Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa sieci cieplnej od komory KPW do komory K1 (zlokalizowanej przy ul. Traugutta) dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap 1

Numer ogłoszenia: 128258 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci cieplnej od komory KPW do komory K1 (zlokalizowanej przy ul. Traugutta) dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na przebudowie sieci cieplnej od komory KPW do komory K1 (zlokalizowanej przy ul. Traugutta) dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap 1.

 Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej sieci cieplnej tradycyjnej w łupinach na sieć preizolowaną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysie nakładczym i przedmiarze robót. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys nakładczy i przedmiar robót dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazychlin.pl. W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3. 2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, kosztorysie nakładczym zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacjach projektowych, kosztorysach nakładczych. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). W przypadku zastosowania materiałów równoważnych w stosunku do projektu (innych firm) Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Żychlinie w zakresie budowy i eksploatacji sieci z zastosowaniem materiałów równoważnych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5000 zł /słownie złotych: pięć tysięcy złotych/ do dnia 27.05.2010 roku do godz. 11.00.

2. Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami/. 3. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 5 oraz ust. 4a Ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009 w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w terminie do dnia 27.05.2010r.do godz. 11.00. Na przelewie należy umieścić informację: wadium - przebudowa sieci cieplnej. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi zaksięgowanie gotówki na rachunku bankowym zamawiającego w terminie wskazanym jak wyżej.

5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w biurze podawczym Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 (pokój Nr 1 - Biuro Podawcze) z dopiskiem na kopercie wadium -przebudowa sieci cieplnej do dnia 27.05.2010r. do godz. 11.00 . Wykonawca wnoszący wadium w ten sposób otrzyma potwierdzenie jego wniesienia.

 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

III.2) ZALICZKI

·       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda odpowiadające swoim charakterem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający przez roboty odpowiadające swoim charakterem przedmiotowi zamówienia rozumie wykonanie sieci cieplnej z rur preizolowanych 219,1x 4,5/315x4,1 o długości 100 m. Parametry te należy traktować jako minimalne. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz odpowiednie referencje. Zamawiający żąda przedłożenia referencji, z których jednoznacznie będzie wynikał zakres przedmiotowy robót. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·       III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1.Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - intensywne opady deszczu przekraczające 7 dni kalendarzowych w miesiącu potwierdzonych danymi meteorologicznymi. Termin przedłużenia realizacji umowy w przypadku jw. nastąpi w drodze obustronnie podpisanego aneksu o ilość dni występowania powyższego zjawiska. - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych sieci instalacji, urządzeń lub nie zinwenatryzowanych obiektów budowlanych (np. fundamenty) - wystąpienie robót dodatkowych uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia podstawowego w przewidzianym czasie lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (siły wyższe). 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: zmiany technologiczne, w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, itp.) skutkujące niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. 3. Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2010 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 25.06.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


                                                          Burmistrz Gminy Żychlin

                                                        /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ + Zalaczniki od Nr 1 do 4.pdf (PDF, 176KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:19:50 176KB 1 raz
2 Zalacznik Nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 92.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:20:00 92.KB 1 raz
3 Zalacznik Nr 6 do SIWZ - wykaz wyk. robot.pdf (PDF, 48.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:20:08 48.KB 1 raz
4 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Informacja bioz-remont sc.pdf (PDF, 39.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:20:16 39.KB 1 raz
5 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - instrukcja spawania.pdf (PDF, 39.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:20:28 39.KB 1 raz
6 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - kompensator RPNB-200-1,6-210.pdf (PDF, 47.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:20:38 47.KB 0 razy
7 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Opis techniczny-przebudowa sieci.pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:20:51 71.KB 1 raz
8 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 1 Zychlin Traugutta poludnie.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:21:31 1.7MB 1 raz
9 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 2 mapa komora k2.pdf (PDF, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:22:21 2.2MB 1 raz
10 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 3 profil.pdf (PDF, 273KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:22:35 273KB 1 raz
11 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 4 schemat.pdf (PDF, 287KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:22:50 287KB 1 raz
12 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 5 komora KPW.pdf (PDF, 258KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:23:10 258KB 0 razy
13 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 6 komora K1.pdf (PDF, 281KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:23:26 281KB 0 razy
14 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 7 pkt-st-K1.pdf (PDF, 255KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:23:39 255KB 1 raz
15 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 8 pkt-st-K2.pdf (PDF, 266KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:24:00 266KB 1 raz
16 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Spis tresci projektu.pdf (PDF, 17.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:24:08 17.KB 1 raz
17 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Strona tytulowa - remont_2009.pdf (PDF, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:24:16 44.KB 1 raz
18 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Strona tytulowa informacji bioz.pdf (PDF, 22.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:24:27 22.KB 0 razy
19 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Zestawienie materialow.pdf (PDF, 18.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:24:39 18.KB 1 raz
20 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - kosztorys nakladczy i przedmiar robot - Kosztorys Nakladczy - Zychlin przebudowa sieci 2009.pdf (PDF, 793KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:25:13 793KB 1 raz
21 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - specyfikacja techniczna - Specyfikacja remont_2009.pdf (PDF, 216KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:25:31 216KB 1 raz
22 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - specyfikacja techniczna - Strona tytulowa-specyfikacja-remont_2009.pdf (PDF, 49.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:27:29 49.KB 1 raz
23 wyniki postepowania.docx (DOCX, 15.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:29:45 15.KB 1 raz
Wynik postępowania
1 18_06_2015_14_29_45_wyniki postepowania.docx (DOCX, 15.KB) 2015-06-18 14:29:45 15.KB 322 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-18 14:29:45 13.KB 307 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 18-06-2015 14:19:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 13-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 18-06-2015 14:29:45