Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa energii elektrycznej

Numer ogłoszenia: 162388 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości punktów odbioru energii elektrycznej określonych w załaczniku nr 1 do SIWZ ( szczególowy opis przedmiotu zamówienia ) w rozmiarze nie większym niż 10 %

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiadają aktualnie obowiazującą koncesje na prowadzenie działalnosci gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczną wydana przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki oraz spelniają warunki udziału w postepowaniu i na tą okolicznośc dodatkowo złożą stosowne oswiadczenie ( zał.4 i 7)

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiadają niezbędną wiedzę i doswiadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Na zasadzie oświadczenia ( zał nr 4 )

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiadają niezbędną wiedzę i doswiadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Na zasadzie oświadczenia ( zał nr 4 )

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiadają niezbędną wiedzę i doswiadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Na zasadzie oświadczenia ( zał nr 4 )

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Na zasadzie oświadczenia ( zał nr 4 )

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Stosownie do zapisów propozycji umowy - załacznik nr 6 § 8

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Żychlinie,ul.Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząg Gminy w Żychlinie, ul.Barlickiego 15,99-320 Żychlin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                               Burmistrz Gminy Żychlin

                                                               /-/Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Pelnomocnictwo.doc (DOC, 42.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:23:29 42.KB 0 razy
2 SIWZ.pdf (PDF, 67.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:23:29 67.KB 0 razy
3 Zalacznik Nr 1 do SIWZ.doc (DOC, 216KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:23:29 216KB 0 razy
4 Zalacznik Nr 1 do Umowy Sprzedazy.doc (DOC, 228KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:23:29 228KB 0 razy
5 Zalacznik Nr 2 do SIWZ.doc (DOC, 37KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:23:29 37KB 0 razy
6 Zalacznik Nr 3 do SIWZ.doc (DOC, 27KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:23:29 27KB 0 razy
7 Zalacznik Nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:23:29 26.KB 0 razy
8 Zalacznik Nr 5 do SIWZ.doc (DOC, 25KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:23:46 25KB 0 razy
9 Zalacznik Nr 6 do SIWZ.doc (DOC, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:23:46 81.KB 0 razy
10 Zalacznik Nr 7 do SIWZ.doc (DOC, 26KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:23:46 26KB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienie treści SIWZ 1.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-25 09:25:39 14.KB 337 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 16.KB) 2015-06-25 09:25:39 16.KB 337 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:23:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 18-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:25:39