Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont pomieszczeń edukacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Żychlinie

Numer ogłoszenia: 222104 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·                 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń edukacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Żychlinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń edukacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1w Żychlinie w zakresie rzeczowym jn.: a) remont tynków wewnętrznych ścian i sufitów pomieszczeń parteru wraz z malowaniem, b) remont posadzek pomieszczeń parteru, c) wymiana osprzętu elektrycznego, d) wymiana osprzętu sanitarnego, e) montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach, f) naprawa kanałów wentylacyjnych, g) wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, h) malowanie orurowania i osprzętu centralnego ogrzewania, i) izolacja przeciwwilgociowa ścian i posadzki piwnic. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysie nakładczym, przedmiarze robót. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys nakładczy, przedmiar robót dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazychlin.pl. W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3. 2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, kosztorysie nakładczym, przedmiarze robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, kosztorysie nakładczym, przedmiarze robót. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.10.00-9, 45.26.27.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.11.20.00-5, 45.11.30.00-2, 45.22.35.00-1, 45.26.10.00-4, 45.26.20.00-1, 45.26.21.00-2, 45.26.25.00-6, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.23.11-4, 45.26.23.20-0, 45.26.25.00-6, 45.43.10.00-7, 45.32.10.00-3, 45.45.40.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8000 zł Słownie złotych: osiem tysięcy złotych 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 3. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 25.06.2013 r. o godzinie 11:00. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy w Żychlinie nr: 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009 z dopiskiem: wadium -Remont pomieszczeń edukacyjnych w SP nr 1. Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w biurze podawczym Urzędu Gminy w Żychlinie (pokój Nr 1), ul. Barlickiego 15 z dopiskiem na kopercie: wadium- Remont pomieszczeń edukacyjnych w SP nr 1. Wykonawca wnoszący wadium w ten sposób otrzyma potwierdzenie jego wniesienia. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty po 200.000 zł brutto każda odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Poza opisem robót ogółno-budowlanych i wykończeniowych Wykonawca musi wykazać w szczególności roboty związane z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych ścian i fundamentów obiektu. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania ( zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli złożą stosowne oświadczenie o posiadanych uprawnieniach oraz wykażą, że dysponują lub będą dysponować personelem uczestniczącym w wykonywaniu zamówienia, posiadającym wymagane kwalifikacje zawodowe dla wykonania zamówienia, tj. minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010r. N 243.poz.1623 z późn. zm.). Osoba ta winna posiadać aktualny na dzień składania oferty wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku osób nie będących obywatelami RP należy przedstawić decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego albo prawo do świadczenia usług trans granicznych i tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ oraz oświadczenie o posiadaniu uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie robót budowlanych i złożenia poświadczeń, dotyczy wyłącznie robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V pkt. 1 ppkt. b SIWZ oraz sekcji III.3.2) Wiedza i doświadczenie ogłoszenia o zamówieniu;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ), b) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. c) pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega, iż stronom przysługuje prawo do zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji zaistnienia następujących okoliczności: 1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót: a) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów i urządzeń budowlanych, c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją zawinionego działania którejkolwiek ze stron, d) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę. Fakty powyższe zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole .Strony ustalą nowy termin, który zostanie wprowadzony aneksem do umowy. 2. Zmiany wynagrodzenia umownego: a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu ofertowego, b) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej - zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu zamiennego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego tj. ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2013 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro Podawcze - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 24.07.2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                               Burmistrz Gminy Żychlin

                                                               /-/Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ + zalaczniki od nr 1 do 4.pdf (PDF, 158KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:22:20 158KB 0 razy
2 Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (PDF, 93.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:22:20 93.KB 1 raz
3 Zalacznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz robot.pdf (PDF, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:22:20 38.KB 1 raz
4 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz osob.pdf (PDF, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:22:20 37.KB 1 raz
5 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - Przedmiar robot, kosztorys nakladczy.pdf (PDF, 473KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:22:20 473KB 1 raz
6 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - cz.I.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:22:20 1.3MB 0 razy
7 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - cz.II.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:22:20 1.1MB 1 raz
8 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - cz.III.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:23:41 1.4MB 1 raz
9 Zalacznik Nr 10 do SIWZ - Opis techniczny - Szkola Zychlin.pdf (PDF, 427KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:23:41 427KB 0 razy
10 Zalacznik Nr 10 do SIWZ - Szkola Zychlin-Rys_ A-01.pdf (PDF, 168KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:23:41 168KB 1 raz
11 Zalacznik Nr 10 do SIWZ - Szkola Zychlin-Rys_ A-02.pdf (PDF, 175KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:23:41 175KB 1 raz
12 Zalacznik Nr 10 do SIWZ - Szkola Zychlin-Rys_ A-03.pdf (PDF, 102KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:23:41 102KB 1 raz
13 Zalacznik Nr 10 do SIWZ - Szkola Zychlin-Rys_ A-04.pdf (PDF, 276KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:23:41 276KB 1 raz
14 Zalacznik Nr 10 do SIWZ - Szkola Zychlin-Rys_ I-01.pdf (PDF, 146KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:23:41 146KB 1 raz
15 Zalacznik Nr 10 do SIWZ - Szkola Zychlin-Rys_ I-02.pdf (PDF, 179KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:24:38 179KB 1 raz
16 Zalacznik Nr 10 do SIWZ - Szkola Zychlin-Rys_ I-03.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:24:38 81.KB 1 raz
17 Zalacznik Nr 10 do SIWZ - Szkola Zychlin-Rys_ S-01.pdf (PDF, 418KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:24:38 418KB 1 raz
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-25 10:26:38 14.KB 320 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 10:22:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 10-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 10:26:38