Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 288.000 zł dla Gminy Żychlin z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa sieci cieplnej preizolowanej dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap II

Numer ogłoszenia: 359112 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 288.000 zł dla Gminy Żychlin z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa sieci cieplnej preizolowanej dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 288.000 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) dla Gminy Żychlin z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa sieci cieplnej preizolowanej dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap II

2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

2.1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN)

2.2. Okres kredytowania: 10 lat tj. od 2011r. do 2020r.

2.3. Karencja w spłacie kredytu do 31.12.2010r.

2.4. Spłata kapitału i odsetek po upływie karencji w okresach kwartalnych tj. w dniu 31.03.2011 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.06.2011 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.09.2011 r. do kwoty 2000zł; w dniu 20.12.2011r. do kwoty 2000zł; Rok 2011 - 8000 zł; w dniu 31.03.2012 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.06.2012 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.09.2012 r. do kwoty 2000zł; w dniu 20.12.2012r. do kwoty 2000zł Rok 2012- 8000 zł; w dniu 31.03.2013 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.06.2013 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.09.2013 r. do kwoty 2000zł; w dniu 20.12.2013r. do kwoty 2000zł; Rok 2013 - 8000 zł ; w dniu 31.03.2014 r. do kwoty 9400zł; w dniu 30.06.2014 r. do kwoty 9400zł; w dniu 30.09.2014 r. do kwoty 9400zł; w dniu 20.12.2014r. do kwoty 9400zł; Rok 2014 - 37600 zł ; w dniu 31.03.2015 r. do kwoty 9400zł; w dniu 30.06.2015 r. do kwoty 9400zł; w dniu 30.09.2015 r. do kwoty 9400zł; w dniu 20.12.2015r. do kwoty 9400 zł; Rok 2015 - 37600 zł ; w dniu 31.03.2016 r. do kwoty 9400zł; w dniu 30.06.2016 r. do kwoty 9400zł; w dniu 30.09.2016 r. do kwoty 9400zł; w dniu 20.12.2016r. do kwoty 9400zł; Rok 2016 - 37600 zł ; w dniu 31.03.2017 r. do kwoty 9400zł; w dniu 30.06.2017 r. do kwoty 9400zł; w dniu 30.09.2017 r. do kwoty 9400zł; w dniu 20.12.2017r. do kwoty 9400zł; Rok 2017 -37600zł ; w dniu 31.03.2018 r. do kwoty 9400zł; w dniu 30.06.2018 r. do kwoty 9400zł; w dniu 30.09.2018 r. do kwoty 9400zł; w dniu 20.12.2018r. do kwoty 9400zł; Rok 2018 - 37600 zł ; w dniu 31.03.2019 r. do kwoty 9400zł; w dniu 30.06.2019 r. do kwoty 9400zł; w dniu 30.09.2019 r. do kwoty 9400zł; w dniu 20.12.2019r. do kwoty 9400zł; Rok 2019 - 37600 zł ; w dniu 31.03.2020 r. do kwoty 9400zł; w dniu 30.06.2020 r. do kwoty 10200zł; w dniu 30.09.2020 r. do kwoty 9400zł; w dniu 20.12.2020r. do kwoty 9400zł; Rok 2020 - 38400 zł

2.5. Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy jednorazowo w dniu 20.12.2010r. 2.6. Oprocentowanie zmienne dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o zmienny miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR - 3M (wg przyjętej w celach przetargowych stawki z dnia 05.11.2010r.)

2.7. Jednorazowa prowizja bankowa 0%

2.8. Marża bankowa niezmienna w okresie kredytowania liczona w % od wartości udzielonego kredytu. Zamawiający wymaga, aby marża zaoferowana zawierała wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. Zatem Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych prowizji i opłat w związku z udzieleniem kredytu. 2.9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową.

3. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się wyszczególnienia w ofercie dodatkowych elementów kosztowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Brak wadium

III.2) ZALICZKI

·                    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·             III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·             III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·             III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·             III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·             III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·             III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                    koncesję, zezwolenie lub licencję

·             III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ). 2. Harmonogram spłat (na podstawie załącznika Nr 4 do SIWZ) 3.Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 4.Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy lub udzielonych gwarancji. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w przypadku spłaty kapitału przed upływem terminu kredytowania bez dodatkowych opłat i spowoduje zmniejszenie wysokości rat odsetkowych . 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów spłat poszczególnych rat kapitałowych, w tym poza okres kredytowania przy zachowaniu oprocentowania - karencja spłat co najmniej 2 lata.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2010 godzina 11:30, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 1 - Biuro Podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 15.12.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                           Burmistrz Gminy Żychlin

                                                           /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ+ zalaczniki od nr 1do 5.pdf (PDF, 212KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:30:01 212KB 0 razy
2 Uchwala Nr LIX_311_10.pdf (PDF, 2.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:30:50 2.0MB 0 razy
3 Rb-27S.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:33:03 1.3MB 0 razy
4 Rb-28S.pdf (PDF, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:34:06 1.9MB 0 razy
5 Rb-N.pdf (PDF, 446KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:34:35 446KB 0 razy
6 Rb-NDS.pdf (PDF, 259KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:34:52 259KB 0 razy
7 Rb-Z.pdf (PDF, 364KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:35:17 364KB 0 razy
8 SIWZ + zalaczniki od Nr 1 do 5.pdf (PDF, 212KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:35:41 212KB 0 razy
9 Uchwala III_310_2010.pdf (PDF, 285KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:37:08 285KB 0 razy
10 Uchwala Nr LXI_320_10.pdf (PDF, 888KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 08:38:34 888KB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zmiana treści SIWZ.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-22 08:31:13 13.KB 279 razy
2 Uchwala III_263_2010.pdf (PDF, 336KB) 2015-06-22 08:36:25 336KB 415 razy
3 22_06_2015_08_40_32_Zmiana treści SIWZ.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-22 08:40:32 13.KB 277 razy
Odwołania
1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-22 08:39:46 12.KB 284 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-22 08:41:59 13.KB 282 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-22 08:41:59 14.KB 274 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 22-06-2015 08:30:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 05-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 22-06-2015 08:41:59