Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin - część II

Numer ogłoszenia: 61534 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin - część II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na utworzeniu kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin - część II na działkach o nr ewid. 69/7 i 73/15 w zakresie rzeczowym jn:

Działka nr 69/7: - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, - wykonanie ciągów komunikacyjnych, - wykonanie ogrodzenia, - wykonanie oświetlenia parkowego, - porządkowanie terenu - wykonanie trawników i nasadzeń krzewów i roślin.

Działka nr ewid 73/15 : - zagospodarowanie terenu, - budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: a)dokumentacji technicznej branży budowlanej i elektrycznej, b)kosztorysach nakładczych (branża budowlana i elektryczna), c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz elektrycznych , stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Dokumentacja techniczna branży budowlanej i elektrycznej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i elektrycznych, kosztorysy nakładcze dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazychlin.pl. W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

2. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej branży budowlanej i elektrycznej, kosztorysach nakładczych zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, technicznej, kosztorysach nakładczych. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonych w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.11.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.53.00-1, 45.31.60.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 8000 zł /słownie złotych: osiem tysięcy złotych/ do dnia 18.04.2011 roku do godz. 11.00. 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami/.

3. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 5 oraz ust. 4a Ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009 w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w terminie do dnia 18.04.2011r. do godz. 11.00. Na przelewie należy umieścić informację: wadium - Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin - część II . Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi zaksięgowanie gotówki na rachunku bankowym zamawiającego w terminie wskazanym jak wyżej.

5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w biurze podawczym Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 (pokój Nr 1 - Biuro Podawcze) z dopiskiem na kopercie wadium- Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin - część II do dnia 18.04.2011r. do godz. 11.00 . Wykonawca wnoszący wadium w ten sposób otrzyma potwierdzenie jego wniesienia.

6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty związane z budową obiektów rekreacyjno-sportowych. Przez obiekt rekreacyjno-sportowy Zamawiający rozumie wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z zagospodarowaniem terenu np. montaż elementów małej architektury, wykonanie alejek spacerowych, nasadzeń zieleni . Zamawiający ustala, że wartość jednej roboty, o której mowa wyżej nie może być niższa niż 200.000 zł brutto. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz odpowiednie referencje. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że dysponują lub będą dysponować personelem uczestniczącym w wykonywaniu zamówienia, posiadającym wymagane kwalifikacje zawodowe dla wykonania zamówienia, tj. minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·        wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ). 2. Kosztorysy ofertowe sporządzone w oparciu o załączone do SIWZ kosztorysy nakładcze - branża budowlana i elektryczna - (na podstawie załącznika Nr 8 do SIWZ). 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 4.Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega, iż stronom przysługuje prawo do zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji zaistnienia następujących okoliczności:

1. Konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i elektrycznych, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianami wiedzy technicznej lub zmiana funkcji użytkowej.

2. Konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonania robót budowlanych spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami wiedzy technicznej.

3.Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: intensywne opady deszczu przekraczające 7 dni kalendarzowych w miesiącu potwierdzonych danymi meteorologicznymi. Termin przedłużenia realizacji umowy w przypadku jw. nastąpi w drodze obustronnie podpisanego aneksu o ilość dni występowania powyższego zjawiska. b) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych sieci instalacji, urządzeń lub nie zinwenatryzowanych obiektów budowlanych (np. fundamenty) c) wystąpienie robót dodatkowych uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia podstawowego w przewidzianym czasie lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (siły wyższe). d) zaistnienie zdarzeń niezależnych od woli stron mających obiektywny wpływ na realizację zadania e) zajście zdarzeń, na które strony nie miały wpływu, a dotyczyły działań lub zaniechań: osób trzecich, organów w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających obiektywnie bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie świadczeń stron umowy w sposób określony w pierwotnej umowie.

 4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: zmiany technologiczne, w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki geologiczne (kategorie gruntu, itp.) skutkujące niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych.

5. Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego tj. ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2011 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro Podawcze - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 17.05.2011.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                 Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ zalaczniki od Nr 1 do 4.pdf (PDF, 191KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 12:55:12 191KB 1 raz
2 Zalacznik Nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 124KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 13:00:03 124KB 1 raz
3 Zalacznik Nr 6 do SIWZ - wykaz wyk. robot.pdf (PDF, 39.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 13:00:13 39.KB 1 raz
4 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - rysunki budowlane.pdf (PDF, 970KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 13:01:02 970KB 0 razy
5 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - zagospodarowanie Dobrzelin - opis.pdf (PDF, 138KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 13:01:22 138KB 1 raz
6 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dok. projektowa - zagospodarowanie dzialek - rysunki.pdf (PDF, 205KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 13:01:50 205KB 1 raz
7 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja techniczna - projekt elektryczny.pdf (PDF, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 13:03:01 1.9MB 1 raz
8 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - kosztorys nakladczy - branza budowlana.pdf (PDF, 173KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 13:03:27 173KB 0 razy
9 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - kosztorys nakladczy elektryczny.pdf (PDF, 74.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 13:03:55 74.KB 1 raz
10 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - specyfikacja techniczna Dobrzelin.pdf (PDF, 704KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 13:04:43 704KB 1 raz
11 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - specyfikacja techniczna elektryczna.pdf (PDF, 109KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 13:05:08 109KB 1 raz
12 Zalacznik Nr 10 do SIWZ - wykaz osob.pdf (PDF, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 13:08:42 29.KB 0 razy
13 Zalacznik Nr 11 do SIWZ - wykaz nasadzen krzewow i roslin.pdf (PDF, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-22 13:11:21 31.KB 1 raz
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 17.KB) 2015-06-22 13:12:39 17.KB 443 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-22 13:12:39 13.KB 308 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 22-06-2015 12:55:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 01-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 22-06-2015 13:12:39