Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.010.927 zł dla Gminy Żychlin

Numer ogłoszenia: 162468 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.010.927 zł dla Gminy Żychlin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.010.927 zł (słownie złotych: jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) dla Gminy Żychlin z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2.1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2.2. Okres kredytowania: 10 lat tj. od 2012r. do 2021r. 2.3. Karencja w spłacie kredytu do 31.12.2011r. 2.4. Spłata kapitału i odsetek po upływie karencji w okresach kwartalnych tj. w dniu 31.03.2012 r. do kwoty 7000zł; w dniu 30.06.2012 r. do kwoty 7000zł; w dniu 30.09.2012 r. do kwoty 7000zł; w dniu 20.12.2012r. do kwoty 7000zł Rok 2012- 28.000 zł; w dniu 31.03.2013 r. do kwoty 6500zł; w dniu 30.06.2013 r. do kwoty 6500zł; w dniu 30.09.2013 r. do kwoty 6500zł; w dniu 20.12.2013r. do kwoty 6357zł; Rok 2013 - 25.857 zł ; w dniu 31.03.2014 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.06.2014 r. do kwoty 2000zł; w dniu 30.09.2014 r. do kwoty 2000zł; w dniu 20.12.2014r. do kwoty 2000zł; Rok 2014 - 8000 zł ; w dniu 31.03.2015 r. do kwoty 20000zł; w dniu 30.06.2015 r. do kwoty 20000zł; w dniu 30.09.2015 r. do kwoty 20000zł; w dniu 20.12.2015r. do kwoty 20000zł; Rok 2015 - 80.000 zł ; w dniu 31.03.2016 r. do kwoty 25000zł; w dniu 30.06.2016 r. do kwoty 25000zł; w dniu 30.09.2016 r. do kwoty 25000zł; w dniu 20.12.2016r. do kwoty 25000zł; Rok 2016 - 100.000 zł ; w dniu 31.03.2017 r. do kwoty 30000zł; w dniu 30.06.2017 r. do kwoty 30000zł; w dniu 30.09.2017 r. do kwoty 30000zł; w dniu 20.12.2017r. do kwoty 30000zł; Rok 2017 -120.000zł ; w dniu 31.03.2018 r. do kwoty 40000zł; w dniu 30.06.2018 r. do kwoty 40000zł; w dniu 30.09.2018 r. do kwoty 40000zł; w dniu 20.12.2018r. do kwoty 40000zł; Rok 2018 - 160.000 zł ; w dniu 31.03.2019 r. do kwoty 40000zł; w dniu 30.06.2019 r. do kwoty 40000zł; w dniu 30.09.2019 r. do kwoty 40000zł; w dniu 20.12.2019r. do kwoty 40000zł; Rok 2019 - 160.000 zł ; w dniu 31.03.2020 r. do kwoty 41000zł; w dniu 30.06.2020 r. do kwoty 41000zł; w dniu 30.09.2020 r. do kwoty 41000zł; w dniu 20.12.2020r. do kwoty 41000zł; Rok 2020 - 164.000 zł w dniu 31.03.2021 r. do kwoty 41300zł; w dniu 30.06.2021 r. do kwoty 41300zł; w dniu 30.09.2021 r. do kwoty 41300zł; w dniu 20.12.2021r. do kwoty 41170zł; Rok 2021 - 165.070 zł 2.5. Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy jednorazowo w dniu 15.07.2011r. 2.6. Oprocentowanie zmienne dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o zmienny miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR - 3M (wg przyjętej w celach przetargowych stawki z dnia 16.06.2011r.) 2.7. Jednorazowa prowizja bankowa 0% 2.8. Marża bankowa niezmienna w okresie kredytowania liczona w % od wartości udzielonego kredytu. Zamawiający wymaga, aby marża zaoferowana zawierała wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. Zatem Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych prowizji i opłat w związku z udzieleniem kredytu. 2.9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową. 3. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się wyszczególnienia w ofercie dodatkowych elementów kosztowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Brak wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·              III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·              III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·              III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·              III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·              III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·              III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·          aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·              III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ). 2. Harmonogram spłat (na podstawie załącznika Nr 4 do SIWZ) 3.Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 4.Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy lub udzielonych gwarancji. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w przypadku spłaty kapitału przed upływem terminu kredytowania bez dodatkowych opłat i spowoduje zmniejszenie wysokości rat odsetkowych . 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów spłat poszczególnych rat kapitałowych, w tym poza okres kredytowania przy zachowaniu oprocentowania - karencja spłat co najmniej 2 lata.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego tj. ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2011 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro Podawcze - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 28.07.2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                           Burmistrz Gminy Żychlin

                                                          /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Rb-NDS-Kwartal.pdf (PDF, 267KB) 2015-06-25 07:58:14 267KB 0 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Budzet Gminy na rok 2008 i 2009 i prognoza na lata 2010 - 2017.pdf (PDF, 257KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:55:56 257KB 0 razy
2 Oswiadczenie.pdf (PDF, 79.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:55:56 79.KB 0 razy
3 Rb-27S-kwartal.pdf (PDF, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:55:56 1.5MB 0 razy
4 Rb-28S.pdf (PDF, 3.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:55:56 3.2MB 0 razy
5 Rb-28S-kwartal.pdf (PDF, 2.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:55:56 2.5MB 0 razy
6 Rb-N.pdf (PDF, 299KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:55:56 299KB 0 razy
7 Rb-NDS.pdf (PDF, 323KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:55:56 323KB 0 razy
8 Rb-N-kwartal02.pdf (PDF, 166KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:58:14 166KB 0 razy
9 Rb-N-kwartal.pdf (PDF, 307KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:58:14 307KB 0 razy
10 Rb-PDP.pdf (PDF, 243KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:58:14 243KB 0 razy
11 Rb-Z.pdf (PDF, 345KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:58:14 345KB 0 razy
12 Rb-Z-kwartal.pdf (PDF, 347KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:58:14 347KB 0 razy
13 SIWZ + zalaczniki od nr 1do 5.pdf (PDF, 213KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 07:58:14 213KB 0 razy
14 Skarbnik Gminy Zychlin.pdf (PDF, 417KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:07:27 417KB 0 razy
15 Uchwal Nr III_103_2011.pdf (PDF, 182KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:07:27 182KB 0 razy
16 Uchwal Nr III_104_2011.pdf (PDF, 309KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:07:27 309KB 0 razy
17 Uchwal Nr III_105_2011.pdf (PDF, 456KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:07:27 456KB 0 razy
18 Uchwal Nr III_292_2011.pdf (PDF, 578KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:07:27 578KB 0 razy
19 Uchwal Nr III_324_2011.pdf (PDF, 233KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:07:27 233KB 0 razy
20 Uchwala Nr III_4_10.pdf (PDF, 168KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:07:27 168KB 0 razy
21 Uchwala Nr III_83_08.pdf (PDF, 342KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:09:33 342KB 0 razy
22 Uchwala Nr III_104_10.pdf (PDF, 473KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:09:33 473KB 0 razy
23 Uchwala Nr III_105_10.pdf (PDF, 188KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:09:33 188KB 0 razy
24 Uchwala Nr III_108_08.pdf (PDF, 148KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:09:33 148KB 0 razy
25 Uchwala Nr III_130_09.pdf (PDF, 233KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:09:33 233KB 0 razy
26 Uchwala Nr III_131_09.pdf (PDF, 107KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:09:33 107KB 0 razy
27 Uchwala Nr LV_279_10.pdf (PDF, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:09:33 33.KB 0 razy
28 Uchwala Nr V_15_11.pdf (PDF, 216KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:11:37 216KB 0 razy
29 Uchwala Nr VII_25_11.pdf (PDF, 94.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:11:37 94.KB 0 razy
30 Uchwala Nr VIII_33_11.pdf (PDF, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:11:37 59.KB 0 razy
31 Uchwala Nr VIII_34_11.pdf (PDF, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:11:37 40.KB 0 razy
32 Uchwala Nr_III_247_09.pdf (PDF, 314KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:11:37 314KB 0 razy
33 Zaswiadczenie - NIP Urzad Gminy w Zychlinie.pdf (PDF, 98.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:11:37 98.KB 0 razy
34 Zaswiadczenie - Regon Urzad Gminy w Zychlinie.pdf (PDF, 721KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:11:37 721KB 0 razy
35 Zaswiadczenie Burmistrz Gminy Zychlin.pdf (PDF, 83.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:12:52 83.KB 0 razy
36 Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach.pdf (PDF, 308KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:12:52 308KB 0 razy
37 Zaswiadczenie ZUS.pdf (PDF, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:12:52 75.KB 0 razy
Odwołania
1 Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.docx (DOCX, 11.KB) 2015-06-25 08:17:01 11.KB 288 razy
Wynik postępowania
1 Zamiar zawarcia umowy.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 08:17:01 13.KB 296 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-25 08:17:01 14.KB 294 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 07:55:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 17-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 08:17:01