Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich - część II

Numer ogłoszenia: 36923 - 2010; data zamieszczenia: 23.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich- część II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na przebudowie budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich - część II w zakresie rzeczowym jn.: - docieplenie ścian styropianem w technologii docieplenia budynku metodą na mokro, - wymiana pokrycia dachowego pokrytego płytami azbestowo-cementowymi na pokrycie blachą powlekaną (blachodachówka) - montaż armatury sanitarnej, - montaż stolarki drzwiowej z PCV, - wyposażenie węzła kuchennego jn., wyposażenie świetlicy jn. Wyposażenie węzła kuchennego 1. regał kuchenny - 1 szt. regał dwuczęściowy z płyty meblowej o wysokości 2000 mm i głębokości 600 mm blat regału wykonany z laminatu wysoko ciśnieniowego o głębokości 650 mm wyposażony w szafki i szuflady na naczynia kuchenne, nastawka z drzwiczkami przeszklonymi z laminatu 2. stół kuchenny - 6 szt. konstrukcja stołu metalowa ocynkowana blaty stołów ze stali kwasoodpornej o szerokości 650 mm, długość i lokalizacje dobrać z projektem technicznym zagospodarowania pionu kuchennego. 3. Kuchnia - 2 szt. Rodzaj: Gazowo-elektryczna Szerokość [cm]: 60 Kolor: kolor stali nierdzewnej / srebrny Okres gwarancji: 24 miesiące Wymiary (WxGxS) [cm]: 85x60x60 Parametry techniczne Moc [W]: 2900 Moc piekarnika [W]: 2900 Pojemność piekarnika [l]: 54 Zasilanie: 230V Klasa energetyczna: A+ Zapalarka: W pokrętłach Ilość funkcji piekarnika: 6 Front: Tradycyjny Sterowanie: Mechaniczne Termoregulator: Do 250 st. C Oświetlenie wnętrza: Tak Ilość szyb piekarnika: 2 Prowadnice piekarnika: Wytłaczane Wysuwana szuflada piekarnika: Tak Inne: 4 palniki gazowe: 2x palnik o średnicy 6,5cm i mocy 1800W, 1x palnik o średnicy 4cm i mocy 1000W, 1x palnik o średnicy 9cm i mocy 2800 Szybkie nagrzewanie: Tak Termoobieg: Tak Grill: Tak Inne: ogrzewanie górne i dolne, supergrill, turbogrill, wentylator, wentylator+grzejnik górny+grzejnik dolny 4.Lodówka - 1szt. typ wolnostojąca wysokość / szerokość / głębokość - 200/ 60/ 65 cm kolor stali nierdzewnej / srebrny klasa energetyczna min A+ klasa klimatyczna SN , N , ST z ochrona antybakteryjna pojemność całkowita min 300 zamrażarki 80 l min chłodziarki 220l położenie zamrażalnika na dole wyświetlacz automatyczne odszranianie zużycie energii 24 h < 1 Wyposażenie świetlicy 1. Stolik- 10 szt. blat stołu wykonany z laminatu wysoko ciśnieniowego w kolorze brzozy stelaż metalowy polakierowany na kolor aluminium o minimalnych wymiarach 60 x 60 cm 2. Krzesło (40szt.) ze sklejki brzozowej jednoczęściowe z wyprofilowanym podparciem stelaż metalowy polakierowany na kolor aluminium 3. Fotele ( 4szt.) i ława(1szt.) stół z chromowaną lub lakierowaną na kolor aluminium płaską podstawą oraz blat szklany o szerokości 60x80cm owalne fotele ze skóry ekologicznej w kolorze jasnym o szerokości siedziska 440 mm głębokości siedziska 500 mm wysokości siedziska 460 mm 4. Wieszak ubraniowy- 3 szt. szeregowy stojak ruchomy z 16 wieszakami na kapelusze i płaszcze wyposażony w kółka z blokadą o wysokości /szerokości /głębokość 1770 / 1100 / 510 mm 5. Ławka - 10 szt. składane ławki ze stelażem metalowym z siedziskiem drewnianym o długości 2000 mm Lokalizacja wyposażenia zgodnie z projektem technicznym zagospodarowania pionu kuchennego. Zamawiający informuje, iż powyższe parametry stanowią wymogi minimalne stawiane w stosunku do wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: 1)projekcie technicznym - zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Drzewoszkach 2) projekcie technicznym przyłącza kanalizacyjnego i szamba, 3) projekcie technicznym instalacji elektrycznych w obiekcie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzewoszki 4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 5) Kosztorysach nakładczych i przedmiarze robót. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy nakładcze i przedmiar robót dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazychlin.pl. W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3. 2. W przypadku, gdy w dokumentacjach projektowych, kosztorysach nakładczych zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacjach projektowych, kosztorysach nakładczych. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.32.10.00-3, 45.23.24.60-4, 39.14.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 3000 zł /słownie złotych: trzy tysiące złotych/ do dnia 10.03.2010 roku do godz. 11.00. 2. Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami/. 3. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 5 oraz ust. 4a Ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009 w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w terminie do dnia 10.03.2010r.do godz. 11.00. Na przelewie należy umieścić informację: wadium - Drzewoszki świetlica - część II. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi zaksięgowanie gotówki na rachunku bankowym zamawiającego w terminie wskazanym jak wyżej. 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w biurze podawczym Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 (pokój Nr 1 - Biuro Podawcze) z dopiskiem na kopercie wadium -Drzewoszki świetlica - część II do dnia 10.03.2010r. do godz. 11.00 . Wykonawca wnoszący wadium w ten sposób otrzyma potwierdzenie jego wniesienia. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

III.2) ZALICZKI

·       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, iż wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie minimum dwa obiekty o wartości nie mniejszej niż 120.000 zł brutto każdy w zakresie rzeczowym minimum j/n.: -wykonanie pokrycia dachowego z blachy powlekanej - blachodachówka o powierzchni 300m2 - docieplenie ścian metodą lekką - mokrą o powierzchni 300m2 - wykonanie posadzki z płyt kamionkowych - gres o powierzchni 250 m2 oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ oraz odpowiednie referencje.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·       III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. - Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w rozdziale V pkt. 1 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda załączenia do oferty, w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Termin wykonania umowy może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia podstawowego w przewidzianym czasie lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (siły wyższe).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego tj. ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin Biuro Podawcze - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 08.04.2010.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


                                                       Z-ca Burmistrza Gminy Żychlin

                                                               /-/ Zbigniew Gałązka

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 163KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:45:33 163KB 0 razy
2 SIWZ - formularz ofertowy.pdf (PDF, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:45:52 30.KB 0 razy
3 Nr 2 do SIWZ - oswiadczenie art. 22 ust. 1.pdf (PDF, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:46:08 26.KB 0 razy
4 Zalacznik Nr 3 do SIWZ - oswiadczenie art. 24 ust. 1.pdf (PDF, 24.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:46:21 24.KB 0 razy
5 Zalacznik Nr 4 do SIWZ - oswiadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2.pdf (PDF, 24.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:46:38 24.KB 0 razy
6 Zalacznik Nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 95.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:47:02 95.KB 0 razy
7 Zalacznik Nr 6 do SIWZ - kosz. nakl. i przedmiar - roboty budowlane.pdf (PDF, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:47:59 1.9MB 0 razy
8 Zalacznik Nr 6 do SIWZ - kosztorys nakladczy ( meble do kuchni).pdf (PDF, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:48:52 75.KB 0 razy
9 Zalacznik Nr 6 do SIWZ - kosztorys nakladczy(meble do swietlicy).pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:49:11 77.KB 0 razy
10 20100225092852_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - D001.pdf (PDF, 48.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:49:26 48.KB 0 razy
11 20100225092836_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - D002.pdf (PDF, 53.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:49:36 53.KB 0 razy
12 20100225092818_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - E001.pdf (PDF, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:49:45 75.KB 0 razy
13 20100225092757_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - E002.pdf (PDF, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:49:58 60.KB 0 razy
14 20100225091424_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - I001.pdf (PDF, 63.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:50:14 63.KB 0 razy
15 18_06_2015_12_50_48_20100225091424_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - I001.pdf (PDF, 63.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:50:48 63.KB 0 razy
16 20100225091359_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - I002.pdf (PDF, 58.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:51:04 58.KB 0 razy
17 20100225091323_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - I003.pdf (PDF, 85.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:51:18 85.KB 0 razy
18 20100225091305_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - I004.pdf (PDF, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:51:28 75.KB 0 razy
19 20100225091250_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - I005.pdf (PDF, 73.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:51:39 73.KB 0 razy
20 20100225091232_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - K001.pdf (PDF, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:51:57 56.KB 0 razy
21 20100225091210_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - K002.pdf (PDF, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:52:10 72.KB 0 razy
22 20100225091153_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - K003.pdf (PDF, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:52:27 68.KB 0 razy
23 20100225091136_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - K004.pdf (PDF, 65.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:52:40 65.KB 0 razy
24 20100225091119_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - K005.pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:52:55 84.KB 0 razy
25 20100225090434_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - instalacja wod-kan.pdf (PDF, 66.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:53:10 66.KB 0 razy
26 20100225090408_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - obliczenia.pdf (PDF, 46.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:53:20 46.KB 0 razy
27 20100225090349_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - opis techniczny01.pdf (PDF, 57.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:53:34 57.KB 0 razy
28 20100225090320_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - opis techniczny02.pdf (PDF, 79.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:53:49 79.KB 0 razy
29 20100225090259_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - opis techniczny03.pdf (PDF, 91.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:54:00 91.KB 0 razy
30 20100225090236_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - projekt zagospodarowania.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:54:14 113KB 0 razy
31 20100225090211_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - PT-Elektryczny swietlica Drzewoszki.pdf (PDF, 918KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:54:42 918KB 0 razy
32 20100225090106_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - rys Nr 1 - profil.pdf (PDF, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:54:53 68.KB 0 razy
33 20100225090045_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - skan mapy.pdf (PDF, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:55:04 80.KB 0 razy
34 20100223144845_Zalacznik Nr 8 do SIWZ - specyfikacja techniczna.pdf (PDF, 227KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:55:19 227KB 0 razy
35 20100223144813_Zalacznik Nr 9 do SIWZ - wykaz wyk. robot.pdf (PDF, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:55:36 38.KB 0 razy
36 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2.docx (DOCX, 12.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 12:58:30 12.KB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-18 12:58:20 12.KB 300 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx (DOCX, 19.KB) 2015-06-18 12:59:43 19.KB 285 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx (DOCX, 15.KB) 2015-06-18 13:00:45 15.KB 301 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 18-06-2015 12:45:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 18-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 18-06-2015 13:00:45