Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Nie czekaj pokaż co potrafisz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia: 145818 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Nie czekaj pokaż co potrafisz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi szkoleniowe, dla uczestników projektu Nie czekaj pokaż co potrafisz realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, polegające na przeprowadzeniu 3 rożnych szkoleń tj. wózki widłowe, bukieciarstwo, opiekunka osoby starszej łącznie dla 22 osób, gdzie każde szkolenie poprzedzone jest warsztatami psychologicznymi i warsztatami z doradcą zawodowym.

 2. Zamówienie publiczne obejmuje następujące szkolenia:

a) Szkolenie wózki widłowe z modułem psychologia i doradcy zawodowego

1. Opis ze wskazaniem zakresu zamówienia - Celem szkolenia jest uzyskanie przez 8 uczestników kwalifikacji zawodowych, które wiążą się z pracą w charakterze operatora wózków widłowych. Szkolenie powinno obejmować taki zakres jak: rodzaje wózków widłowych i ich zastosowanie w różnych warunkach, praktyczne umiejętności poruszania się wózkiem widłowym i przenoszenia towarów za ich pomocą. Szkolenie zawodowe powinno zostać poprzedzone warsztatami z psychologiem i doradcą zawodowym. Spotkania te mają pomóc w poznaniu oczekiwań uczestników i ich aktualnej sytuacji. Mają także służyć zidentyfikowaniu potencjału zawodowego i osobowościowego każdego z beneficjentów w celu zaplanowania wspólnie z nim działań niezbędnych do podjęcia działalności zawodowej. Zajęcia przed szkoleniem zawodowym mają pomóc uczestnikom w przełamaniu poczucia bezradności i lęku oraz rozwinąć kompetencje w kontaktach interpersonalnych, które przyczynią się do wzrostu ich zaufania we własne możliwości. 2. Zagadnienia te powinny obejmować: 24 godz. warsztatów grupowych z psychologiem + 2 godzinne indywidualne konsultacje przewidziane dla każdego uczestnika; 24 godzinne warsztaty grupowe z doradcą zawodowym; 70 godzin szkolenia zawodowego.

3. Szkolenie będzie prowadzone dla 8 osób (uczestników projektu), gdzie zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i indywidualnych konsultacji. 4. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, odzwierciadlające tematykę szkolenia. 5. Zajęcia powinny zostać przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym - jednak termin zakończenia szkolenia nie może przekroczyć terminu 15 września 2010 roku. 6. Miejsce realizacji szkolenia Gmina Żychlin lub Powiat Kutnowski ( w przypadku realizacji szkolenia w powiecie kutnowskim wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dojazd uczestników z Żychlina do miejsca szkoleniowego oraz powrót ). 7. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia tj. dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, harmonogram szkolenia, protokół z egzaminu końcowego, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji oraz ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu i podsumowanie ewaluacji początkowej i końcowej ewaluacji szkolenia. 8. Kserokopie w/w dokumentów jak również kserokopie materiałów szkoleniowych i wydanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem powinny być dostarczone wraz z fakturą na adres zamawiającego w terminie określonym w umowie. 9. Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z wzorem MEN, na którym mają istnieć logotypy EFS i POKL udostępnione przez Zamawiającego. 10. Wykonawca realizujący szkolenie zapewni warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia. 11. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia wsparcie dodatkowe w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, woda mineralna, sok, ciastka) oraz jednego ciepłego posiłku tj. obiad podczas trwania zajęć. 12. Koszty ewentualnego dowozu uczestników, wyżywienia, sprzętu, wynajmu Sali szkoleniowej materiałów powinny być wliczone w kalkulację kosztów szkolenia.

b) Szkolenie bukieciarstwo z modułem psychologa i doradcy zawodowego.

 1. Opis ze wskazaniem zakresu zamówienia - Celem szkolenia jest uzyskanie przez 7 uczestników umiejętności dobierania kwiatów i wykonywania różnych kompozycji kwiatowych zgodnie z najnowocześniejszymi zasadami techniki bukieciarskiej. Podczas szkolenia należy uwzględnić: wiedzę z zakresu fizjologii roślin, możliwości przedłużania rozbiorczej trwałości materiału kwiecistego, materiały dekoracyjne, wykonywania kompozycji o rożnej tematyce, kompozycje w naczyniach z materiału roślinnego żywego i sztucznego. Szkolenie zawodowe powinno zostać poprzedzone warsztatami z psychologiem i doradcą zawodowym. Spotkania te mają pomóc w poznaniu oczekiwań uczestników i ich aktualnej sytuacji. Mają także służyć zidentyfikowaniu potencjału zawodowego i osobowościowego każdego z beneficjentów w celu zaplanowania wspólnie z nim działań niezbędnych do podjęcia działalności zawodowej. Zajęcia przed szkoleniem zawodowym mają pomóc uczestnikom w przełamaniu poczucia bezradności i lęku oraz rozwinąć kompetencje w kontaktach interpersonalnych, które przyczynią się do wzrostu ich zaufania we własne możliwości. 2. Zagadnienia te powinny obejmować: 24 godz. warsztatów grupowych z psychologiem + 2 godzinne indywidualne konsultacje przewidziane dla każdego uczestnika; 24 godzinne warsztaty grupowe z doradcą zawodowym; 72 godzin szkolenia zawodowego.

3. Szkolenie będzie prowadzone dla 7 osób (uczestników projektu), gdzie zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń - praktyczne układanie bukietów okolicznościowych i indywidualnych konsultacji. 4. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, odzwierciadlające tematykę szkolenia. 5.Zajęcia powinny zostać przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym - jednak termin zakończenia szkolenia nie może przekroczyć terminu 15 października 2010 roku. 6. Miejsce realizacji szkolenia Gmina Żychlin lub Powiat Kutnowski ( w przypadku realizacji szkolenia w powiecie kutnowskim wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dojazd uczestników z Żychlina do miejsca szkoleniowego oraz powrót ). 7. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia tj. dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, harmonogram szkolenia, protokół z egzaminu końcowego, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji oraz ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu i podsumowanie ewaluacji początkowej i końcowej ewaluacji szkolenia. 8. Kserokopie w/w dokumentów jak również kserokopie materiałów szkoleniowych i wydanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem powinny być dostarczone wraz z fakturą na adres zamawiającego w terminie określonym w umowie. 9. Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z wzorem MEN, na którym mają istnieć logotypy EFS i POKL udostępnione przez Zamawiającego. 10. Wykonawca realizujący szkolenie zapewni warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia. 11. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia wsparcie dodatkowe w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, woda mineralna, sok, ciastka) oraz jednego ciepłego posiłku tj. obiad podczas trwania zajęć. 12. Koszty ewentualnego dowozu uczestników, wyżywienia, sprzętu, wynajmu Sali szkoleniowej materiałów powinny być wliczone w kalkulację kosztów szkolenia.

c) Szkolenie opiekunka osób starszych z modułem psychologa i doradcy zawodowego.

1. Opis ze wskazaniem zakresu zamówienia - Celem szkolenia jest przygotowanie 7 uczestników do udziału udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z otoczenia. Podczas szkolenia należy uwzględnić moduł szkoleniowy dostępny w bazie prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl przeprowadzony dla zawodu opiekunka domowa. Szkolenie w swym zakresie powinno obejmować : zajęcia organizacyjne (ogólne informacje, zasady BHP ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja itp.), rola i zadania opiekuna, formy opieki i pomocy, zmiany zachodzące w organizmie człowieka starzejącego się, sposoby stosowania okładów i kompresów, bandażowania, częste choroby wieku podeszłego, pierwsza pomoc, objawy chorobowe, system opieki nad ludźmi starszymi, niesprawność ruchowa. Szkolenie zawodowe powinno zostać poprzedzone warsztatami z psychologiem i doradcą zawodowym. Spotkania te mają pomóc w poznaniu oczekiwań uczestników i ich aktualnej sytuacji. Mają także służyć zidentyfikowaniu potencjału zawodowego i osobowościowego każdego z beneficjentów w celu zaplanowania wspólnie z nim działań niezbędnych do podjęcia działalności zawodowej. Zajęcia przed szkoleniem zawodowym mają pomóc uczestnikom w przełamaniu poczucia bezradności i lęku oraz rozwinąć kompetencje w kontaktach interpersonalnych, które przyczynią się do wzrostu ich zaufania we własne możliwości. 2. Zagadnienia te powinny obejmować: 24 godz. warsztatów grupowych z psychologiem + 2 godzinne indywidualne konsultacje przewidziane dla każdego uczestnika; 24 godzinne warsztaty grupowe z doradcą zawodowym; 102 godzin szkolenia zawodowego 3. Szkolenie będzie prowadzone dla 7 osób (uczestników projektu), gdzie zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i indywidualnych konsultacji. 4. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, odzwierciadlające tematykę szkolenia. 5. Zajęcia powinny zostać przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym - jednak termin zakończenia szkolenia nie może przekroczyć terminu 30 listopada 2010 roku. 6. Miejsce realizacji szkolenia Gmina Żychlin lub Powiat Kutnowski ( w przypadku realizacji szkolenia w powiecie kutnowskim wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dojazd uczestników z Żychlina do miejsca szkoleniowego oraz powrót ). 7. Wykonawca powinien zapewnić wyposażenie sal wykładowych, natomiast szkolenie winno być z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych z praktycznym wykorzystaniem reżyserowanych scenariuszy dotyczących stanów zagrożenia życia człowieka i innych dotyczących pracy opiekuna jak również prowadzić zajęcia w sposób zapewniający indywidualne podejście do uczestnika. 8. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia tj. dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, harmonogram szkolenia, protokół z egzaminu końcowego, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji oraz ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu i podsumowanie ewaluacji początkowej i końcowej ewaluacji szkolenia. 9. Kserokopie w/w dokumentów jak również kserokopie materiałów szkoleniowych i wydanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem powinny być dostarczone wraz z fakturą na adres zamawiającego w terminie określonym w umowie. 10.Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z wzorem MEN, na którym mają istnieć logotypy EFS i POKL udostępnione przez Zamawiającego. 11.Wykonawca realizujący szkolenie zapewni warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia. 12. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia wsparcie dodatkowe w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, woda mineralna, sok, ciastka) oraz jednego ciepłego posiłku tj. obiad podczas trwania zajęć. 13. Koszty ewentualnego dowozu uczestników, wyżywienia, sprzętu, wynajmu Sali szkoleniowej materiałów powinny być wliczone w kalkulację kosztów szkolenia.

3. Ogólne wymagania stawiane przez zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia do uwzględnienia w ofertach: 1)Szkolenie powinno być ściśle ukierunkowane na zdobycie umiejętności praktycznych, zgodnie z kierunkiem danego zawodu objętego szkoleniem przy uwzględnieniu nowoczesnych technologii i wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych obecnie na rynku pracy. 2)Podczas realizacji szkolenia należy położyć duży nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych, a odbiec w niezbędnym stopniu od przekazania wiedzy w formie klasycznego wykładu ( treści programowe powinny być dostarczone uczestnikom na początku zajęć, których one dotyczą w formie podręczników lub przygotowanych skryptów). 3)Szkolenie powinno być przeprowadzone w warunkach lokalowych dostosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyposażone w sprzęt multimedialny jeśli wynika z tematu szkolenia. 4)Szkolenie powinno być przeprowadzone przez instytucję szkoleniową dysponującą wykwalifikowaną kadrą wykładowców i instruktorów posiadających wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia lub prowadzonych przedmiotów/ zagadnień - zgodnie z opisem warunków udziału w postępowaniu dotyczących osób zdolnych do wykonania zamówienia. 5)Instytucja szkoleniowa musi posiadać uprawnienia do wydawania zaświadczeń lub innych dokumentów w zakresie kwalifikacji i uprawnień objętych kierunkiem szkolenia. 6)Każde szkolenie powinno zakończyć się egzaminem. Jeżeli odrębne przepisy nie przewidują egzaminu państwowego/ zewnętrznego na uzyskanie uprawnień w danym kierunku szkolenia/ zawodzie, należy przeprowadzić egzamin wewnętrzny. 7)Wymagana liczba godzin trwania szkolenia ma przypadać na każdego uczestnika z założeniem, że 1 godzina dydaktyczna = 45 minut, natomiast długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. 8)Szkolenia powinny odbywać się w wymiarze nie większym niż 8 godzin dziennie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże , że jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z póź. zm.), tj. załączy do oferty aktualne na dany rok kalendarzowy zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy - dla siedziby jednostki szkoleniowej Wojewódzki Urząd Pracy. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy zrealizował w tym okresie: co najmniej 1 szkolenie z każdego zakresu tematycznego tj.: wózki widłowe, bukieciarstwo, opiekunka osób starszych i co najmniej 5 szkoleń, które były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (zakres szkoleniowy dowolny). W celu wykazania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie (referencje). Zamawiający żąda przedłożenia referencji, z których jednoznacznie będzie wynikał zakres przedmiotowy usług. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·       III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·       koncesję, zezwolenie lub licencję

·       wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) Preliminarz kosztów (załącznik nr 7 do SIWZ) harmonogram szkolenia (załącznik nr 8 do SIWZ) program szkolenia (załącznik nr 9 do SIWZ) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się zmianę postanowień warunków umowy w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) zmiana liczby uczestników poszczególnych szkoleń - niespełniających wymogów zdrowotnych bądź rezygnujących dobrowolnie z uczestnictwa w projekcie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro Podawcze - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 07.07.2010.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                            Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                 

                                                          /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ + zalaczniki od Nr 1 do 4.pdf (PDF, 210KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 07:50:04 210KB 0 razy
2 Zalacznik Nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 07:50:33 81.KB 0 razy
3 Zalacznik Nr 6 do SIWZ - wykaz wyk. uslug.pdf (PDF, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 07:51:17 43.KB 0 razy
4 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - preleminarz kosztow.pdf (PDF, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 07:51:25 34.KB 0 razy
5 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - harmonogram.pdf (PDF, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 07:51:38 60.KB 0 razy
6 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - program szkolenia.pdf (PDF, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 07:51:48 34.KB 0 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx (DOCX, 17.KB) 2015-06-19 07:53:01 17.KB 340 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 19-06-2015 07:50:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 27-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 19-06-2015 07:53:12