Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie

Numer ogłoszenia: 55484 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Budżetowy , ul. Norberta Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 24 285 28 16, faks 24 285 26 66.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 01.04.2013 r. do dnia 31.03.2014 r. tj. w okresie 12 miesięcy wynosi 641 076 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2 do siwz oraz 1) aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie dokumentów i oświadczeń jakich żąda od Wykonawcy stosując formułę spełnia - nie spełnia.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia ,że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, dołącza do oferty oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- na druku stanowiącym załącznik nr 2 do siwz. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczeń jakich żąda od Wykonawcy stosując formułę spełnia - nie spełnia.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia ,że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, dołącza do oferty oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do siwz. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczeń jakich żąda od Wykonawcy stosując formułę spełnia - nie spełnia.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia ,że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, dołącza do oferty oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- na druku stanowiącym załącznik nr 2 do siwz. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczeń jakich żąda od Wykonawcy stosując formułę spełnia - nie spełnia.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na druku stanowiącym załącznik nr 2 do siwz. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczeń jakich żąda od Wykonawcy stosując formułę spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz cenowy (załącznik Nr 5 do SIWZ) - formularz ofertowy (załącznik Nr 6 do SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Samorządowy Zakład Budżetowy - pok. nr 3 ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Samorządowy Zakład Budżetowy - sekretariat ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Żychlin, dn. 11.02.2013 r.

                                                 

                                                                          Dyrektor Zakładu

                                                                        /-/ Marek Jabłoński

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja na energie elektryczna z zalacznikami.doc (DOC, 314KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:43:26 314KB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 specyfikacja na energie elektryczna z zalacznikami.pdf (PDF, 191KB) 2015-06-25 09:43:26 191KB 305 razy
2 Wyjasnienie treści SIWZ 1.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-25 09:44:32 14.KB 446 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 09:44:32 12.KB 311 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 09:47:04 12.KB 297 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:43:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 25-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:47:04