Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa paliw płynnych - ON, PB-95, Oleju opałowego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie

Numer ogłoszenia: 148862 - 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Budżetowy , ul. Norberta Barlickiego 15,

99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 24 285 28 16, faks 24 285 26 66.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych - ON, PB-95, Oleju opałowego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa paliw płynnych - ON, PB-95, Oleju opałowego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie w ilościach; ON do 55 000 litrów PB-95 do 5 000 litrów Olej opałowy do 40 000 litrów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·        Zamawiający przewiduje w okresie 2 lat od udzielenia zamówienia podstawowego możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówienia uzupełniajacego dotyczącego przedmiotu zamówienia objetego niniejszym postepowaniem, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i stanowiacego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium przetargowego.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o         Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiace załacznik nr 2 do siwz oraz koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku stosujac formułę spełnia -nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiace załacznik nr 2 do siwz. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku stosujac formułę spełnia -nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o         Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiace załacznik nr 2 do siwz. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku stosujac formułę spełnia -nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o         Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiace załacznik nr 2 do siwz. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku stosujac formułę spełnia -nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o         Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiace załacznik nr 2 do siwz. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku stosujac formułę spełnia -nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·            koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·           oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·          

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy ( Załącznik Nr 1 do siwz); oświadczenie o akceptacji projektu umowy( Załącznik Nr 3 do siwz)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                       Dyrektor Zakładu

                                                                     /-/Marek Jabłoński

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja na paliwa.pdf (PDF, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:40:50 115KB 20 razy
2 Zalacznik nr 1 do siwz.pdf (PDF, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:40:50 30.KB 19 razy
3 Zalacznik Nr 2 do siwz.pdf (PDF, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:40:50 36.KB 20 razy
4 Zalacznik Nr 3 do siwz.pdf (PDF, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:40:50 35.KB 19 razy
5 Zalacznik Nr 4 do siwz.pdf (PDF, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:40:50 56.KB 1 raz
6 Zalacznik Nr 5 do siwz.pdf (PDF, 66.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:40:50 66.KB 20 razy
7 Zalacznik Nr 6 do siwz.pdf (PDF, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:40:50 68.KB 20 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zmiana treści SIWZ.docx (DOCX, 11.KB) 2015-06-25 08:42:03 11.KB 313 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 08:42:56 12.KB 293 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 08:40:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 10-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:01:55