik z rozsiewaczem - samochód Star 200 z pługiem - ładowarka Ł - 510 - ładowarka Ł - 200 - koparko -ładowarka - ładowarka Ł-34 - ładowarka Ł -35 - 20% mieszanka piaskowo-solna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki świadczenia usług zostały określony w załączniku nr 5 do SIWZ - projekt umowy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki , dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej dzia­łalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich po­siadania b) posiadania wiedzy i doświadczenia c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych w brzmieniu określonym w ustawie z dnia 5 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009r. Nr 206, poz. 1591) 5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgod­nie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń, jakich żąda Zamawiający od Wykonawców..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:

a) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu do zimowego utrzymania dróg , którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, tj. minimum:

- ciągnik z pługiem, - ciągnik z rozsiewaczem, - samochód Star 200 z pługiem, - ładowarka Ł – 510,  - ładowarka Ł - 200 ,- koparko -ładowarka, - ładowarka Ł-34, - ładowarka Ł -35, W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

(W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek wykonawcy mogą spełnić łącznie)

2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ (W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.)

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.)

c) Aktualnego zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.)

d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego tj. ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2010 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin Biuro podawcze - pokój nr 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 23.02.2010.

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

 

                                                                Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                /-/Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20100115135023_SIWZ.pdf (PDF, 145KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:06:06 145KB 19 razy
2 20100115135002_zalacznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.pdf (PDF, 42.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:06:38 42.KB 19 razy
3 zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie art. 22 ust. 1.pdf (PDF, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:09:57 34.KB 19 razy
4 zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie art. 24 ust. 1.pdf (PDF, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:10:15 32.KB 19 razy
5 zalacznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2.pdf (PDF, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:10:27 32.KB 19 razy
6 Zalacznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:10:47 38.KB 20 razy
7 zalacznik nr 6 do SIWZ - wykaz sprzetu.pdf (PDF, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:10:58 31.KB 19 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 18-06-2015 12:06:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 15-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 18-06-2015 12:55:51