Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zarządzanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie

Numer ogłoszenia: 161550 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Budżetowy , ul. Norberta Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 24 285 28 16, faks 24 285 26 66.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zarządzanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa - Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zarządzanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie, położonych na terenie Żychlina, Dobrzelina i Orątek. Zakres usługi obejmuje: - bezkaucyjne udostępnienie odpowiedniej ilości pojemników, tj. 8 szt. o pojemności 7 m³, - utrzymanie w należytym stanie technicznym i konserwacja pojemników o pojemności 7 m³, - opróżnianie pojemników należących do zamawiającego oraz udostępnionych przez Wykonawcę: ręcznie lub mechanicznie, - dezynfekcja oraz mycie pojemników nie rzadziej niż 2 razy w trakcie trwania umowy, - w przypadku konieczności przestawianie pojemników w miejsce wskazane przez Zamawiającego, -przystąpienie do dodatkowego opróżniania pojemników, na zlecenie Zamawiającego, nie później niż 24 godziny od chwili zgłoszenia, -wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wystawienia pojemników z posesji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Na potwierdzenie warunku Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych- Załącznik Nr 2 do siwz. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie wymaganego oświadczenia stosując formułę spełnia, nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Na potwierdzenie warunku Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych- Załącznik Nr 2 do siwz. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie wymaganego oświadczenia stosując formułę spełnia, nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o         Na potwierdzenie warunku Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych- Załącznik Nr 2 do siwz. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie wymaganego oświadczenia stosując formułę spełnia, nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Na potwierdzenie warunku Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych- Załącznik Nr 2 do siwz. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie wymaganego oświadczenia stosując formułę spełnia, nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o         Na potwierdzenie warunku Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych- Załącznik Nr 2 do siwz oraz polisę lub inny dokument ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia z tytułu OC deliktowej- dla szkód wyrzadzonych osobom trzecim- na kwote nie niższą niż 20 tys. zł. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów stosując formułę spełnia, nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy- załącznik Nr 1 do siwz Oświadczenie o akceptacji projektu umowy- załącznik Nr 3 do siwz

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samorządowy Zakład Budżetowy - pok. Nr 4 ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Samorządowy Zakład Budżetowy - sekretariat ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                             Dyrektor Zakładu

                                                                            /-/Marek Jabłoński

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ - wywoz nieczystosci.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:47:30 123KB 19 razy
2 Zalaczniki do siwz od nr 1 do nr 7.pdf (PDF, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 08:47:30 115KB 21 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty.docx (DOCX, 11.KB) 2015-06-25 08:50:08 11.KB 300 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 08:47:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 18-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 08:50:08