Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu "Nie czekaj pokaż co potrafisz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia: 100952 - 2011; data zamieszczenia: 05.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Nie czekaj pokaż co potrafisz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi szkoleniowe, dla uczestników projektu Nie czekaj pokaż co potrafisz realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, polegające na przeprowadzeniu trzech rożnych szkoleń tj.Cukiernik z modułem psychologa i doradcy zawodowego, Organizacja przyjęć okolicznościowych z modułem psychologa i doradcy zawodowego, Spawacz metodą MAG 135 z modułem psychologa i doradcy zawodowego, łącznie dla 30 osób, gdzie każde szkolenie poprzedzone jest warsztatami psychologicznymi prowadzonymi w formie terapii psychologicznej i warsztatami z doradcą zawodowym. 2. Zamówienie publiczne obejmuje następujące szkolenia:

a) Szkolenie Cukiernik z modułem psychologa i doradcy zawodowego

1. Opis ze wskazaniem zakresu zamówienia - Celem szkolenia jest uzyskanie przez 10 uczestników kwalifikacji zawodowych, które wiążą się z pracą w charakterze Cukiernika, który ma na celu poznanie podstaw i technik stosowanych w przedmiotowym zawodzie, które wśród uczestników stworzą możliwości samodzielnego wykonania zawodu. Szkolenie powinno obejmować taki zakres tematyczny jak: proces produkcji wyrobów cukierniczych i ciastkarskich - metody i etapy, surowce, dodatki i materiały pomocnicze stosowane w produkcji cukierniczej, wyposażenie techniczne stosowane w cukiernictwie, techniki magazynowania, receptury, normy zużycia opakowań, instrukcje technologiczne, minimum sanitarne. Szkolenie zawodowe powinno zostać poprzedzone warsztatami z psychologiem, które będą prowadzone w formie terapii psychologicznej i warsztatami z doradcą zawodowym. Spotkania te mają pomóc w poznaniu oczekiwań uczestników i ich aktualnej sytuacji. Mają także służyć zidentyfikowaniu potencjału zawodowego i osobowościowego każdego z beneficjentów w celu zaplanowania wspólnie z nim działań niezbędnych do podjęcia działalności zawodowej. Zajęcia przed szkoleniem zawodowym mają pomóc uczestnikom w przełamaniu poczucia bezradności i lęku oraz rozwinąć kompetencje w kontaktach interpersonalnych, które przyczynią się do wzrostu ich zaufania we własne możliwości.

2. Zagadnienia te powinny obejmować: 24 godz. warsztatów grupowych z psychologiem + dodatkowo 6 godzin. indywidualnych konsultacji przewidzianych dla każdego uczestnika; 24 godzinne warsztaty grupowe z doradcą zawodowym; 120 godzin szkolenia zawodowego zakładając już w tym zajęcia praktyczne.

3. Szkolenie będzie prowadzone dla 10 osób (uczestników projektu), gdzie zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, indywidualnych konsultacji i zajęć praktycznych.

4. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, odzwierciadlające tematykę szkolenia. 5. Miejsce realizacji szkolenia Gmina Żychlin lub Powiat Kutnowski ( w przypadku realizacji szkolenia w powiecie kutnowskim wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dojazd uczestników z Żychlina do miejsca szkoleniowego oraz powrót ).

6. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia tj. dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, harmonogram szkolenia, protokół z egzaminu końcowego, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji oraz ankiety ewaluacyjne z przeprowadzonych badań przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu oraz podsumowanie ewaluacji początkowej i końcowej szkolenia.

7. Kserokopie w/w dokumentów jak również kserokopie materiałów szkoleniowych i wydanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem powinny być dostarczone wraz z fakturą na adres zamawiającego w terminie określonym w umowie.

8. Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z wzorem MEN, na którym mają istnieć logotypy EFS i POKL udostępnione przez Zamawiającego.

9. Wykonawca realizujący szkolenie zapewni warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia.

10. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia wsparcie dodatkowe w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, woda mineralna, sok, ciastka) oraz jednego ciepłego posiłku tj. obiad podczas trwania zajęć.

11. Koszty ewentualnego dowozu uczestników, wyżywienia, sprzętu, wynajmu Sali szkoleniowej materiałów powinny być wliczone w kalkulację kosztów szkolenia.

b) Szkolenie Organizacja przyjęć okolicznościowych z modułem psychologa i doradcy zawodowego.

1. Opis ze wskazaniem zakresu zamówienia - Celem szkolenia jest uzyskanie przez 10 uczestników umiejętności organizowania i przeprowadzania różnorakich przyjęć. Zakres tematyczny szkolenia powinien przede wszystkim uwzględnić podstawowe zagadnienia ekonomiczne i gastronomiczne z prowadzeniem małej firmy usługowo-produkcyjnej lub usługowej, zagadnienia z zakresu technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta, wiedzę z zakresu planowania i zrealizowania jadłospisu na różnego rodzaju przyjęcia, receptury i przepisy kulinarne, sporządzanie posiłków, systemy obsługi kelnerskiej , wiedzę z zakresu higieny osobistej i etyki zawodowej, podstawowe zagadnienia z zakresu marketingu na potrzeby organizacji przyjęć. Szkolenie zawodowe powinno zostać poprzedzone warsztatami z psychologiem, które będą prowadzone w formie terapii psychologicznej i warsztatami z doradcą zawodowym. Spotkania te mają pomóc w poznaniu oczekiwań uczestników i ich aktualnej sytuacji. Mają także służyć zidentyfikowaniu potencjału zawodowego i osobowościowego każdego z beneficjentów w celu zaplanowania wspólnie z nim działań niezbędnych do podjęcia działalności zawodowej. Zajęcia przed szkoleniem zawodowym mają pomóc uczestnikom w przełamaniu poczucia bezradności i lęku oraz rozwinąć kompetencje w kontaktach interpersonalnych, które przyczynią się do wzrostu ich zaufania we własne możliwości. 2. Zagadnienia te powinny obejmować: 24 godz. warsztatów grupowych z psychologiem + dodatkowo 6 godzin. indywidualnych konsultacji przewidzianych dla każdego uczestnika; 24 godzinne warsztaty grupowe z doradcą zawodowym; 96 godzin szkolenia zawodowego zakładając już w tym zajęcia praktyczne.

3. Szkolenie będzie prowadzone dla 10 osób (uczestników projektu), gdzie zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów grupowych, indywidualnych konsultacji i zajęć praktycznych.

4. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, odzwierciadlające tematykę szkolenia. 5. Miejsce realizacji szkolenia Gmina Żychlin lub Powiat Kutnowski ( w przypadku realizacji szkolenia w powiecie kutnowskim wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dojazd uczestników z Żychlina do miejsca szkoleniowego oraz powrót ).

6. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia tj. dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, harmonogram szkolenia, protokół z egzaminu końcowego, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji oraz ankiety ewaluacyjne z przeprowadzonych badań przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu oraz podsumowanie ewaluacji początkowej i końcowej szkolenia.

7. Kserokopie w/w dokumentów jak również kserokopie materiałów szkoleniowych i wydanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem powinny być dostarczone wraz z fakturą na adres zamawiającego w terminie określonym w umowie.

8. Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z wzorem MEN, na którym mają istnieć logotypy EFS i POKL udostępnione przez Zamawiającego.

9. Wykonawca realizujący szkolenie zapewni warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia.

10. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia wsparcie dodatkowe w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, woda mineralna, sok, ciastka) oraz jednego ciepłego posiłku tj. obiad podczas trwania zajęć.

11. Koszty ewentualnego dowozu uczestników, wyżywienia, sprzętu, wynajmu Sali szkoleniowej materiałów powinny być wliczone w kalkulację kosztów szkolenia.

c) Szkolenie Spawacz metodą MAG 135 z modułem psychologa i doradcy zawodowego.

1. Opis ze wskazaniem zakresu zamówienia - zakres szkolenia obejmuje zagadnienia, po którym 10 uczestników kursu uzyskuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień spawalniczych z zakresu spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych -metodą MAG 135 zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Szkolenie zakończy się wydaniem świadectwa/ certyfikatu oraz Książeczki Spawacza z właściwymi wpisami dotyczącymi metody spawania i zakresu uprawnień. Zakres tematyczny szkolenia powinien zawierać: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo na hali produkcyjnej, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania metodą MAG 135, charakterystyka spawania MAG 135 oraz typowe parametry itp. Szkolenie zawodowe powinno zostać poprzedzone warsztatami z psychologiem, które będą prowadzone w formie terapii psychologicznej i warsztatami z doradcą zawodowym. Spotkania te mają pomóc w poznaniu oczekiwań uczestników i ich aktualnej sytuacji. Mają także służyć zidentyfikowaniu potencjału zawodowego i osobowościowego każdego z beneficjentów w celu zaplanowania wspólnie z nim działań niezbędnych do podjęcia działalności zawodowej. Zajęcia przed szkoleniem zawodowym mają pomóc uczestnikom w przełamaniu poczucia bezradności i lęku oraz rozwinąć kompetencje w kontaktach interpersonalnych, które przyczynią się do wzrostu ich zaufania we własne możliwości.

2. Zagadnienia te powinny obejmować: 24 godz. warsztatów grupowych z psychologiem + dodatkowo 6 godzin. indywidualnych konsultacji przewidzianych dla każdego uczestnika; 24 godzinne warsztaty grupowe z doradcą zawodowym; 150 godzin szkolenia zawodowego zakładając już w tym zajęcia praktyczne.

 3. Szkolenie będzie prowadzone dla 10 osób (uczestników projektu), gdzie zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów grupowych, indywidualnych konsultacji i zajęć praktycznych.

4. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, odzwierciadlające tematykę szkolenia. 5. Miejsce realizacji szkolenia Gmina Żychlin lub Powiat Kutnowski ( w przypadku realizacji szkolenia w powiecie kutnowskim wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dojazd uczestników z Żychlina do miejsca szkoleniowego oraz powrót ).

6. Wykonawca powinien zapewnić wyposażenie sal wykładowych, powinien posiadać zgodę na prowadzenie szkoleń i egzaminów potwierdzone Atestem Instytutu Spawalnictwa oraz powinien dysponować odpowiednimi salami wentylowanymi z uwagi na bezpieczeństwo uczestników szkolenia.

7. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia tj. dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, harmonogram szkolenia, protokół z egzaminu końcowego, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji oraz ankiety ewaluacyjne z przeprowadzonych badań przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu oraz podsumowanie ewaluacji początkowej i końcowej szkolenia.

8. Kserokopie w/w dokumentów jak również kserokopie materiałów szkoleniowych i wydanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem powinny być dostarczone wraz z fakturą na adres zamawiającego w terminie określonym w umowie.

9.Szkolenie powinno zakończyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami egzaminem kwalifikującym spawacza wraz z otrzymaniem książeczki Spawacza i wydaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z wzorem MEN, na którym mają istnieć logotypy EFS i POKL udostępnione przez Zamawiającego.

10.Wykonawca realizujący szkolenie zapewni warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia.

11. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia wsparcie dodatkowe w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, woda mineralna, sok, ciastka) oraz jednego ciepłego posiłku tj. obiad podczas trwania zajęć.

12. Koszty ewentualnego dowozu uczestników, wyżywienia, sprzętu, wynajmu Sali szkoleniowej materiałów powinny być wliczone w kalkulację kosztów szkolenia.

3. Ogólne wymagania stawiane przez zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia do uwzględnienia w ofertach:

1) Szkolenie powinno być ściśle ukierunkowane na zdobycie umiejętności praktycznych, zgodnie z kierunkiem danego zawodu objętego szkoleniem przy uwzględnieniu nowoczesnych technologii i wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych obecnie na rynku pracy.

2) Podczas realizacji szkolenia należy położyć duży nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych, a odbiec w niezbędnym stopniu od przekazania wiedzy w formie klasycznego wykładu ( treści programowe powinny być dostarczone uczestnikom na początku zajęć, których one dotyczą w formie podręczników lub przygotowanych skryptów).

3) Szkolenie powinno być przeprowadzone w warunkach lokalowych dostosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyposażone w sprzęt multimedialny jeśli wynika z tematu szkolenia.

4) Szkolenie powinno być przeprowadzone przez instytucję szkoleniową dysponującą wykwalifikowaną kadrą wykładowców i instruktorów posiadających wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia lub prowadzonych przedmiotów/ zagadnień - zgodnie z opisem warunków udziału w postępowaniu dotyczących osób zdolnych do wykonania zamówienia.

5) Instytucja szkoleniowa musi posiadać uprawnienia do wydawania zaświadczeń lub innych dokumentów w zakresie kwalifikacji i uprawnień objętych kierunkiem szkolenia.

6) Każde szkolenie powinno zakończyć się egzaminem. Jeżeli odrębne przepisy nie przewidują egzaminu państwowego/ zewnętrznego na uzyskanie uprawnień w danym kierunku szkolenia/ zawodzie, należy przeprowadzić egzamin wewnętrzny.

7) Wymagana liczba godzin trwania szkolenia ma przypadać na każdego uczestnika z założeniem, że 1 godzina dydaktyczna = 45 minut, natomiast długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny.

8) Szkolenia powinny odbywać się w wymiarze nie większym niż 8 godzin dziennie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·              III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy zrealizował w tym okresie: co najmniej 1 szkolenie z każdego zakresu tematycznego tj.: Cukiernik, Organizacja przyjęć okolicznościowych, Spawacz metodą MAG 135 i co najmniej 5 szkoleń, które były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (zakres szkoleniowy dowolny). W celu wykazania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie (referencje). Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·              III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·              III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·              III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) Preliminarz kosztów (załącznik nr 7 do SIWZ) harmonogram szkolenia (załącznik nr 8 do SIWZ) program szkolenia (załącznik nr 9 do SIWZ) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się zmianę postanowień warunków umowy w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) zmiana liczby uczestników poszczególnych szkoleń - niespełniających wymogów zdrowotnych bądź rezygnujących dobrowolnie z uczestnictwa w projekcie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2011 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro Podawcze - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 11.06.2011.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                          Burmistrz Gminy Żychlin

                                                        /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ + zalaczniki od nr 1 do 4.pdf (PDF, 203KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:42:19 203KB 0 razy
2 Zalacznik Nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:42:29 77.KB 0 razy
3 Zalacznik Nr 6 do SIWZ - wykaz wyk. uslug.pdf (PDF, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:42:36 43.KB 0 razy
4 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - preleminarz kosztow.pdf (PDF, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:42:48 34.KB 0 razy
5 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - harmonogram.pdf (PDF, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:42:57 60.KB 0 razy
6 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - program szkolenia.pdf (PDF, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:43:06 34.KB 0 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 15.KB) 2015-06-25 07:45:38 15.KB 281 razy
2 Sprostowanie wyniku postępowania.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 07:45:54 12.KB 289 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 16.KB) 2015-06-25 07:45:38 16.KB 315 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 07:41:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 05-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 07:45:54