Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakup używanego autobusu po naprawie głównej/odbudowie

Numer ogłoszenia: 127312 - 2013; data zamieszczenia: 02.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Budżetowy , ul. Norberta Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 24 285 28 16, faks 24 285 26 66.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup używanego autobusu po naprawie głównej/odbudowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa 1 sztuki autobusu po odbudowie dla komunikacji miejskiej, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Żychlinie, woj. łódzkie, powiat kutnowski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Liczba miejsc siedzących nie mniej niż 29, miejsc stojących max 41. 2. Liczba wejść - 2 szt. otwierane pneumatycznie. 3. Wymiary autobusu: - długość min. 9 310 mm - max 10 800 mm, - wysokość min. 2 900 mm - max 3 150 mm, - szerokość min. 2 400 mm - max 2 500 mm, - silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o mocy od 150-190 kM, - spalanie max 26 l/100 km, - rok produkcji - nie starszy niż 2000 rok. 4. Manualna skrzynia biegów. 5. Autobus po odbudowie musi posiadać komplet dokumentów do rejestracji oraz aktualną polisę OC, nie może być przedmiotem zastawu i musi być wolny od jakichkolwiek innych obciążeń oraz nie może być eksploatowany po odbudowie. Stan formalno-prawny- w pełni udokumentowane legalne pochodzenie. 6. Autobus po odbudowie musi mieć: naprawioną część szkieletową nadwozia, wymienione elementy skorodowane, nową konstrukcję stelażu podłogi, wykonane piaskowanie szkieletu i ramy , wymienione zużyte elementy podłóg, wnętrza na elementy wykonane z wodoodpornej sklejki, wykładzinę antypoślizgową w czarnym kolorze, bądź kolorze szarym. 7. W odbudowie ramy pojazdu muszą być wymienione elementy podłużnic głównych i wzmacniających, poprzeczki zawieszenia, elementy wewnętrzne wzmacniające podłużnice główne. Należy je zabezpieczyć antykorozyjnie. 8. Muszą być wymienione elementy: nadkola, komór akumulatora i ogrzewania. Ponadto zamawiany autobus powinien obejmować: 9. Montaż poszyć zewnętrznych szkieletu nadwozia wykonanych z blachy obustronnie ocynkowanej. 10. Montaż ścian: przedniej i tylnej z tworzyw sztucznych. 11. Naprawę dachu oraz wywietrzników dachowych. Zabezpieczenie antykorozyjne dachu. 12. Montaż błotników, zderzaków z tworzywa sztucznego. 13.Naprawę drzwi z wymianą poszyć zewnętrznych wykonanych z blachy obustronnie ocynkowanej. 14. Wykonać stopnie wejściowe z blachy aluminiowej żebrowanej o grubości min. 3 mm. 15. Montaż deski rozdzielczej nowego typu i siedzeń plastikowych. 16. Naprawę wszystkich pokryw (klap) zewnętrznych z blachy aluminiowej. 17.Wymianę wewnętrznych poszyć na nowe: boków, drzwi. 18. Naprawę wiązki elektrycznej (główna wiązka podwoziowa) oraz pozostałych wiązek elektrycznych i zamontować oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne. 19. Wygłuszenie i ocieplenie nadwozia płytami styropianu. 20.Montaż rur układu ogrzewania we wnętrzu autobusu. 21.Montaż zespołów po naprawie głównej i sprawnych technicznie: manualnej skrzyni biegów, silnika, tylnego mostu, osi przedniej wraz z elementami zawieszenia i układu kierowniczego, przekładni kierowniczej ze wspomaganiem. 22. Naprawiony i sprawny mechanizm zmiany biegów i drążków sterowania. 23. Zamontowany ogranicznik prędkości w przypadku prędkości max. większej niż 100 km/godz. wg świadectwa homologacji. 24. Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne autobusu. 25. Zregenerowane nagrzewnice. 26. Naprawiony układ ogrzewania. 27. Dokonany przegląd i regeneracja instalacji pneumatycznej. 28. Dokonany przegląd i regeneracja instalacji paliwowej. 29. Zregenerowane okna boczne, wymienione koło kierownicze. 30. Zamontowane nowe listwy zewnętrzne. Należy: 31. Wyposażyć autobus w nowe koła bezdętkowe - 7 szt., ramki do tablic- przewóz dzieci, zamontować na przodzie pojazdu za przednią szybą (wewnątrz), z tyłu pojazdu za tylną szybą ( wewnątrz), akumulatory, fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym, gaśnice 2 szt. min. 2 kg. Jedna zamontowana w bezpośrednim dostępie dla kierowcy. 32. Zamontować sterownik i kasownik elektroniczny oraz tachograf z ważną legalizacją. 33. Sprawdzić szczelność pojazdu. Zamawiający wymaga: 1. Autobus musi być sprawdzony diagnostycznie po naprawie- należy przedłożyć Zamawiającemu zaświadczenie z przeglądu diagnostycznego dokonanego po naprawie, w dacie odbioru przedmiotu zamówienia. 2. Serwis gwarancyjny Wykonawca wykona w placówce serwisowej znajdującej się w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego bądź w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wykonania badania stanu technicznego pojazdu w stacji diagnostycznej wskazanej przez Zamawiającego. Powyższe zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołem odbioru. Zamawiający zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia na swój koszt ekspertyzy przez rzeczoznawcę. Pozytywna opinia rzeczoznawcy warunkuje dokonanie zakupu. 3. Autobus musi być polakierowany lakierami akrylowymi według RAL- wg wskazań Zamawiającego. 4. Na wykonane prace Zamawiający wymaga: - minimum 36 miesięcy gwarancji na perforację nadwozia, - minimum 24 miesiące gwarancji na lakier, - minimum 12 miesięcy gwarancji na cały pojazd.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.11.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ metodą warunku granicznego spełnia/ nie spełnia.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ metodą warunku granicznego spełnia/ nie spełnia.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ metodą warunku granicznego spełnia/ nie spełnia.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ metodą warunku granicznego spełnia/ nie spełnia.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ metodą warunku granicznego spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

zaświadczenie wydane przez podmiot uprawniony do kontroli stanu technicznego pojazdów- badania techniczne.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do siwz; - pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·                  1 - Cena - 95

·                  2 - Rocznik - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Samorządowy Zakład Budżetowy - pok. nr 3 ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Samorządowy Zakład Budżetowy - pok. nr 14(sekretariat) ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                          Dyrektor Zakładu

                                                       /-/ Marek Jabłoński

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja na zakup autobusu.doc (DOC, 208KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 09:48:25 208KB 1 raz
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zmiana tresci SIWZ.docx (DOCX, 11.KB) 2015-06-25 09:49:36 11.KB 284 razy
2 25_06_2015_09_49_45_Zmiana treści SIWZ.docx (DOCX, 11.KB) 2015-06-25 09:49:45 11.KB 309 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 11.KB) 2015-06-25 09:50:38 11.KB 307 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 09:50:38 13.KB 323 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:48:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 02-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 09:50:38