Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa sieci cieplnej preizolowanej dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap II

Numer ogłoszenia: 298484 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci cieplnej preizolowanej dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na budowie sieci cieplnej preizolowanej dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysie nakładczym i przedmiarze robót. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys nakładczy i przedmiar robót dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazychlin.pl. W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, kosztorysie nakładczym zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacjach projektowych, kosztorysach nakładczych. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). W przypadku zastosowania materiałów równoważnych w stosunku do projektu (innych firm) Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Żychlinie w zakresie budowy i eksploatacji sieci z zastosowaniem materiałów równoważnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10.000 zł /słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych/ do dnia 05.10.2010 roku do godz. 11.00.

2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami/.

3. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 5 oraz ust. 4a Ustawy Pzp.

 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009 w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w terminie do dnia 05.10.2010r.do godz. 11.00. Na przelewie należy umieścić informację: wadium - przebudowa sieci cieplnej etap II. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi zaksięgowanie gotówki na rachunku bankowym zamawiającego w terminie wskazanym jak wyżej.

5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w biurze podawczym Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 (pokój Nr 1 - Biuro Podawcze) z dopiskiem na kopercie wadium -przebudowa sieci cieplnej etap II do dnia 05.10.2010r. do godz. 11.00 . Wykonawca wnoszący wadium w ten sposób otrzyma potwierdzenie jego wniesienia.

6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

III.2) ZALICZKI

·                    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·             III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·             III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda odpowiadające swoim charakterem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający przez roboty odpowiadające swoim charakterem przedmiotowi zamówienia rozumie wykonanie sieci cieplnej z rur preizolowanych 139,7/225 mm o długości 100 m. Parametry te należy traktować jako minimalne. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz odpowiednie referencje. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·             III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·             III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·             III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·             III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·             III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·          aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·          aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ);

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium;

-Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

 - pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1.Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - intensywne opady deszczu przekraczające 7 dni kalendarzowych w miesiącu potwierdzonych danymi meteorologicznymi. Termin przedłużenia realizacji umowy w przypadku jw. nastąpi w drodze obustronnie podpisanego aneksu o ilość dni występowania powyższego zjawiska. - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych sieci instalacji, urządzeń lub nie zinwenatryzowanych obiektów budowlanych (np. fundamenty) - wystąpienie robót dodatkowych uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia podstawowego w przewidzianym czasie lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (siły wyższe). 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: zmiany technologiczne, w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, itp.) skutkujące niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. 3. Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 03.11.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                 Z-ca Burmistrza Gminy Żychlin

                                                       /-/ Zbigniew Gałązka

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ + zalaczniki od nr 1 do 4.pdf (PDF, 175KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 07:49:06 175KB 1 raz
2 Zalacznik Nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 93.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 07:49:14 93.KB 0 razy
3 Zalacznik Nr 6 do SIWZ- wykaz wyk. robot.pdf (PDF, 39.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 07:49:26 39.KB 1 raz
4 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - informacja bioz.pdf (PDF, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 07:49:38 35.KB 1 raz
5 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - maty kompensacyjne.pdf (PDF, 10.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 07:49:51 10.KB 1 raz
6 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - opis techiczny.pdf (PDF, 99.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 07:50:05 99.KB 1 raz
7 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys1.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 07:50:45 1.1MB 1 raz
8 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys2.1.pdf (PDF, 136KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 07:51:00 136KB 1 raz
9 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys2.2.pdf (PDF, 142KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 07:51:14 142KB 1 raz
10 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys3.pdf (PDF, 93.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 07:51:33 93.KB 1 raz
11 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys4.pdf (PDF, 92.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 07:51:55 92.KB 1 raz
12 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys5.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 07:52:12 123KB 1 raz
13 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys6.pdf (PDF, 87.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 07:52:26 87.KB 1 raz
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zmiana treści SIWZ.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-22 07:54:50 14.KB 307 razy
2 22_06_2015_07_54_51_Zmiana treści SIWZ.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-22 07:54:51 14.KB 289 razy
3 zamienny kosztorys nakladczy.pdf (PDF, 382KB) 2015-06-22 07:55:17 382KB 286 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 16.KB) 2015-06-22 07:56:08 16.KB 307 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie zamowienia.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-22 07:56:08 14.KB 300 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 22-06-2015 07:49:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 21-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 22-06-2015 07:56:08