Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa paliw płynnych ON, PB-95, Oleju opałowego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie

Numer ogłoszenia: 189788 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Budżetowy , ul. Norberta Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 24 285 28 16, faks 24 285 26 66.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych ON, PB-95, Oleju opałowego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliw płynnych ON, PB-95 Oleju opałowego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie. Zakres dostawy obejmuje: - ON do 57 000 litrów - PB-95 do 3 000 litrów - Olej opałowy do 38 000 litrów Zamówienie publiczne należy realizować cyklicznie w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przetargowego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do siwz oraz: 1) Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej objetej zamówieniem publicznym. Ocena spełnienia warunku zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ metodą warunku granicznego spełnia/ nie spełnia.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia ,że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do siwz; Ocena spełnienia warunku zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ metodą warunku granicznego spełnia/ nie spełnia.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do siwz. Ocena spełnienia warunku zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ metodą warunku granicznego spełnia/ nie spełnia.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do siwz. Ocena spełnienia warunku zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ metodą warunku granicznego spełnia/ nie spełnia.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym załącznik nr 2 do siwz; Ocena spełnienia warunku zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ metodą warunku granicznego spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz ofertowy- Załącznik Nr 1 do siwz, - formularz cenowy- Załącznik Nr 7 do siwz,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Samorządowy Zakład Budżetowy – pok. nr 3 ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Samorządowy Zakład Budżetowy – pok. nr 14 (sekretariat) ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

Żychlin, dn. 15.05.2013 r.

                                                     Dyrektor Zakładu

                                                 /-/ Marek Jabłoński

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja na zakup paliw plynnych.doc (DOC, 203KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:01:09 203KB 0 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 10:02:10 12.KB 319 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 10:02:10 13.KB 320 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 10:01:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 15-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 10:02:10