Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 802.000 zł dla Gminy Żychlin z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap I - Pl. 29-go Listopada w Żychlinie

Numer ogłoszenia: 75708 - 2010; data zamieszczenia: 17.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 802.000 zł dla Gminy Żychlin z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap I - Pl. 29-go Listopada w Żychlinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 802.000zł (słownie złotych: osiemset dwa tysiące złotych) dla Gminy Żychlin z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap I - Pl. 29-go Listopada w Żychlinie. 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2.1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2.2. Okres kredytowania: 7 lat tj. od 2011r. do 2017r. 2.3. Karencja w spłacie kredytu do 31.12.2010r. 2.4. Spłata kapitału i odsetek po upływie karencji w okresach kwartalnych tj. w dniu 31.03.2011 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 30.06.2011 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 30.09.2011 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 20.12.2011r. do kwoty 28.642 zł; Rok 2011 - 114.568 zł; w dniu 31.03.2012 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 30.06.2012 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 30.09.2012 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 20.12.2012r. do kwoty 28.642 zł; Rok 2012 - 114.568 zł ; w dniu 31.03.2013 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 30.06.2013 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 30.09.2013 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 20.12.2013r. do kwoty 28.642 zł; Rok 2013 - 114.568 zł; w dniu 31.03.2014 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 30.06.2014 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 30.09.2014 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 20.12.2014r. do kwoty 28.642 zł; Rok 2014 - 114.568 zł ; w dniu 31.03.2015 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 30.06.2015 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 30.09.2015 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 20.12.2015r. do kwoty 28.642 zł; Rok 2015 - 114.568 zł ; w dniu 31.03.2016 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 30.06.2016 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 30.09.2016 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 20.12.2016r. do kwoty 28.642 zł; Rok 2016 - 114.568 zł; w dniu 31.03.2017 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 30.06.2017 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 30.09.2017 r. do kwoty 28.642 zł; w dniu 20.12.2017r. do kwoty 28.666 zł; Rok 2017 - 114.592zł . 2.5. Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w następujących transzach: w dniu 30.04.2010r. do kwoty 203.200 zł; w dniu 30.06.2010r. do kwoty 292.200 zł; w dniu 30.08.2010r. do kwoty 306.600 zł; 2.6. Oprocentowanie zmienne dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o zmienny miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR - 3M (wg przyjętej w celach przetargowych stawki z dnia 17.03.2010r.) 2.7. Jednorazowa prowizja bankowa 0% 2.8. Marża bankowa niezmienna w okresie kredytowania liczona w % od wartości udzielonego kredytu. Zamawiający wymaga, aby marża zaoferowana zawierała wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. Zatem Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych prowizji i opłat w związku z udzieleniem kredytu. 2.9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową. 3. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się wyszczególnienia w ofercie dodatkowych elementów kosztowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Brak wadium.

III.2) ZALICZKI

·       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·       III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·       koncesję, zezwolenie lub licencję

·       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w przypadku spłaty kapitału przed upływem terminu kredytowania bez dodatkowych opłat i spowoduje zmniejszenie wysokości rat odsetkowych .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro Podawcze pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 23.04.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                       Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                       /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ + zalaczniki od nr 1 do 5.pdf (PDF, 199KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:14:59 199KB 17 razy
2 BUDZET GMINY ZYCHLIN na 2010 r.pdf (PDF, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:16:10 2.6MB 16 razy
3 Uchwala Nr III_4_2010.pdf (PDF, 168KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:16:24 168KB 25 razy
4 Uchwala Nr LII_267_10.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:16:52 1.0MB 22 razy
5 Budzet Gminy na rok 2008 i 2009 i prognoza na lata 2010 - 2017.pdf (PDF, 257KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:17:11 257KB 23 razy
6 Rb-27S za rok 2007.pdf (PDF, 688KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:17:52 688KB 0 razy
7 Rb-28S za rok 2007.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:18:57 1.6MB 24 razy
8 Rb-N za rok 2007.pdf (PDF, 246KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:19:19 246KB 16 razy
9 Rb-NDS za rok 2007.pdf (PDF, 240KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:19:36 240KB 16 razy
10 RB-PDP za rok 2007.pdf (PDF, 217KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:20:05 217KB 0 razy
11 Rb-Z za rok 2007.pdf (PDF, 784KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:20:30 784KB 18 razy
12 Uchwala Nr III_16_2008 Skladu orzekajacego Izby Obrachunkowej w Lodzi.pdf (PDF, 360KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:20:46 360KB 0 razy
13 Uchwala Nr III_83_2008 Skladu orzekajacego Izby Obrachunkowej w Lodzi.pdf (PDF, 319KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:21:02 319KB 17 razy
14 Rb-27 S za rok 2008.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:21:32 1.0MB 19 razy
15 Rb-N za rok 2008.pdf (PDF, 180KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:21:46 180KB 23 razy
16 Rb-28 S za rok 2008.pdf (PDF, 2.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:22:41 2.4MB 0 razy
17 Rb-NDS za rok 2008.pdf (PDF, 186KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:22:59 186KB 20 razy
18 18_06_2015_13_23_13_Rb-NDS za rok 2008.pdf (PDF, 186KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:23:13 186KB 23 razy
19 Rb-PDP za rok 2008.pdf (PDF, 173KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:23:27 173KB 24 razy
20 Rb-Z za rok 2008.pdf (PDF, 256KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:23:55 256KB 0 razy
21 Uchwala Nr III_192_2009 Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi.pdf (PDF, 330KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:24:46 330KB 0 razy
22 Uchwala Nr III_130_2009 Skladu Orzekajacego Izby Obrachunkowej w Lodzi.pdf (PDF, 283KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:25:06 283KB 21 razy
23 Uchwala Nr_III_247_2009.pdf (PDF, 314KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:29:10 314KB 18 razy
24 Sprawozdanie Rb-27S.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:29:53 1.6MB 20 razy
25 Sprawozdanie Rb-28S.pdf (PDF, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:30:53 1.9MB 17 razy
26 Sprawozdanie Rb-N.pdf (PDF, 247KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:31:14 247KB 26 razy
27 Sprawozdanie Rb-NDS.pdf (PDF, 194KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:31:29 194KB 20 razy
28 Sprawozdanie Rb-PDP.pdf (PDF, 216KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:31:45 216KB 27 razy
29 Sprawozdanie Rb-Z.pdf (PDF, 401KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:32:19 401KB 23 razy
30 Zaswiadczenie - Burmistrz Gminy Zychlin.pdf (PDF, 379KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:32:59 379KB 22 razy
31 Zaswiadczenie - NIP Urzad Gminy w Zychlinie.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:33:31 78.KB 22 razy
32 Zaswiadczenie - Regon Urzad Gminy w Zychlinie.pdf (PDF, 721KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:33:58 721KB 25 razy
33 Zaswiadczenie - ZUS.pdf (PDF, 66.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:34:13 66.KB 0 razy
34 Informacja o zaciagnietych kredytach przez Gmie Zychlin.pdf (PDF, 133KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:34:27 133KB 0 razy
35 Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach.pdf (PDF, 275KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:34:44 275KB 17 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-18 13:36:36 14.KB 306 razy
2 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-18 13:36:48 13.KB 287 razy
3 Uzupełnienie wyjaśnień treści SIWZ nr 2.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-18 13:36:59 12.KB 279 razy
Udzielenie zamówienia
1 Skarbnik Gminy Zychlin.pdf (PDF, 417KB) 2015-06-18 13:33:18 417KB 305 razy
2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-18 13:38:49 13.KB 268 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 18-06-2015 13:14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 17-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 18-06-2015 13:38:49