Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dowóz dzieci do szkół w roku 2013 dla Gminy Żychlin

Numer ogłoszenia: 446344 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·              Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół w roku 2013 dla Gminy Żychlin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na Dowozie dzieci do szkół w roku 2013 dla Gminy Żychlin, tj.: 1. Oferta częściowa Nr 1 - dowóz dzieci do szkół w roku 2013 dla Gminy Żychlin na trasie: - Żychlin - Kutno- Żychlin: Opis trasy: odległość w km. - 102, ilość dzieci - 47, godzina odjazdu z 1 przystanku -7:00, godzina przyjazdu do szkoły do Kutna - do 7:50, godziny odjazdu ze szkoły w Kutnie - od poniedziałku do piątku -15:30, - Żychlin - Grabów - Drzewoszki - Żychlin - Budzyń - Zgoda - Oleszcze - Grabie - Kruki - Tretki - Chochołów - Orątki - Żychlin: Opis trasy: odległość w km. - 40, ilość dzieci - 24, godziny odjazdu ze szkoły - od poniedziałku do piątku -13:35 UWAGA Powyższe trasy obsługuje 1 autobus z uwagi na przesunięcia czasowe. 2. Oferta częściowa Nr 2 - dowóz dzieci niepełnosprawnych w związku z realizacją obowiązku szkolnego w roku 2013 na trasie: Żychlin - teren gminy Żychlin - Kutno - Żychlin - teren gminy Żychlin (bus) Opis trasy: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek: Żychlin - Strzelce - Biała - Zgoda - Żychlin - Żabików - Żychlin - Pniewo - Kutno - Żychlin, odległość w km - 99 km, godziny odjazdu - 6:45, godziny przyjazdu - 9:15; Żychlin - Pniewo - Kutno - Żychlin, odległość w km - 50 km, godziny odjazdu - 9:30, godziny przyjazdu - 12:45; Żychlin - Grabów - Wydmuch - Karolew - Śleszyn - Grzybów Hornowski - Grzybów - Biała - Śleszynek - Zgoda - Budzyń - Żychlin, odległość w km 26 km, godziny odjazdu - 13:30, godziny przyjazdu - 14:15; Żychlin - Kutno - Pniewo - Żychlin - Zgoda - Biała - Strzelce - Żychlin - Żabików - Żychlin, odległość w km - 99 km, godziny odjazdu - 14:15, godziny przyjazdu - 16:30; Godziny oraz liczba osób podane są wg stanu na dzień 06.11.2012 r. Szczegółowe godziny odjazdu autobusów oraz liczby dzieci na poszczególne kursy należy uzgodnić z Referatem Oświaty i Zdrowia w tut. Urzędzie. Zaleca się, aby oferent zapoznał się z trasami przewozu dzieci przed przystąpieniem do przetargu. Oferent powinien zabezpieczyć bezpieczne i punktualne przewozy dzieci do szkół. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły) Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. Przewozy powinny się odbywać autobusami sprawnymi technicznie, gwarantującymi bezpieczny przewóz, odpowiednio oznaczone. Środki transportu do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku Nr 32 poz. 262 ze zmianami). Oferent winien zapewnić płynność jazdy, tzn. w przypadku wystąpienia awarii pojazdu uruchomienie zastępczego autobusu winno nastąpić w ciągu 30 minut. Dbałość o czystość oraz o właściwy stan techniczny autobusów zapewniający odpowiedni komfort i bezpieczeństwo podróży.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Brak wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1, dla oferty częściowej Nr 2 nastąpi poprzez złożenie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) ważną na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1, dla oferty częściowej Nr 2 nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1 nastąpi poprzez złożenie wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia taboru komunikacyjnego w ilości 1 szt. autobusu z podaniem numeru rejestracyjnego, serii i numeru dowodu rejestracyjnego, ilości miejsc w autobusie( nie mniej niz 47 podróżnych bez kierowcy), roku produkcji oraz daty ważności przeglądu technicznego autobusu, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Jeżeli w powyższym wykazie wykonawca wskazał środek transportu, którym będzie dysponował, należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia środka transportu. Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 2 jest złożenie wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia taboru komunikacyjnego w ilości 1 szt. typu BUS dla min.15 osób w tym ( 1 stanowisko na wózek inwalidzki + 13 miejsc siedzących dla podróżnych bez kierowcy) z podaniem: marki BUS, numeru rejestracyjnego, serii i numeru dowodu rejestracyjnego, ilości miejsc, roku produkcji oraz daty ważności przeglądu technicznego którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Jeżeli w powyższym wykazie wykonawca wskazał środek transportu, którym będzie dysponował, należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia środka transportu. Samochód winien być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z potwierdzeniem przystosowania wpisem w dowodzie rejestracyjnym . W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz taboru komunikacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1, dla oferty częściowej Nr 2 nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1, dla oferty częściowej Nr 2 nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia¬łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ). 2. Projekt umowy - (wg załącznika nr 5 do SIWZ). 3. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia średnio-dziennego limitu km w okresie obowiązywania umowy w sytuacji zwiększenia ilości dowożonych uczniów zamieszkujących poza trasą wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia średnio-dziennego limitu km w okresie obowiązywania umowy w sytuacji wygaśnięcia obowiązku dowozu ucznia do szkoły. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany stawki VAT według zasad określonych w formularzu ofertowym i w projekcie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Żychlin ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin ,pok. Nr 20. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień jest p.Halina Wiśniewska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2012 godzina 11:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. ul. Barlickiego15, 99-320 Żychlin Biuro Podawcze - pokój nr 1 (parter)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 22.12.2012.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1. Oferta częściowa Nr 1 - dowóz dzieci do szkół w roku 2013 dla Gminy Żychlin na trasie: - Żychlin - Kutno- Żychlin;- Żychlin - Grabów - Drzewoszki - Żychlin - Budzyń - Zgoda - Oleszcze - Grabie - Kruki - Tretki - Chochołów - Orątki - Żychlin:.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - dowóz dzieci do szkół w roku 2013 dla Gminy Żychlin na trasie - Żychlin - Kutno- Żychlin: Opis trasy: odległość w km. - 102, ilość dzieci - 47, godzina odjazdu z 1 przystanku -7:00, godzina przyjazdu do szkoły do Kutna - do 7:50, godziny odjazdu ze szkoły w Kutnie - od poniedziałku do piątku -15:30,- Żychlin - Grabów - Drzewoszki - Żychlin - Budzyń - Zgoda - Oleszcze - Grabie - Kruki - Tretki - Chochołów - Orątki - Żychlin: UWAGA Powyższe trasy obsługuje 1 autobus z uwagi na przesunięcia czasowe..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Oferta częściowa Nr 2 - dowóz dzieci niepełnosprawnych w związku z realizacją obowiązku szkolnego w roku 2013 na trasie: Żychlin - teren gminy Żychlin - Kutno - Żychlin - teren gminy Żychlin (bus).

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oferta częściowa Nr 2 - dowóz dzieci niepełnosprawnych w związku z realizacją obowiązku szkolnego w roku 2012 na trasie: Opis trasy: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek: Żychlin - Strzelce - Biała - Zgoda - Żychlin - Żabików - Żychlin - Pniewo - Kutno - Żychlin, odległość w km - 99 km, godziny odjazdu - 6:45, godziny przyjazdu - 9:15; Żychlin - Pniewo - Kutno - Żychlin, odległość w km - 50 km, godziny odjazdu - 9:30, godziny przyjazdu - 12:45; Żychlin - Grabów - Wydmuch - Karolew - Śleszyn - Grzybów Hornowski - Grzybów - Biała - Śleszynek - Zgoda - Budzyń - Żychlin, odległość w km 26 km, godziny odjazdu - 13:30, godziny przyjazdu - 14:15; Żychlin - Kutno - Pniewo - Żychlin - Zgoda - Biała - Strzelce - Żychlin - Żabików - Żychlin, odległość w km - 99 km, godziny odjazdu - 14:15, godziny przyjazdu - 16:30;.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

  

                                                                     Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                    /-/Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ i zalaczniki od nr 1-4.pdf (PDF, 253KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:39:29 253KB 19 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 17.KB) 2015-06-25 09:41:01 17.KB 560 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 15.KB) 2015-06-25 09:41:01 15.KB 360 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:39:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 13-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:41:01