Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012

Numer ogłoszenia: 150960 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie,

tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) podbudowa przepuszczalna nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) Wariant I: wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.) 1.Typ włókna: monofil 2.Skład chemiczny włókna: polietylen 3.Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 4.Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) wyposażenie - bramki aluminiowe ( 5 x 2m), mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) podbudowa: I sposób - podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ). nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) technologia układania nawierzchni: I sposób: Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 35 mm. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. wyposażenie do piłki koszykowej - stojak stalowy ocynkowany dwusłupkowy - 2 sztuki - tablica epoksydowa laminowana z możliwością regulacji wysokości o wysięgu 160 cm, wym. 180 x 105 x cm obręcz uchylna - 2 sztuki - siateczka do obręczy łańcuchowa ocynkowana -2sztuki wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości , mocowania siatki i mechanizmem naciągowym - 2 sztuki siatka całosezonowa z możliwością regulacji wysokości wraz z antenkami - 2 sztuki 2.3. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 1 do SIWZ). 2.4. Oświetlenie terenu Zgodnie z opracowaną dokumentacją. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ). 2.5. Chodniki Ciągi komunikacyjne - kostka brukowa gr. 8 cm, na podbudowie cementowo-piaskowej oraz dodatkowo na części ciągów z dodatkową warstwą kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ). 2.6. Budynek zaplecza socjalnego - adaptacja pomieszczeń w istniejącej hali sportowej zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 98.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 30.000,00 zł słownie : trzydzieści tysięcy złotych

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową; o wartości co najmniej 500.000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych;

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a)dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami; c.2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia;

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 złotych (słownie : pięćset tysięcy).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·          oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć: 1.Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: a)Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. b)Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. c)Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni. d)Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 2.Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: a) Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) lub b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm. d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. e)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy 1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15,99-320 Żychlin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15,99-320 Żychlin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                Burmistrz Gminy Żychlin

                                                               /-/Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ i zalaczniki od nr 4 do 9.pdf (PDF, 397KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:07:43 397KB 0 razy
2 Zalacznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.pdf (PDF, 496KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:07:43 496KB 1 raz
3 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - Badania geotechniczne.pdf (PDF, 500KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:07:43 500KB 1 raz
4 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - Decyzja o ust. lok.inwest..pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:07:43 1.3MB 1 raz
5 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - Obliczenia.pdf (PDF, 151KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:07:43 151KB 0 razy
6 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - Opis techniczny branza budowlana.pdf (PDF, 184KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:07:43 184KB 1 raz
7 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - Opis techniczny branza sanitarna.pdf (PDF, 69.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:07:43 69.KB 1 raz
8 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - Oswiadczenie projektanta.pdf (PDF, 28.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:09:28 28.KB 1 raz
9 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - Projekt instalacji elektrycznej.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:09:28 1.7MB 1 raz
10 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 01.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:09:28 1.0MB 1 raz
11 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - rys 1s.pdf (PDF, 676KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:09:28 676KB 1 raz
12 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 02.pdf (PDF, 483KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:09:28 483KB 1 raz
13 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - rys 2s.pdf (PDF, 193KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:09:28 193KB 1 raz
14 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 03.pdf (PDF, 52.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:09:28 52.KB 1 raz
15 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - rys 3s.pdf (PDF, 107KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:10:03 107KB 1 raz
16 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 04.pdf (PDF, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:10:03 32.KB 1 raz
17 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - rys 4s.pdf (PDF, 157KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:10:03 157KB 1 raz
18 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 05.pdf (PDF, 67.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:10:03 67.KB 1 raz
19 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - rys 5s.pdf (PDF, 85.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:10:03 85.KB 1 raz
20 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 06.pdf (PDF, 66.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:10:03 66.KB 1 raz
21 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - rys 6s.pdf (PDF, 106KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:10:03 106KB 1 raz
22 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 07.pdf (PDF, 151KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:11:20 151KB 1 raz
23 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - rys 7s.pdf (PDF, 357KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:11:20 357KB 1 raz
24 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 08.pdf (PDF, 780KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:11:20 780KB 1 raz
25 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 09.pdf (PDF, 913KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:11:20 913KB 1 raz
26 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 10.pdf (PDF, 156KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:11:20 156KB 1 raz
27 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 11.pdf (PDF, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:11:20 59.KB 1 raz
28 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 12.pdf (PDF, 223KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:11:20 223KB 1 raz
29 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 13.pdf (PDF, 173KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:12:43 173KB 1 raz
30 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 14.pdf (PDF, 206KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:12:43 206KB 1 raz
31 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 15.pdf (PDF, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:12:43 60.KB 1 raz
32 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 16.pdf (PDF, 55.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:12:43 55.KB 1 raz
33 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 17.pdf (PDF, 350KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:12:43 350KB 1 raz
34 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 18.pdf (PDF, 489KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:12:43 489KB 1 raz
35 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - RYS 19.pdf (PDF, 401KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:12:43 401KB 1 raz
36 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - Strona tytulowa.pdf (PDF, 106KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:14:36 106KB 1 raz
37 Zalacznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robot.pdf (PDF, 221KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:14:36 221KB 1 raz
38 Zalaczniki od nr 4 do 9 w wersji word.doc (DOC, 158KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:14:36 158KB 1 raz
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zmiana treści SIWZ 2.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 09:18:13 13.KB 294 razy
2 Zmiana ogłoszenia.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 09:19:47 12.KB 466 razy
3 Zmiany treści SIWZ.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 09:19:58 13.KB 283 razy
4 Wyjaśnienie treści SIWZ 1.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 09:20:45 12.KB 276 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 16.KB) 2015-06-25 09:18:13 16.KB 300 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:07:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 11-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:20:45