Przebudowa sieci cieplnej od komory KPW do komory K1 (zlokalizowanej przy ul. Traugutta) dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap 1

Numer ogłoszenia: 128258 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci cieplnej od komory KPW do komory K1 (zlokalizowanej przy ul. Traugutta) dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na przebudowie sieci cieplnej od komory KPW do komory K1 (zlokalizowanej przy ul. Traugutta) dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap 1.

 Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej sieci cieplnej tradycyjnej w łupinach na sieć preizolowaną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysie nakładczym i przedmiarze robót. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys nakładczy i przedmiar robót dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazychlin.pl. W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3. 2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, kosztorysie nakładczym zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacjach projektowych, kosztorysach nakładczych. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). W przypadku zastosowania materiałów równoważnych w stosunku do projektu (innych firm) Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Żychlinie w zakresie budowy i eksploatacji sieci z zastosowaniem materiałów równoważnych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5000 zł /słownie złotych: pięć tysięcy złotych/ do dnia 27.05.2010 roku do godz. 11.00.

2. Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami/. 3. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 5 oraz ust. 4a Ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009 w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w terminie do dnia 27.05.2010r.do godz. 11.00. Na przelewie należy umieścić informację: wadium - przebudowa sieci cieplnej. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi zaksięgowanie gotówki na rachunku bankowym zamawiającego w terminie wskazanym jak wyżej.

5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w biurze podawczym Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 (pokój Nr 1 - Biuro Podawcze) z dopiskiem na kopercie wadium -przebudowa sieci cieplnej do dnia 27.05.2010r. do godz. 11.00 . Wykonawca wnoszący wadium w ten sposób otrzyma potwierdzenie jego wniesienia.

 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

III.2) ZALICZKI

·       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda odpowiadające swoim charakterem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający przez roboty odpowiadające swoim charakterem przedmiotowi zamówienia rozumie wykonanie sieci cieplnej z rur preizolowanych 219,1x 4,5/315x4,1 o długości 100 m. Parametry te należy traktować jako minimalne. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz odpowiednie referencje. Zamawiający żąda przedłożenia referencji, z których jednoznacznie będzie wynikał zakres przedmiotowy robót. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·       III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1.Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - intensywne opady deszczu przekraczające 7 dni kalendarzowych w miesiącu potwierdzonych danymi meteorologicznymi. Termin przedłużenia realizacji umowy w przypadku jw. nastąpi w drodze obustronnie podpisanego aneksu o ilość dni występowania powyższego zjawiska. - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych sieci instalacji, urządzeń lub nie zinwenatryzowanych obiektów budowlanych (np. fundamenty) - wystąpienie robót dodatkowych uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia podstawowego w przewidzianym czasie lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (siły wyższe). 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: zmiany technologiczne, w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, itp.) skutkujące niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. 3. Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2010 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 25.06.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


                                                          Burmistrz Gminy Żychlin

                                                        /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ + Zalaczniki od Nr 1 do 4.pdf (PDF, 176KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:19:50 176KB 1 raz
2 Zalacznik Nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 92.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:20:00 92.KB 1 raz
3 Zalacznik Nr 6 do SIWZ - wykaz wyk. robot.pdf (PDF, 48.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:20:08 48.KB 1 raz
4 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Informacja bioz-remont sc.pdf (PDF, 39.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:20:16 39.KB 1 raz
5 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - instrukcja spawania.pdf (PDF, 39.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:20:28 39.KB 1 raz
6 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - kompensator RPNB-200-1,6-210.pdf (PDF, 47.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:20:38 47.KB 0 razy
7 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Opis techniczny-przebudowa sieci.pdf (PDF, 71.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:20:51 71.KB 1 raz
8 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 1 Zychlin Traugutta poludnie.pdf (PDF, 1.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:21:31 1.7MB 1 raz
9 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 2 mapa komora k2.pdf (PDF, 2.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:22:21 2.2MB 1 raz
10 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 3 profil.pdf (PDF, 273KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:22:35 273KB 1 raz
11 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 4 schemat.pdf (PDF, 287KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:22:50 287KB 1 raz
12 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 5 komora KPW.pdf (PDF, 258KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:23:10 258KB 0 razy
13 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 6 komora K1.pdf (PDF, 281KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:23:26 281KB 0 razy
14 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 7 pkt-st-K1.pdf (PDF, 255KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:23:39 255KB 1 raz
15 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Rys 8 pkt-st-K2.pdf (PDF, 266KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:24:00 266KB 1 raz
16 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Spis tresci projektu.pdf (PDF, 17.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:24:08 17.KB 1 raz
17 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Strona tytulowa - remont_2009.pdf (PDF, 44.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:24:16 44.KB 1 raz
18 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Strona tytulowa informacji bioz.pdf (PDF, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:24:27 22.KB 0 razy
19 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - Zestawienie materialow.pdf (PDF, 18.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:24:39 18.KB 1 raz
20 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - kosztorys nakladczy i przedmiar robot - Kosztorys Nakladczy - Zychlin przebudowa sieci 2009.pdf (PDF, 793KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:25:13 793KB 1 raz
21 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - specyfikacja techniczna - Specyfikacja remont_2009.pdf (PDF, 216KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:25:31 216KB 1 raz
22 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - specyfikacja techniczna - Strona tytulowa-specyfikacja-remont_2009.pdf (PDF, 49.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:27:29 49.KB 1 raz
23 wyniki postepowania.docx (DOCX, 15.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-06-18 14:29:45 15.KB 1 raz
Wynik postępowania
1 18_06_2015_14_29_45_wyniki postepowania.docx (DOCX, 15.KB) 2015-06-18 14:29:45 15.KB 311 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-18 14:29:45 13.KB 301 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 18-06-2015 14:19:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 13-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 18-06-2015 14:29:45