Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Żychlin wraz z jednostkami organizacyjnymi

Numer ogłoszenia: 46306 - 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ŻYCHLIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Żychlin wraz z jednostkami organizacyjnymi. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części: 1.1. część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żychlin wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów. 1.2. część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne Gminy Żychlin. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty Auto Casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 5) bezskładkowe ubezpieczenie Zielona Karta. 1.3. część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Żychlin. 2. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Broker będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie ją realizował. 2.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne Gminy Żychlin, dotyczący części II zamówienia Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żychlin, dotyczący części III zamówienia Załącznik nr 6: Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia Załącznik nr 7: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I zamówienia Załącznik nr 9: Wykaz pojazdów, Załącznik nr 10: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych Załącznik nr 11: Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, rezerwy) 3.1. W załącznikach nr 1, 1a, 1b i 9 do niniejszej specyfikacji został przedstawiony majątek i ilość ubezpieczonych osób wg stanu na dzień 31.12. 2011 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową, od następnego dnia od daty podpisania umowy w sprawie wykonania zamówienia, mienia i osób wg stanu na dzień podpisania tejże umowy, w tym nowozakupionego i wcześniej niewykazanego, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·        Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usługi, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, a więc: 1. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3. ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 5. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 6. ubezpieczenia NNW sołtysów, 7. obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 8. ubezpieczenia pojazdów od uszkodzenia i utraty Auto Casco, 9. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 10. bezskładkowego ubezpieczenia assistance, 11. bezskładkowego ubezpieczenia Zielona karta, 12. ubezpieczenia NNW członków OSP.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - posiadania uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej - Wykonawca przedstawi zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu zasady spełnia - nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spelnienia powyższego warunku wykonawca przedstawi oświadczenie którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spelnienia powyższego warunku wykonawca przedstawi oświadczenie którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spelnienia powyższego warunku wykonawca przedstawi oświadczenie którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spelnienia powyższego warunku wykonawca przedstawi oświadczenie którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·        koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego, b) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia, c) w trakcie realizacji zamówienia, w danym rodzaju ubezpieczenia mienia systemem sum stałych, objętego zakresem zamówienia, nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia, d) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia /sumy gwarancyjnej w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka, e) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana liczby ubezpieczonych osób, f) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub ich form organizacyjnych bądź zmiana liczby jednostek OSP. 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 3, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w §11 umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 5. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 6. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 3, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji. 7. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych systemem sum stałych, sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz ubezpieczenia pojazdów mechanicznych OC/AC/NNW będą wystawiane indywidualnie na poszczególne jednostki organizacyjne i podpisywane przez ich kierowników, którzy tym samym będą ubezpieczającym i płatnikiem składki. Polisy dotyczące ubezpieczeń wspólnych tj.: ubezpieczenia nakładów inwestycyjnych adaptacyjnych, środków obrotowych, środków niskocennych, zbiorów bibliotecznych oraz gotówki i innych wartości pieniężnych od ognia i innych zdarzeń losowych systemem pierwszego ryzyka, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i dodatkowego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego systemem pierwszego ryzyka, a także polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów i członków OSP, wystawione zostaną na Zamawiającego, który tym samym będzie ubezpieczającym i płatnikiem składki. Polisy te, obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego ujęte w postępowaniu, zostaną wystawione dla każdego rodzaju ubezpieczenia. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wystawienia polis ubezpieczeniowych po rozstrzygnięciu przetargu: np. dla ubezpieczeń majątkowych (indywidualnych i wspólnych) może zostać wystawiona jedna polisa obejmująca ochroną wszystkie jednostki wskazane w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin Biuro podawecze, pokój Nr 1 lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żychlin wraz z jednostkami organizacyjnymi..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów. Szczegółowy opis przedmiotu zamuwienia dotyczący części 1 stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o    1. Cena - 80

o    2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne Gminy Żychlin..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty Auto Casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dotyczący części II stanowi załącznik Nr 1a do SIWZ.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Żychlin..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części III został określony w załączniku Nr 1b do SIWZ.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                         /-/Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ i zalaczniki.pdf (PDF, 508KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:32:54 508KB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 08:35:15 13.KB 278 razy
2 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2.docx (DOCX, 31.KB) 2015-06-25 08:35:15 31.KB 272 razy
3 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 08:35:15 13.KB 300 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania czI.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 08:37:08 13.KB 340 razy
2 Wynik postępowania czII.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 08:37:08 12.KB 298 razy
3 Wynik postępowania czIII.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 08:37:08 12.KB 296 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 08:32:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 16-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 08:37:25