Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa istniejącego budynku przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie z przeznaczeniem na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe

Numer ogłoszenia: 131372 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40027 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejącego budynku przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie z przeznaczeniem na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie z przeznaczeniem na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie robót budowlanych wewnętrznych, w tym: wykonanie sali gimnastycznej o wymiarach 20,66 x 12,78 m., b) wykonanie instalacji wod. - kan., c) wykonanie instalacji co, d) wykonanie węzła, e) wykonanie wentylacji, f) wykonanie instalacji odgromowej i przyłącza, g) wykonanie instalacji elektrycznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projektach budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, przedmiarach robót. Projekty budowlane, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, przedmiary robót dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.gminazychlin.pl. W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3. 2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznych. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                PHU ELVIS Robert Kaczmarek, ul. Narutowicza 1, 99-320 Żychlin, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1414051,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 557190,00

·         Oferta z najniższą ceną: 557190,00 / Oferta z najwyższą ceną: 912046,13

·         Waluta: PLN.

                                                                     Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                    /-/  Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:47:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 16-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:47:35