Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin

Numer ogłoszenia: 521408 - 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 479160 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Utrzymanie urządzeń oświetleniowych obejmuje: a) oględziny i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, b) oględziny i przeglądy tras linii napowietrznych i kablowych, d) wymianę uszkodzonych źródeł światła, c) pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami, d) podwieszanie zerwanych przewodów, e) wymianę uszkodzonych opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów, zegarów sterujących, e) wymianę uszkodzonych tabliczek, f) likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego, g) prowadzenie rejestru zdarzeń. Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych określa projekt umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                     ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., ul.Rzemieślnicza 17/19, Sopot, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70893,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·              Cena wybranej oferty: 95580,00

·              Oferta z najniższą ceną: 95580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95580,00

·              Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·              1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·              2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli m.in. usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Na terenie gminy Żychlin właścicielem wszystkich opraw oświetlenia ulicznego jest gmina Żychlin natomiast linie energetyczne, szafy sterujące i słupy należą do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Zamawiający nie jest w stanie nakazać ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie udostępnienia sieci oświetleniowej będącej w dużym stopniu jej własnością w celu konserwacji przez osoby trzecie, ponieważ prawo podmiotowe jest bezwzględne i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w art. 222 Kodeksu Cywilnego.

 

                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                             /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:42:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 21-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:42:25