Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu "Nie czekaj pokaż co potrafisz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia: 326046 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Nie czekaj pokaż co potrafisz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi szkoleniowe, dla uczestników projektu Nie czekaj pokaż co potrafisz realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, polegające na przeprowadzeniu trzech rożnych szkoleń tj. Operator koparko-ładowarki; Nowoczesne wykończenia wnętrz, Kucharz z elementami cateringu. 2. Zamówienie publiczne obejmuje następujące szkolenia: a) Oferta częściowa Nr 1 - Operator koparko-ładowarki. 1. Opis ze wskazaniem zakresu zamówienia - Celem szkolenia jest uzyskanie przez 5 uczestników kwalifikacji zawodowych, które wiążą się z pracą w charakterze operatora koparko-ładowarki. Szkolenie winno zostać zorganizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 200 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263). 2.Program szkolenia zgodny ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki społecznej na stroniewww.standardyiszkolenia.praca.gov.pl i obejmujący między innymi: a) część teoretyczną z zakresu dokumentacji technicznej maszyn roboczych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, technologii wykonywania robót ziemnych, użytkowania i obsługi maszyn roboczych; b) cześć praktyczną obejmującą naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych. 2. Szkolenie powinno obejmować co najmniej 202 godziny szkolenia zawodowego zakładając już w tym zajęcia praktyczne. 3. Szkolenie będzie prowadzone dla 5 osób (uczestników projektu), gdzie zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, indywidualnych konsultacji i zajęć praktycznych. 4. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, odzwierciadlające tematykę szkolenia. 5.Miejsce realizacji szkolenia ustala Wykonawca ( w przypadku realizacji szkolenia poza Adresem Zamawiającego wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dojazd uczestników z Żychlina do miejsca szkoleniowego oraz powrót ). 6. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia tj. dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, harmonogram szkolenia, protokół z egzaminu końcowego, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji oraz ankiety ewaluacyjne z przeprowadzonych badań przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu oraz podsumowanie ewaluacji początkowej i końcowej szkolenia. 7. Kserokopie ww dokumentów jak również kserokopie materiałów szkoleniowych i wydanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem powinny być dostarczone wraz z fakturą na adres zamawiającego w terminie określonym w umowie. 8. Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z wzorem MEN, na którym mają istnieć logotypy EFS i POKL udostępnione przez Zamawiającego oraz sprawdzianem przeprowadzonym przez Komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Osoba, która uzyska pozytywny wynik otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książeczki operatora (wzór książeczki operatora zawiera Załącznik Nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263). 9. Wykonawca realizujący szkolenie zapewni warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia teoretycznego jak i praktycznego (m.in. odzież robocza). 10. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie szkolenia oraz w drodze na szkolenie i ze szkolenia. 11. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia wsparcie dodatkowe w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, woda mineralna, sok, ciastka) oraz jednego ciepłego posiłku tj. obiad podczas trwania zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych. 12. Koszty ewentualnego dowozu uczestników, wyżywienia, sprzętu, wynajmu Sali szkoleniowej materiałów powinny być wliczone w kalkulację kosztów szkolenia. b) Oferta częściowa Nr 2 Nowoczesne wykończenia wnętrz. 1. Opis ze wskazaniem zakresu zamówienia - Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie 5 uczestników szkolenia do wykonywania zadań związanych z remontem, pracami wykończeniowymi w pomieszczeniach z zakresu: malowania pomieszczeń, wykonywania ścianek działowych, wykonywanie tynków wewnętrznych tradycyjnych i ozdobnych, demontaż i układanie wykładzin z tworzyw sztucznych, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności, wymiana stolarki okiennej. 2. W programie nauczania należy ująć: a) Bhp przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracownika wykończenia wnętrz b) Rodzaje materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń, narzędzi pracy i sprzętu oraz technologie c) Określenie właściwości materiałów do robót wykończeniowych w celu ich właściwego zastosowania, transportowania i składowania d) Organizacja pracy w tym obmiar robót - zasady, przygotowanie pomieszczeń do malowania i tapetowania, prac posadzkarskich oraz tynkowania, przygotowywanie materiałów e) Prace malarskie i tapeciarskie f) Wykonywanie wykończeniowych robót murarskich g) Wykonywanie robót tynkarskich (w tym tynki tradycyjne, ozdobne,cienkowarstwowe oraz gładźgipsowa) h) Wykonywanie robót posadzkarskich - technika układania płytek, paneli i wykładzin i) Wykonywanie okładzin ściennych z płytek i paneli j) Prace z zastosowaniem płyt kartonowo-gipsowych k) Technologia robót przy budowie lekkich przegród i ścian działowych l) Ocenianie jakości i poprawności wykonanej pracy. 3. Szkolenie powinno obejmować co najmniej 170 godzin szkolenia zawodowego zakładając już w tym zajęcia praktyczne. 4. Szkolenie będzie prowadzone dla 5 osób (uczestników projektu), gdzie zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów grupowych, indywidualnych konsultacji i zajęć praktycznych. 5. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, odzwierciadlające tematykę szkolenia. 6.Miejsce realizacji szkolenia ustala Wykonawca ( w przypadku realizacji szkolenia poza Adresem Zamawiającego wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dojazd uczestników z Żychlina do miejsca szkoleniowego oraz powrót ). 7. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia tj. dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, harmonogram szkolenia, protokół z egzaminu końcowego, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji oraz ankiety ewaluacyjne z przeprowadzonych badań przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu oraz podsumowanie ewaluacji początkowej i końcowej szkolenia. 8. Kserokopie ww dokumentów jak również kserokopie materiałów szkoleniowych i wydanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem powinny być dostarczone wraz z fakturą na adres zamawiającego w terminie określonym w umowie. 9. Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z wzorem MEN, na którym mają istnieć logotypy EFS i POKL udostępnione przez Zamawiającego. 10. Wykonawca realizujący szkolenie zapewni warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia teoretycznego jak i praktycznego (m.in. odzież robocza). 11. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia wsparcie dodatkowe w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, woda mineralna, sok, ciastka) oraz jednego ciepłego posiłku tj. obiad podczas trwania zajęć teoretycznych i praktycznych. 12. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie szkolenia oraz w drodze na szkolenie i ze szkolenia. 13. Koszty ewentualnego dowozu uczestników, wyżywienia, sprzętu, wynajmu Sali szkoleniowej materiałów powinny być wliczone w kalkulację kosztów szkolenia. c) Oferta szkoleniowa Nr 3 -Kucharz z elementami cateringu. 1. Opis ze wskazaniem zakresu zamówienia - zakres szkolenia obejmuje zagadnienia, po którym 11 uczestniczek uczestników kursu uzyskuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu jakim jest kucharz. 2. Szkolenie powinno obejmować co najmniej 190 godz. szkolenia zawodowego zakładając już w tym zajęcia praktyczne i być zgodne z Modułowymi Programami Szkolenia ZawodowegoMinisterstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. 3. Szkolenie powinno obejmować tematykę z zakresu: dobieranie surowców i półproduktów do produkcji w małej gastronomii; dobieranie, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu w małej gastronomii; przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półproduktów w małej gastronomii; przygotowywanie półproduktów do dalszej obróbki w małej gastronomii; dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów w małej gastronomii; sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów w małej gastronomii; planowanie posiłków i układanie prostego menu w małej gastronomii; porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw w małej gastronomii; organizowanie i porządkowanie własnego stanowiska pracy w małej gastronomii zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w małej gastronomii; ocenianie jakościowe i ilościowe surowców i półproduktów w małej gastronomii; ocenianie jakościowe i ilościowe wyrobów gotowych małej gastronomii; maszyny, urządzenia i wyposażenie zakładów gastronomicznych; podstawy żywienia człowieka; przygotowanie stanowiska pracy; przygotowywanie potraw zgodnie z rodzajem przyjęcia; dekoracja potraw, kształcenie umiejętności planowania przygotowywania potraw, do wykonywania pracy w zakresie organizacji usług cateringowych, nabycie wiadomości z zakresu rodzajów napojów oraz technik ich sporządzania, zapoznanie z różnorodnymi formami obsługi konsumenta, przygotowywanie potraw, przekąsek, podawanie potraw, organizację pracy w małej gastronomii, organizację imprez okolicznościowych, dekoracje stołu, prawo spożywcze, podstawowe zagadnienia sanitarno -epidemiologiczne, etykę zawodową, wdrażanie zasad utrzymania czystości (elementy systemu HACCP). 4. Szkolenie będzie prowadzone dla 11 osób (uczestników/uczestniczek projektu), gdzie zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów grupowych, indywidualnych konsultacji i zajęć praktycznych. 5. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, odzwierciadlające tematykę szkolenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych szkolenia wyposażyć każdego uczestnika szkolenia w komplet odzieży ochronnej, na który składają się: obuwie, spodnie, fartuch ochronny, czepek ochronny, rękawice zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dla danego rodzaju zawodu, w tym każdy uczestnik szkolenia potwierdza odebranie w/w odzieży własnoręcznym podpisem. Wykonawca dostarczy protokół do siedziby zamawiającego w terminie 5 dni po wydaniu odzieży. Po zakończeniu szkolenia komplet odzieży ochronnej staje się własnością uczestnika szkolenia. 7.Miejsce realizacji szkolenia ustala Wykonawca ( w przypadku realizacji szkolenia poza Adresem Zamawiającym wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dojazd uczestników z Żychlina do miejsca szkoleniowego oraz powrót ). 8. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia tj. dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, harmonogram szkolenia, protokół z egzaminu końcowego, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji oraz ankiety ewaluacyjne z przeprowadzonych badań przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu oraz podsumowanie ewaluacji początkowej i końcowej szkolenia. 9. Kserokopie w/w dokumentów jak również kserokopie materiałów szkoleniowych i wydanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem powinny być dostarczone wraz z fakturą na adres zamawiającego w terminie określonym w umowie. 10.Szkolenie powinno zakończyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami egzaminem i wydaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z wzorem MEN, na którym mają istnieć logotypy EFS i POKL udostępnione przez Zamawiającego. 11.Wykonawca realizujący szkolenie zapewni warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia teoretycznego jak i praktycznego. 12. Wykonawca zapewni uczestnikom badania lekarskich specjalistycznych dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia zgodnie z rodzajem zawodu i obowiązującymi przepisami prawa. 13. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie szkolenia oraz w drodze na szkolenie i ze szkolenia. 14. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia wsparcie dodatkowe w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, woda mineralna, sok, ciastka) oraz jednego ciepłego posiłku tj. obiad podczas trwania zajęć. 15. Koszty ewentualnego dowozu uczestników, wyżywienia, sprzętu, wynajmu Sali szkoleniowej materiałów powinny być wliczone w kalkulację kosztów szkolenia. 3. Ogólne wymagania stawiane przez zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia do uwzględnienia w ofertach: 1) Szkolenie powinno być ściśle ukierunkowane na zdobycie umiejętności praktycznych, zgodnie z kierunkiem danego zawodu objętego szkoleniem przy uwzględnieniu nowoczesnych technologii i wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych obecnie na rynku pracy. 2) Podczas realizacji szkolenia należy położyć duży nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych, a odbiec w niezbędnym stopniu od przekazania wiedzy w formie klasycznego wykładu ( treści programowe powinny być dostarczone uczestnikom na początku zajęć, których one dotyczą w formie podręczników lub przygotowanych skryptów). 3) Szkolenie powinno być przeprowadzone w warunkach lokalowych dostosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i praktycznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 4) Szkolenie powinno być przeprowadzone przez instytucję szkoleniową dysponującą wykwalifikowaną kadrą wykładowców i instruktorów posiadających wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia lub prowadzonych przedmiotów zagadnień - zgodnie z opisem warunków udziału w postępowaniu dotyczących osób zdolnych do wykonania zamówienia. 5) Instytucja szkoleniowa musi posiadać uprawnienia do wydawania zaświadczeń lub innych dokumentów w zakresie kwalifikacji i uprawnień objętych kierunkiem szkolenia. 6) Każde szkolenie powinno zakończyć się egzaminem. Jeżeli odrębne przepisy nie przewidują egzaminu państwowego zewnętrznego na uzyskanie uprawnień w danym kierunku szkolenia zawodzie, należy przeprowadzić egzamin wewnętrzny. 7) Wymagana liczba godzin trwania szkolenia ma przypadać na każdego uczestnika z założeniem, że 1 godzina dydaktyczna = 45 minut, natomiast długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. 8) Szkolenia powinny odbywać się w wymiarze nie większym niż 8 godzin dziennie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki , dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. a)uzyskanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej - art. 20 ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69, poz.415 z późn. zm.) - dotyczy oferty częściowej nr 1,2 i 3. b)posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz. U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - dotyczy oferty częściowej nr 1

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Warunek będzie spełniony dla oferty częściowej Nr 1,2 i 3 jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert realizował : co najmniej 2 szkolenia z zakresu tematycznego tj. Operator koparko-ładowarki, Nowoczesne wykończenia wnętrz, Kucharz z elementami cateringu i co najmniej 5 szkoleń, które były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (zakres szkoleniowy dowolny). W celu wykazania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług dla każdej części zamówienia zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie (referencje) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1, 2 i 3 nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1, 2 i 3 nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1,2 i 3 nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

Warunek będzie spełniony dla oferty częściowej Nr 1,2 i 3 jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert realizował : co najmniej 2 szkolenia z zakresu tematycznego tj.:Operator koparko-ładowarki, Nowoczesne wykończenia wnętrz, Kucharz z elementami cateringu i co najmniej 5 szkoleń, które były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (zakres szkoleniowy dowolny). W celu wykazania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług dla każdej części zamówienia zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie (referencje) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę postanowień warunków umowy w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) zmiana liczby uczestników poszczególnych szkoleń - niespełniających wymogów zdrowotnych bądź rezygnujących dobrowolnie z uczestnictwa w projekcie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin (Biuro Podawcze, pokój Nr 1)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                   Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                   /-/Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ i zalaczniki od nr 1 do 4.pdf (PDF, 649KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:28:02 649KB 19 razy
2 Zalacznik Nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:28:02 84.KB 18 razy
3 Zalacznik Nr 6 do SIWZ - wykaz wyk. uslug.pdf (PDF, 50.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:28:02 50.KB 19 razy
4 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - preleminarz kosztow.pdf (PDF, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:28:02 38.KB 20 razy
5 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - harmonogram.pdf (PDF, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:28:02 68.KB 18 razy
6 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - program szkolenia.pdf (PDF, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:28:02 37.KB 19 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 20.KB) 2015-06-25 09:28:51 20.KB 326 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:28:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 31-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:28:51