Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin w sezonie zimowym 2010/2011 r.

Numer ogłoszenia: 323358 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin w sezonie zimowym 2010/2011 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Żychlin w sezonie zimowym 2010/2011r . w zakresie:

 a) zwalczenia śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo- solną przy użyciu rozrzutnika mechanicznego zamontowanego na pługu lekkim

b) usuwaniu nadmiaru śniegu z jezdni i poboczy przy wykorzystaniu pługów lekkich, średnich i ciężkich.

Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zabezpieczyć minimum 6 jednostek sprzętowych tj.

a) 2 pługi lekkie

Za pług lekki zamawiający określa pług lemieszowy jednostronny zamontowany na samochodzie ciężarowym o ładowności do 6 ton lub ciągniku rolniczym o mocy do 60KM.

b) 2 pługi średnie, w tym :

- 1 wyposażony w pług lemieszowy jednostronny zamontowany na samochodzie ciężarowym o ładowności powyżej 6 ton z napędem na dwie osie lub ciągniku rolniczym o mocy powyżej 100 KM.

- 1 wyposażony w pług lemieszowy dwustronny (jaskółka) zamontowany na samochodzie ciężarowym o ładowności powyżej 6 ton z napędem na dwie osie, ciągniku rolniczym o mocy powyżej 100 KM lub koparko- ładowarce

c) 2 pługi ciężkie

Za pług ciężki zamawiający określa równiarki lub ładowarki o dużej pojemności łyżki ( powyżej 3 m3) wyposażone w:

- 1 pług lemieszowy jednostronny

- 1 pług lemieszowy dwustronny

Wykonawca musi posiadać również sprzęt uzupełniający w postaci rozrzutnika mechanicznego solanki, jak również środki chemiczne do zwalczania śliskości dróg w postaci solanki zgodnie z branżową normą BN -86/6011-07.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki świadczenia usług zostały określony w załączniku nr 5 do SIWZ - projekt umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że dysponują minimum 6 jednostkami sprzętowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia tj.: -2 pługi lekkie, -2 pługi średnie, - 2 pługi ciężkie, -sprzęt uzupełniający w postaci rozrzutnika mechanicznego solanki oraz mieszankę piaskowo - solną. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·          wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ), - Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę kwoty wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego tj. ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin Biuro podawcze - pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 13.11.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                       Burmistrz Gminy Żychlin

                                                      /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 141KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:14:47 141KB 21 razy
2 SIWZ - formularz ofertowy.pdf (PDF, 41.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:15:05 41.KB 27 razy
3 SIWZ - oswiadczenie art. 22 ust. 1.pdf (PDF, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:15:15 34.KB 19 razy
4 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie art. 24 ust. 1.pdf (PDF, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:15:23 32.KB 27 razy
5 Zalacznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2.pdf (PDF, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:15:31 32.KB 0 razy
6 Zalacznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:15:39 33.KB 26 razy
7 Zalacznik nr 6 do SIWZ - wykaz sprzetu.pdf (PDF, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:15:47 43.KB 21 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postepowania.docx (DOCX, 15.KB) 2015-06-22 08:23:14 15.KB 294 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamowienia.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-22 08:16:34 14.KB 281 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 22-06-2015 08:14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 07-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 22-06-2015 08:23:14