Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa 2 placów zabaw przy Szkołach Podstawowych na terenie gminy Żychlin w ramach programu rządowego Radosna Szkoła

Numer ogłoszenia: 263264 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa 2 placów zabaw przy Szkołach Podstawowych na terenie gminy Żychlin w ramach programu rządowego Radosna Szkoła.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 placów zabaw przy Szkołach Podstawowych na terenie gminy Żychlin w ramach programu Radosna Szkoła zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa etapy: ETAP I: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żychlinie Na dokumentację projektową opisującą zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - projekt zagospodarowania palcu zabaw (załącznik nr 2a) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 4) - przedmiar robót (załącznik nr 5a) ETAP II: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grabowie Na dokumentację projektową opisującą zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - projekt zagospodarowania palcu zabaw (załącznik nr 2b) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 4) - przedmiar robót (załącznik nr 5b) 1.2 Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia 1.2.1 Zamawiający wymaga by gwarancja na urządzenia zabawowe i nawierzchnię bezpieczną wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. 1.2.2 Urządzenia zabawowe i nawierzchnie syntetyczne muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1176, PN-EN 1177 oraz pozostałych norm dotyczących nawierzchni i wyposażenia placów zabaw. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 1.2.3 Jeśli w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ zostały wprowadzone nazwy własne materiałów lub produktów, zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych pod warunkiem posiadania przez te materiały i produkty nie gorszych parametrów technicznych, charakteryzujących wskazany produkt, stanowiący o ich przydatności, charakterze, wytrzymałość.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Ustala się wadium w wysokości: 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 8.2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 09.09.2010r. do godz. 11:00 w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009 Bank Spółdzielczy w Żychlinie - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8.3. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna winno być dokonane w biurze podawczym Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 (pokój Nr 1 - Biuro Podawcze) z dopiskiem na kopercie wadium- place zabaw do dnia 09.09.2010r do godz. 11:00. Wykonawca wnoszący wadium w ten sposób otrzyma potwierdzenie jego wniesienia. Wniesienie wadium w formie pieniężnej za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi zaksięgowanie gotówki na rachunku bankowym zamawiającego w terminie wskazanym jak wyżej. 8.4. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 8.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

·       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu placów zabaw o łącznej wartości robót min. 200 000,00 PLN (brutto).

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·       III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·       III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy;( zał. nr 1) b) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy; (etap I zał. nr 9a, etap II zał. nr 9b) c) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia d) dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

16.2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: 16.2.1 Gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwią Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności zdarzenia żywiołowe, jak bardzo niskie temperatury powietrza lub ciągłe ulewne deszcze uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych. 16.2.2 Gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa. - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia braków lub błędów w dokumentacji projektowej; 16.2.3 W sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 1 - Biuro Podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest wspólfinansowane w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                      

                                                       /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ place zabaw.pdf (PDF, 183KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:30:45 183KB 0 razy
2 Zalacznik Nr 1 - formularz ofertowy.pdf (PDF, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:30:53 51.KB 0 razy
3 Zalacznik Nr 2a.pdf (PDF, 106KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:31:02 106KB 0 razy
4 Zalacznik Nr 2b.pdf (PDF, 144KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:31:14 144KB 0 razy
5 Zalacznik Nr 3 - wzor umowy.pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:31:23 84.KB 0 razy
6 Zalacznik Nr 4 - STWIOR.pdf (PDF, 87.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:31:33 87.KB 0 razy
7 Zalacznik Nr 5a - przedmiar.pdf (PDF, 295KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:31:46 295KB 0 razy
8 Zalacznik Nr 5b - przedmiar.pdf (PDF, 340KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:32:05 340KB 0 razy
9 Zalacznik Nr 6 - wykaz robot budowlanych.pdf (PDF, 25KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:49:26 25KB 0 razy
10 Zalacznik Nr 7 - oswiadczenie.pdf (PDF, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:49:34 26.KB 0 razy
11 Zalacznik Nr 8 - oswiadczenie.pdf (PDF, 39.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:50:01 39.KB 0 razy
12 Zalacznik Nr 9a - kosztorys ofertowy.pdf (PDF, 202KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:50:53 202KB 0 razy
13 Zalacznik Nr 9b - kosztorys ofertowy.pdf (PDF, 317KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:51:13 317KB 0 razy
14 Zalacznik Nr 10a - wykaz zabawek.pdf (PDF, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:51:25 30.KB 0 razy
15 Zalacznik Nr 10b - wykaz zabawek.pdf (PDF, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:51:36 30.KB 0 razy
16 Zalacznik Nr 11a.pdf (PDF, 227KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:51:49 227KB 0 razy
17 Zalacznik Nr 11b.pdf (PDF, 218KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-19 12:52:48 218KB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjaśnienie treści SIWZ nr 1.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-19 12:55:00 13.KB 292 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-19 12:55:00 14.KB 309 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 19-06-2015 12:30:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 24-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 19-06-2015 12:55:00