Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rewitalizacja starówki miejskiej - wykonanie wodotrysku przy pl. 29-go listopada w Żychlinie

Numer ogłoszenia: 171736 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REWITALIZACJA STARÓWKI MIEJSKIEJ - WYKONANIE WODOTRYSKU PRZY PL. 29-GO LISTOPADA W ŻYCHLINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na rewitalizacji starówki miejskiej - wykonanie wodotrysku przy Pl. 29-go Listopada w Żychlinie.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: 1)projektach budowlano-wykonawczych - branże: architektoniczna, konstrukcyjna, instalacyjna, elektryczna 2)specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych: część architektoniczna, technologiczna, elektryczna 3) przedmiarach robót: część elektryczna, budowlana, instalacje wodne. Dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazychlin.pl. W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

2. W przypadku, gdy w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacjach projektowych, kosztorysach nakładczych. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

2. Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej na terenie placu budowy znajduje się wykonawca robót pn. Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap I. Lokalizacja wodotrysku planowana jest na terenie przeznaczonym do zagospodarowania przez firmę prowadzącą roboty w ramach I etapu. W związku z powyższym należy przewidzieć współpracę na placu budowy dwóch wykonawców, co spowodować może utrudnienia komunikacyjne itp. W związku z tym bezwzględnie zaleca się dokonanie wizji terenu placu budowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10.000 zł /słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych/ do dnia 02.07.2010 roku do godz. 11.00. 2. Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami/. 3. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 5 oraz ust. 4a Ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009 w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w terminie do dnia 02.07.2010r.do godz. 11.00. Na przelewie należy umieścić informację: wadium - wykonanie wodotrysku. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi zaksięgowanie gotówki na rachunku bankowym zamawiającego w terminie wskazanym jak wyżej. 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w biurze podawczym Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 (pokój Nr 1 - Biuro Podawcze) z dopiskiem na kopercie wadium -wykonanie wodotrysku do dnia 02.07.2010r. do godz. 11.00 . Wykonawca wnoszący wadium w ten sposób otrzyma potwierdzenie jego wniesienia. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

III.2) ZALICZKI

·       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie wykonania wodotrysku (fontanny) o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz odpowiednie referencje. Zamawiający żąda przedłożenia referencji, z których jednoznacznie będzie wynikał zakres i wartość przedmiotowych robót. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·       III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ), 2. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączone do SIWZ przedmiary robót (na podstawie załącznika Nr 8 do SIWZ). 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 4. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 6. W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega, iż stronom przysługuje prawo do zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji zaistnienia następujących okoliczności: 1. Konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianami wiedzy technicznej lub zmiana funkcji użytkowej 2. Konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonania robót budowlanych spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami wiedzy technicznej. 3.Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: intensywne opady deszczu przekraczające 7 dni kalendarzowych w miesiącu potwierdzonych danymi meteorologicznymi. Termin przedłużenia realizacji umowy w przypadku jw. nastąpi w drodze obustronnie podpisanego aneksu o ilość dni występowania powyższego zjawiska. b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych sieci instalacji, urządzeń lub nie zinwenatryzowanych obiektów budowlanych (np. fundamenty) c) wystąpienie robót dodatkowych uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia podstawowego w przewidzianym czasie lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (siły wyższe). d) zaistnienie zdarzeń niezależnych od woli stron mających obiektywny wpływ na realizację zadania e) zajście zdarzeń, na które strony nie miały wpływu, a dotyczyły działań lub zaniechań: osób trzecich, organów w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających obiektywnie bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie świadczeń stron umowy w sposób określony w pierwotnej umowie. 4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: zmiany technologiczne, w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, itp.) skutkujące niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. 5. Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. Wprowadzenie do umowy zmian, o których mowa wyżej wymaga zgody obu stron wyrażonej w postaci pisemnego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2010 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro Podawcze, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 31.07.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                       Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                 

                                                      /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ + zalaczniki od nr 1 do 4.pdf (PDF, 178KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:15:38 178KB 0 razy
2 Zalacznik Nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 94.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:15:47 94.KB 0 razy
3 Zalacznik Nr 6 do SIWZ - wykaz wyk. robot.pdf (PDF, 47.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:15:56 47.KB 0 razy
4 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza architektoniczna - korytko odplywowe-detal.pdf (PDF, 255KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:16:12 255KB 0 razy
5 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza architektoniczna - korytko odplywowe-nakrywy rusztu.pdf (PDF, 298KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:16:33 298KB 0 razy
6 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza architektoniczna - korytko odplywowe-rozmieszczenie nakryw.pdf (PDF, 297KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:16:59 297KB 0 razy
7 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza architektoniczna - korytko odplywowe-ruszt.pdf (PDF, 353KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:17:29 353KB 0 razy
8 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza architektoniczna - kraty zabezpieczajace nisze.pdf (PDF, 463KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:18:10 463KB 0 razy
9 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza architektoniczna - opis techniczny.pdf (PDF, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:18:27 149KB 0 razy
10 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza architektoniczna - przekroj a-a.pdf (PDF, 590KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:18:45 590KB 0 razy
11 zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza architektoniczna - przekroj b-b.pdf (PDF, 667KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:19:06 667KB 0 razy
12 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza architektoniczna - przekroj c-c.pdf (PDF, 483KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:19:23 483KB 0 razy
13 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza architektoniczna - pzt.pdf (PDF, 476KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:19:44 476KB 0 razy
14 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza architektoniczna - rzut komory technicznej i zbiornika.pdf (PDF, 390KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:20:11 390KB 0 razy
15 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza architektoniczna - rzut plyty dennej niecki.pdf (PDF, 239KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:20:31 239KB 0 razy
16 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza architektoniczna - schemat ukladu plyt.pdf (PDF, 248KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:20:45 248KB 0 razy
17 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza elektr. - A1.1.pdf (PDF, 17.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:20:54 17.KB 0 razy
18 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza elektr. - E1.1.pdf (PDF, 46.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:21:04 46.KB 0 razy
19 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza elektr. - E1.2.pdf (PDF, 54.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:21:14 54.KB 0 razy
20 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza elektr. - E1.3.pdf (PDF, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:21:23 23.KB 0 razy
21 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza elektr. - E1.4.pdf (PDF, 217KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:21:35 217KB 0 razy
22 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza elektr. - E1.5.pdf (PDF, 276KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:21:49 276KB 0 razy
23 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza elektr. - opis.pdf (PDF, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:22:02 80.KB 0 razy
24 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza elektr. - strona tytulowa.pdf (PDF, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:22:16 21.KB 0 razy
25 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza instalacyjna - opis tech.pdf (PDF, 87.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:22:28 87.KB 0 razy
26 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza instalacyjna - rys.1.pdf (PDF, 486KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:22:46 486KB 0 razy
27 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza instalacyjna - rys.2.pdf (PDF, 511KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:23:06 511KB 0 razy
28 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza instalacyjna - rys.3.pdf (PDF, 505KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:23:25 505KB 0 razy
29 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza instalacyjna - rys.4.pdf (PDF, 368KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:23:42 368KB 0 razy
30 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza konstrukcyjna - opis.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:24:02 70.KB 0 razy
31 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza konstrukcyjna - plyta denna.pdf (PDF, 476KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:24:23 476KB 0 razy
32 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza konstrukcyjna - plyta gorna.pdf (PDF, 479KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:24:44 479KB 0 razy
33 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza konstrukcyjna - strona tytulowa.pdf (PDF, 67.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:24:59 67.KB 0 razy
34 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza konstrukcyjna - szalunkowy.pdf (PDF, 725KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:25:19 725KB 0 razy
35 zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza konstrukcyjna - zaw. oprac..pdf (PDF, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:25:38 34.KB 0 razy
36 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - branza konstrukcyjna - zbrojenie scian.pdf (PDF, 692KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:26:07 692KB 0 razy
37 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - przedmiar robot - budowlana.pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:26:35 114KB 0 razy
38 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - przedmiar robot - cz. eletryczna.pdf (PDF, 73.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:26:49 73.KB 0 razy
39 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - przedmiar robot - inst. wodne.pdf (PDF, 64.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:27:01 64.KB 0 razy
40 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - specyf. tech. wykon. i odbioru rob. bud.- cz. arch.pdf (PDF, 143KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:27:16 143KB 0 razy
41 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - specyf. tech. wykon. i odbioru rob. bud.- cz. techn.pdf (PDF, 55.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:27:29 55.KB 0 razy
42 Zalacznik Nr 9 do SIWZ specyf. tech. wykon. i odbioru rob. bud.- roboty elektryczne.pdf (PDF, 55.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 08:27:40 55.KB 0 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 15.KB) 2015-06-19 08:29:56 15.KB 293 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-19 08:29:56 14.KB 345 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 19-06-2015 08:15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 17-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 19-06-2015 08:29:56