Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem na zimno na terenie gminy Żychlin

Numer ogłoszenia: 91042 - 2010; data zamieszczenia: 31.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·      Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem na zimno na terenie gminy Żychlin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysami na zimno na terenie gminy Żychlin w zakresie rzeczowym jn.: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 
dróg poprzez profilowanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco przy grubości warstwy do 10 cm - 200 m 2 Wykonanie zamówienia polega na obcięciu krawędzi uszkodzenia, oczyszczeniu i wyrównaniu jego dna, spryskaniu emulsją asfaltową i uzupełnieniu masą mineralno-asfaltową oraz zasypanie krawędzi grysem asfaltowym. b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg emulsją mineralno-asfaltową z grysem na zimno na głębokości do 5 cm - 400 m2 c) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg emulsją mineralno-asfaltową z grysem na zimno bez naruszenia konstrukcji podbudowy na głębokości 
do 2 cm - 1000 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·      Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysami na zimno na terenie gminy Żychlin. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Brak wadium.

III.2) ZALICZKI

·      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia,tj. wykonali co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każda oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz odpowiednie referencje. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·      III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą się dysponowaniem minimum po 1 sztuce następujących jednostek sprzętowych: układarka mas bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym, walec drogowy wibracyjny, samochód samowyładowczy, skrapiarka do bitumu, przecinarka do nawierzchni, płyta wibracyjna, remonter drogowy. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·      III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·      wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·      wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·      III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·       

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w rozdziale V pkt. 1 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda załączenia do oferty, w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania robót w sytuacji zaistnienia niżej wymienionych okoliczności: intensywne opady deszczu przekraczające 7 dni kalendarzowych w miesiącu potwierdzonych danymi meteorologicznymi. Termin przedłużenia realizacji umowy w przypadku jw. nastąpi w drodze obustronnie podpisanego aneksu o ilość dni występowania powyższego zjawiska.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłątnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin - Biuro Podawcze pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 14.05.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                        /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ+ zalaczniki od nr 1do 4.doc (DOC, 159KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:45:24 159KB 18 razy
2 zalacznik nr 5 do SIWZ- projekt umowy.doc (DOC, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:45:36 25.KB 19 razy
3 Zalacznik nr 6 do SIWZ- wykaz wyk. robot.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:45:42 19KB 18 razy
4 zalacznik nr 7 do SIWZ - wykaz sprzetu.doc (DOC, 15KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:45:49 15KB 0 razy
5 Zalacznik nr 8 do SIWZ-kosztorys nakladczy.doc (DOC, 14.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:45:56 14.KB 18 razy
6 Zalacznik nr 9 do SIWZ - specyfikacja techniczna.doc (DOC, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:46:11 60.KB 18 razy
Wynik postępowania
1 Wyniki postępowania.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-18 13:47:59 13.KB 296 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-18 13:47:59 13.KB 310 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 18-06-2015 13:45:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 18-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 18-06-2015 13:47:59