Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dowóz dzieci do szkół w roku 2012 dla Gminy Żychlin

Numer ogłoszenia: 397068 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół w roku 2012 dla Gminy Żychlin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na: Dowozie dzieci do szkół w roku 2012 dla Gminy Żychlin, tj.:

1. Oferta częściowa Nr 1 - dowóz dzieci do szkół w roku 2012 dla Gminy Żychlin na trasie:

 - Żychlin - Kutno- Żychlin:

Opis trasy: odległość w km. - 102, ilość dzieci - 47, godzina odjazdu z 1 przystanku -7:00, godzina przyjazdu do szkoły do Kutna - do 7:50, godziny odjazdu ze szkoły w Kutnie - od poniedziałku do piątku -15:30,

 - Żychlin - Grabów - Drzewoszki - Żychlin - Budzyń - Zgoda - Oleszcze - Grabie - Kruki - Tretki - Chochołów - Orątki - Żychlin:

Opis trasy: odległość w km. - 40, ilość dzieci - 24, godziny odjazdu ze szkoły - od poniedziałku do piątku -13:30 UWAGA Powyższe trasy obsługuje 1 autobus z uwagi na przesunięcia czasowe.

2. Oferta częściowa Nr 2 - dowóz dzieci niepełnosprawnych w związku z realizacją obowiązku szkolnego w roku 2012 na trasie: Żychlin - teren gminy Żychlin - Kutno - Żychlin - teren gminy Żychlin (bus)

Opis trasy: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek:

Żychlin - Strzelce - Biała - Zgoda - Żychlin - Żabików - Żychlin - Pniewo - Kutno - Żychlin,

odległość w km - 99 km, godziny odjazdu - 6:45, godziny przyjazdu - 9:15; Żychlin - Pniewo - Kutno - Żychlin, odległość w km - 50 km, godziny odjazdu - 9:30, godziny przyjazdu - 12:45; Żychlin - Kutno - Pniewo - Żychlin - Zgoda - Biała - Strzelce - Żychlin - Żabików - Żychlin, odległość w km - 99 km, godziny odjazdu - 13:45, godziny przyjazdu - 16:15; Ogółem km - 248 km x 5 dni nauki = 1.240 km Dzienny limit km - 248 km Ilość osób - 15 (rotacyjnie).

Godziny oraz liczba osób podane są wg stanu na dzień 23.11.2011r. Szczegółowe godziny odjazdu autobusów oraz liczby dzieci na poszczególne kursy należy uzgodnić z Referatem Oświaty i Zdrowia w tut. Urzędzie. Zaleca się, aby oferent zapoznał się z trasami przewozu dzieci przed przystąpieniem do przetargu. Oferent powinien zabezpieczyć bezpieczne i punktualne przewozy dzieci do szkół. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły) Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. Przewozy powinny się odbywać autobusami sprawnymi technicznie, gwarantującymi bezpieczny przewóz, odpowiednio oznaczone. Środki transportu do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku Nr 32 poz. 262 ze zmianami). Oferent winien zapewnić płynność jazdy, tzn. w przypadku wystąpienia awarii pojazdu uruchomienie zastępczego autobusu winno nastąpić w ciągu 30 minut. Dbałość o czystość oraz o właściwy stan techniczny autobusów zapewniający odpowiedni komfort i bezpieczeństwo podróży..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Brak wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1, dla oferty częściowej Nr 2 nastąpi poprzez złożenie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) ważną na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1, dla oferty częściowej Nr 2 nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1 nastąpi poprzez złożenie wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia taboru komunikacyjnego w ilości 1 szt. autobusu z podaniem numeru rejestracyjnego, serii i numeru dowodu rejestracyjnego, ilości miejsc w autobusie, roku produkcji oraz daty ważności przeglądu technicznego autobusu, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Jeżeli w powyższym wykazie wykonawca wskazał środek transportu, którym będzie dysponował, należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia środka transportu. Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 2 jest złożenie wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia taboru komunikacyjnego w ilości 1 szt. typu BUS dla 15 osób ( rotacyjnie ) z podaniem: marki BUS, numeru rejestracyjnego, serii i numeru dowodu rejestracyjnego, ilości miejsc, roku produkcji oraz daty ważności przeglądu technicznego którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Jeżeli w powyższym wykazie wykonawca wskazał środek transportu, którym będzie dysponował, należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia środka transportu. Samochód winien być wyposażony w podnośnik hydrauliczny do transportu osoby na wózku inwalidzkim, w dwa miejsca do transportu osób na wózkach inwalidzkich, siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz taboru komunikacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1, dla oferty częściowej Nr 2 nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o         Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1, dla oferty częściowej Nr 2 nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·        koncesję, zezwolenie lub licencję

·        wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ). 2. Projekt umowy - (wg załącznika nr 5 do SIWZ). 3. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy lub udzielonych gwarancji. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia średnio-dziennego limitu km w okresie obowiązywania umowy w sytuacji zwiększenia ilości dowożonych uczniów zamieszkujących poza trasą wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia średnio-dziennego limitu km w okresie obowiązywania umowy w sytuacji wygaśnięcia obowiązku dowozu ucznia do szkoły. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany stawki VAT według zasad określonych w formularzu ofertowym i w projekcie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego tj. ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro Podawcze - pokój nr 1 (parter)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 03.01.2012.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Oferta częściowa Nr 1 - dowóz dzieci do szkół w roku 2012 dla Gminy Żychlin na trasie: - Żychlin - Kutno- Żychlin; - Żychlin - Grabów - Drzewoszki - Żychlin - Budzyń - Zgoda - Oleszcze - Grabie - Kruki - Tretki - Chochołów - Orątki - Żychlin.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Oferta częściowa Nr 1 - dowóz dzieci do szkół w roku 2012 dla Gminy Żychlin na trasie: - Żychlin - Kutno- Żychlin: Opis trasy: odległość w km. - 102, ilość dzieci - 47, godzina odjazdu z 1 przystanku -7:00, godzina przyjazdu do szkoły do Kutna - do 7:50, godziny odjazdu ze szkoły w Kutnie - od poniedziałku do piątku -15:30, - Żychlin - Grabów - Drzewoszki - Żychlin - Budzyń - Zgoda - Oleszcze - Grabie - Kruki - Tretki - Chochołów - Orątki - Żychlin: Opis trasy: odległość w km. - 40, ilość dzieci - 24, godziny odjazdu ze szkoły - od poniedziałku do piątku -13:30 UWAGA Powyższe trasy obsługuje 1 autobus z uwagi na przesunięcia czasowe..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.01.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 2. Oferta częściowa Nr 2 - dowóz dzieci niepełnosprawnych w związku z realizacją obowiązku szkolnego w roku 2012 na trasie: Żychlin - teren gminy Żychlin - Kutno - Żychlin - teren gminy Żychlin (bus).

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oferta częściowa Nr 2 - dowóz dzieci niepełnosprawnych w związku z realizacją obowiązku szkolnego w roku 2012 na trasie: Żychlin - teren gminy Żychlin - Kutno - Żychlin - teren gminy Żychlin (bus) Opis trasy: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek: Żychlin - Strzelce - Biała - Zgoda - Żychlin - Żabików - Żychlin - Pniewo - Kutno - Żychlin, odległość w km - 99 km, godziny odjazdu - 6:45, godziny przyjazdu - 9:15; Żychlin - Pniewo - Kutno - Żychlin, odległość w km - 50 km, godziny odjazdu - 9:30, godziny przyjazdu - 12:45; Żychlin - Kutno - Pniewo - Żychlin - Zgoda - Biała - Strzelce - Żychlin - Żabików - Żychlin, odległość w km - 99 km, godziny odjazdu - 13:45, godziny przyjazdu - 16:15; Ogółem km - 248 km x 5 dni nauki = 1.240 km Dzienny limit km - 248 km Ilość osób - 15 (rotacyjnie)..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.01.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

                                                     Burmistrz Gminy Żychlin

                                                   /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ i zalaczniki od nr 1-4.pdf (PDF, 272KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:29:11 272KB 20 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 19.KB) 2015-06-25 08:30:18 19.KB 280 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-25 08:30:18 14.KB 301 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 08:29:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 08:30:18