Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 168.500 zł dla Gminy Żychlin z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa sieci cieplnej od komory KPW do komory K1 (zlokalizowanej przy ul. Traugutta) dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap 1

Numer ogłoszenia: 213164 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 168.500 zł dla Gminy Żychlin z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa sieci cieplnej od komory KPW do komory K1 (zlokalizowanej przy ul. Traugutta) dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 168.500 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) dla Gminy Żychlin z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa sieci cieplnej od komory KPW do komory K1 (zlokalizowanej przy ul. Traugutta) dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap 1 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2.1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2.2. Okres kredytowania: 10 lat tj. od 2011r. do 2020r. 2.3. Karencja w spłacie kredytu do 31.12.2010r. 2.4. Spłata kapitału i odsetek po upływie karencji w okresach kwartalnych tj. w dniu 31.03.2011 r. do kwoty 2000 zł; w dniu 30.06.2011 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.09.2011 r. do kwoty 2000zł; w dniu 20.12.2011r. do kwoty 2000zł; Rok 2011 - 8000 zł; w dniu 31.03.2012 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.06.2012 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.09.2012 r. do kwoty 2000 zł; w dniu 20.12.2012r. do kwoty 2000zł Rok 2012- 8000 zł; w dniu 31.03.2013 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.06.2013 r. do kwoty 2000 zł; w dniu 30.09.2013 r. do kwoty 2000zł; w dniu 20.12.2013r. do kwoty 2000 zł; Rok 2013 - 8000 zł ; w dniu 31.03.2014 r. do kwoty 4500zł; w dniu 30.06.2014 r. do kwoty 4500 zł; w dniu 30.09.2014 r. do kwoty 4500zł; w dniu 20.12.2014r. do kwoty 4500 zł; Rok 2014 - 18000 zł ; w dniu 31.03.2015 r. do kwoty 4500zł; w dniu 30.06.2015 r. do kwoty 4500zł; w dniu 30.09.2015 r. do kwoty 4500zł; w dniu 20.12.2015r. do kwoty 4500 zł; Rok 2015 - 18000 zł ; w dniu 31.03.2016 r. do kwoty 4500 zł; w dniu 30.06.2016 r. do kwoty 4500zł; w dniu 30.09.2016 r. do kwoty 4500zł; w dniu 20.12.2016r. do kwoty 4500zł; Rok 2016 - 18000 zł ; w dniu 31.03.2017 r. do kwoty 4500 zł; w dniu 30.06.2017 r. do kwoty 4500 zł; w dniu 30.09.2017 r. do kwoty 4500 zł; w dniu 20.12.2017r. do kwoty 4500 zł; Rok 2017 - 18000 zł ; w dniu 31.03.2018 r. do kwoty 4500 zł; w dniu 30.06.2018 r. do kwoty 4500 zł; w dniu 30.09.2018 r. do kwoty 4500 zł; w dniu 20.12.2018r. do kwoty 4500 zł; Rok 2018 - 18000 zł ; w dniu 31.03.2019 r. do kwoty 4500 zł; w dniu 30.06.2019 r. do kwoty 4500 zł; w dniu 30.09.2019 r. do kwoty 4500 zł; w dniu 20.12.2019r. do kwoty 4500 zł; Rok 2019 - 18000 zł ; w dniu 31.03.2020 r. do kwoty 4500 zł; w dniu 30.06.2020 r. do kwoty 9500 zł; w dniu 30.09.2020 r. do kwoty 12000 zł; w dniu 20.12.2020r. do kwoty 10500 zł; Rok 2020 - 36500 zł 2.5. Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy jednorazowo w dniu 31.08.2010r. 2.6. Oprocentowanie zmienne dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o zmienny miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR - 3M (wg przyjętej w celach przetargowych stawki z dnia 16.07.2010r.) 2.7. Jednorazowa prowizja bankowa 0% 2.8. Marża bankowa niezmienna w okresie kredytowania liczona w % od wartości udzielonego kredytu. Zamawiający wymaga, aby marża zaoferowana zawierała wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. Zatem Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych prowizji i opłat w związku z udzieleniem kredytu. 2.9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową. 3. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się wyszczególnienia w ofercie dodatkowych elementów kosztowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Brak wadium

III.2) ZALICZKI

·       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·       III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·       koncesję, zezwolenie lub licencję

·       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ). 2. Harmonogram spłat (na podstawie załącznika Nr 4 do SIWZ) 3.Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 4.Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy lub udzielonych gwarancji. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w przypadku spłaty kapitału przed upływem terminu kredytowania bez dodatkowych opłat i spowoduje zmniejszenie wysokości rat odsetkowych . 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów spłat poszczególnych rat kapitałowych, w tym poza okres kredytowania przy zachowaniu oprocentowania - karencja spłat co najmniej 2 lata.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2010 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 1 - Biuro Podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 25.08.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


                                             Z-ca Burmistrza Gminy Żychlin

 

                                                    /-/ Zbigniew Gałązka

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.docx (DOCX, 17.KB) 2015-06-19 10:59:00 17.KB 268 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 BUDZET GMINY ZYCHLIN na 2010 r.pdf (PDF, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:37:26 2.6MB 0 razy
2 SIWZ + zalaczniki od nr 1 do 5.pdf (PDF, 211KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:37:39 211KB 0 razy
3 Skarbnik Gminy Zychlin.pdf (PDF, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:37:50 23.KB 0 razy
4 Sprawozdanie Rb-27S 2007 r..pdf (PDF, 2.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:39:09 2.9MB 0 razy
5 Sprawozdanie Rb-27S 2008 r..pdf (PDF, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:40:27 1.5MB 0 razy
6 Sprawozdanie Rb-27S 2009 r..pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:41:21 1.6MB 0 razy
7 Sprawozdanie Rb-27S 2010 r. I kwartal.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:41:56 1.1MB 0 razy
8 Sprawozdanie Rb-28S 2007 r..pdf (PDF, 2.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:43:05 2.9MB 0 razy
9 Sprawozdanie Rb-28S 2008 r..pdf (PDF, 2.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:44:25 2.9MB 0 razy
10 Sprawozdanie Rb-28S 2009 r..pdf (PDF, 3.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:45:43 3.2MB 0 razy
11 Sprawozdanie Rb-28S 2010 r. I kwartal.pdf (PDF, 2.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:47:12 2.7MB 0 razy
12 Sprawozdanie Rb-N 2007 r..pdf (PDF, 319KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:47:29 319KB 0 razy
13 Sprawozdanie Rb-NDS 2008 r..pdf (PDF, 236KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:47:48 236KB 0 razy
14 Sprawozdanie Rb-NDS 2009 r..pdf (PDF, 200KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:48:09 200KB 0 razy
15 Sprawozdanie Rb-NDS 2010 r. I kwartal.pdf (PDF, 259KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:48:23 259KB 0 razy
16 Sprawozdanie Rb-PDP 2007 r..pdf (PDF, 219KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:48:35 219KB 0 razy
17 Sprawozdanie Rb-PDP 2008 r..pdf (PDF, 220KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:48:58 220KB 0 razy
18 Sprawozdanie Rb-PDP 2009 r..pdf (PDF, 218KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:49:17 218KB 0 razy
19 Sprawozdanie Rb-Z 2007 r..pdf (PDF, 219KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:49:29 219KB 0 razy
20 Sprawozdanie Rb-Z 2008 r..pdf (PDF, 369KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:49:45 369KB 0 razy
21 Sprawozdanie Rb-Z 2009 r..pdf (PDF, 360KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:50:00 360KB 0 razy
22 Sprawozdanie Rb-Z 2010 r. I kwartal.pdf (PDF, 326KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:50:19 326KB 0 razy
23 Uchwala Nr III_4_2010 Skladu Orzekajacego Izby Obrachunkowej w Lodzi.pdf (PDF, 168KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:50:30 168KB 0 razy
24 Uchwala Nr III_83_2008 Skladu Orzekajacego Izby Obrachunkowej w Lodzi.pdf (PDF, 331KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:50:43 331KB 0 razy
25 Uchwala Nr III_105_2010 Skladu Orzekajacego Izby Obrachunkowej w Lodzi.pdf (PDF, 182KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:50:59 182KB 0 razy
26 Uchwala Nr III_104_2010 Skladu Orzekajacego Izby Obrachunkowej w Lodzi.pdf (PDF, 458KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:51:32 458KB 0 razy
27 Uchwala Nr III_108_2008 Skladu Orzekajacego Izby Obrachunkowej w Lodzi..pdf (PDF, 138KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:51:46 138KB 0 razy
28 Uchwala Nr III_130_2009 Skladu Orzekajacego Izby Obrachunkowej w Lodzi..pdf (PDF, 320KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:52:45 320KB 0 razy
29 Uchwala Nr III_131_2009 Skladu Orzekajacego Izby Obrachunkowej w Lodzi.pdf (PDF, 131KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:52:56 131KB 0 razy
30 Uchwala Nr LIV_278_10 Rady Miejskiej w Zychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r..pdf (PDF, 278KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:53:09 278KB 0 razy
31 Uchwala Nr LV_279_10 Rady Miejskiej w Zychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r..pdf (PDF, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:53:19 33.KB 0 razy
32 Uchwala Nr LVI_285_10 Rady Miejskiej w Zychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r..pdf (PDF, 256KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:53:36 256KB 0 razy
33 Uchwala Nr LVI_286_10 Rady Miejskiej w Zychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r..pdf (PDF, 850KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:54:02 850KB 0 razy
34 Uchwala Nr_III_247_2009 Skladu Regionalnego Izby Obrachunkowej w Lodzi.pdf (PDF, 314KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:54:20 314KB 0 razy
35 Zaswiadczenie - Burmistrz Gminy Zychlin.pdf (PDF, 24.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:54:32 24.KB 0 razy
36 Zaswiadczenie - NIP Urzad Gminy w Zychlinie.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:54:51 78.KB 0 razy
37 Zaswiadczenie - Regon Urzad Gminy w Zychlinie.pdf (PDF, 45.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:55:03 45.KB 0 razy
38 Zaswiadczenie - ZUS.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:55:13 78.KB 0 razy
39 Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach.pdf (PDF, 310KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 10:55:32 310KB 0 razy
Odwołania
1 Zawiadomienie o unieważnieniu.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-19 10:59:00 12.KB 257 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-19 10:59:00 13.KB 254 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-19 10:59:00 13.KB 373 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 19-06-2015 10:37:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 16-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 19-06-2015 10:59:00