Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 546.000 zł dla Gminy Żychlin z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Rewitalizacja Starówki Miejskiej - wykonanie wodotrysku przy Pl. 29-go Listopada w Żychlinie

Numer ogłoszenia: 247618 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 546.000 zł dla Gminy Żychlin z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Rewitalizacja Starówki Miejskiej - wykonanie wodotrysku przy Pl. 29-go Listopada w Żychlinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 546.000 zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych) dla Gminy Żychlin z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Rewitalizacja Starówki Miejskiej - wykonanie wodotrysku przy Pl. 29-go Listopada w Żychlinie. 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2.1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2.2. Okres kredytowania: 10 lat tj. od 2011r. do 2020r. 2.3. Karencja w spłacie kredytu do 31.12.2010r. 2.4. Spłata kapitału i odsetek po upływie karencji w okresach kwartalnych tj. w dniu 31.03.2011 r. do kwoty 2000 zł; w dniu 30.06.2011 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.09.2011 r. do kwoty 2000zł; w dniu 20.12.2011r. do kwoty 2000zł; Rok 2011 - 8000 zł; w dniu 31.03.2012 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.06.2012 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.09.2012 r. do kwoty 2000 zł; w dniu 20.12.2012r. do kwoty 2000zł Rok 2012- 8000 zł; w dniu 31.03.2013 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.06.2013 r. do kwoty 2000 zł; w dniu 30.09.2013 r. do kwoty 2000zł; w dniu 20.12.2013r. do kwoty 2000 zł; Rok 2013 - 8000 zł ; w dniu 31.03.2014 r. do kwoty 32200zł; w dniu 30.06.2014 r. do kwoty 32200 zł; w dniu 30.09.2014 r. do kwoty29700zł; w dniu 20.12.2014r. do kwoty 24700zł; Rok 2014 - 118800 zł ; w dniu 31.03.2015 r. do kwoty 32200zł; w dniu 30.06.2015 r. do kwoty 32200zł; w dniu 30.09.2015 r. do kwoty 32200zł; w dniu 20.12.2015r. do kwoty 32200 zł; Rok 2015 - 128800 zł ; w dniu 31.03.2016 r. do kwoty 32200 zł; w dniu 30.06.2016 r. do kwoty 32200zł; w dniu 30.09.2016 r. do kwoty 32200zł; w dniu 20.12.2016r. do kwoty 12400zł; Rok 2016 - 109000 zł ; w dniu 31.03.2017 r. do kwoty 11900 zł; w dniu 30.06.2017 r. do kwoty 11900 zł; w dniu 30.09.2017 r. do kwoty 11900 zł; w dniu 20.12.2017r. do kwoty 11900 zł; Rok 2017 - 47600 zł ; w dniu 31.03.2018 r. do kwoty 11900 zł; w dniu 30.06.2018 r. do kwoty 11900zł; w dniu 30.09.2018 r. do kwoty 11900 zł; w dniu 20.12.2018r. do kwoty 11900 zł; Rok 2018 - 47600 zł ; w dniu 31.03.2019 r. do kwoty 8675 zł; w dniu 30.06.2019 r. do kwoty 8675zł; w dniu 30.09.2019 r. do kwoty 8675 zł; w dniu 20.12.2019r. do kwoty 8675 zł; Rok 2019 - 34700 zł ; w dniu 31.03.2020 r. do kwoty 8675 zł; w dniu 30.06.2020 r. do kwoty 8675 zł; w dniu 30.09.2020 r. do kwoty 8675 zł; w dniu 20.12.2020r. do kwoty 9475 zł; Rok 2020 - 35500 zł 2.5. Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy jednorazowo w dniu 27.09.2010r. 2.6. Oprocentowanie zmienne dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o zmienny miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR - 3M (wg przyjętej w celach przetargowych stawki z dnia 12.08.2010r.) 2.7. Jednorazowa prowizja bankowa 0% 2.8. Marża bankowa niezmienna w okresie kredytowania liczona w % od wartości udzielonego kredytu. Zamawiający wymaga, aby marża zaoferowana zawierała wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. Zatem Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych prowizji i opłat w związku z udzieleniem kredytu. 2.9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową. 3. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się wyszczególnienia w ofercie dodatkowych elementów kosztowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Brak wadium

III.2) ZALICZKI

·       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia­łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·       III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·       koncesję, zezwolenie lub licencję

·       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ), Harmonogram spłat (na podstawie załącznika Nr 4 do SIWZ) Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotuo ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy lub udzielonych gwarancji. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w przypadku spłaty kapitału przed upływem terminu kredytowania bez dodatkowych opłat i spowoduje zmniejszenie wysokości rat odsetkowych . 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów spłat poszczególnych rat kapitałowych, w tym poza okres kredytowania przy zachowaniu oprocentowania - karencja spłat co najmniej 2 lata.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 1 - Biuro Podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 21.09.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                       Z-ca Burmistrza Gminy Żychlin

                                                              /-/ Zbigniew Gałązka

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.docx (DOCX, 18.KB) 2015-06-19 12:22:27 18.KB 314 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ + zalaczniki od nr 1 do 5.pdf (PDF, 211KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:21:51 211KB 0 razy
2 Uchwala Nr LVIII_309_10.pdf (PDF, 834KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:22:27 834KB 0 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postepowania.docx (DOCX, 15.KB) 2015-06-19 12:22:27 15.KB 358 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-19 12:22:27 14.KB 298 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 19-06-2015 12:21:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 12-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 19-06-2015 12:22:27