Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego w Żychlinie przy ul.Waryńskiego działka nr ew. 1178/1

Numer ogłoszenia: 305882 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin ,  ul. Barlickiego 15,  99-320 Żychlin,  woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka nr ew. 1178/1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka nr ewid. 1178/1.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 64,00m x 106,0 m o powierzchni całkowitej 6784m2 (pole gry 64,0m x 100,0m), podbudowa przepuszczalna, obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska, nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa. Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający ustala parametry trawy jako minimalne. Natomiast zgodnie z ofertą Wykonawca może przyjąć wyższe parametry od podanych jak niżej: Wysokość włókna min. 50 mm na podkładzie z maty elastycznej (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs LTD.) 1.Typ włókna: monofil 2.Skład chemiczny włókna: polietylen 3.Ciężar włókna: min. 12.000 Dtex, 4.Gęstość trawy: min. 120.000 włókien /m2 5.Wysokość włókna - min. 50 mm 6.Kolor trawy -zielony 7.Grubość włókna min. 300 mikronów 8.Ilość pęczków - 9500 pęczków na m2 9.Siła wyrywania pęczków - 60N 10.Wypełnienie trawy granulatem gumowym SBR.

2.2. Budowa budynku parterowego zaplecza socjalnego-budynek murowany ściany warstwowe (pustak gazobetonowy) gr. 24 cm, docieplenie ze styropianu gr. 12 cm), na fundamencie z betonu B20, konstrukcja dachu drewniana, dach obłożony blachą dachówkową, wymiary budynku zgodnie z rysunkami rzutu przyziemia.

2.3 Instalacja zasilania elektrycznego wykonana kablem ziemnym ułożonego w wykopie na głębokości min. 0,7 m do rozdzielni głównej budynku zaplecza sanitarno -szatniowego.

2.4 Instalacji zasilania elektrycznego oświetlenia kablem ziemnym wraz z montażem masztów oświetleniowych - słupów stożkowych na fundamencie betonowym.

2.5 Instalacji odgromowej słupów oświetleniowych i budynku zaplecza wraz z wykonaniem uziomu z bednarki ułożonego w wykopie wraz kablem zasilającym, połączonego do uziomu istniejącego.

2.6 Podłączenia wodociągowego z wodomierzem w studzience wodomierzowej z rury DN40 PE ułożonego w wykopie na głębokości min.1,50m, podłączenie zgodne z rysunkiem zagospodarowania terenu.

2.7 Kanalizację sanitarną od budynku zaplecza socjalnego przykanalikiem PVC Ø 160 do istniejącej kanalizacji sanitarnej ułożonym w wykopie.

2.8 Drenażu odwadniającego z rur filtracyjnych PVC-U/PVC o średnicy nominalnej nie mniejszej niż Ø 100 z powierzchni otworów min. 20 cm2/1mb, z filtrem z włókna syntetycznego lub kokosowego, ułożonych ze spadkiem 0,5% do przewodu zbierającego PVC Ø 160 wraz ze studniami rewizyjnymi o średnicy DN425, z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie stadionu - zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu - drenaż boiska z odprowadzeniem wód deszczowych.

2.9 Ogrodzenia na o wysokości podstawowej 2,5 m z bramami i furtką.

2.10 Piłkochwyt wysokości 6,0 m.

2.11 Ciągu komunikacyjnego z kostki betonowej gr. 6 cm.

2.12 Utwardzeniem terenu przy wjeździe z kostki betonowej gr. 8 cm.

 2.13 Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych stałych gromadzić na terenie działki w pojemnikach lub kontenerach służących do czasowego gromadzenia nieczystości stałych ustawionych na utwardzonej nawierzchni oznaczonej w części rysunkowej, zlokalizowanych zgodnie z przepisami tj. min 10 m od drzwi i okien budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką.

2.14 Budowa bieżni z mączki wraz z zeskocznią do skoku w dal,

2.15 Remont trybun polegający na wykonaniu nowych siedzeń ukształtowaniu terenu oraz wymianie pokrycia dachowego i ścian bocznych (oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji nośnej trybun).

2.16 Likwidacja boiska betonowego.

2.17 Zagospodarowanie terenu poprzez wywóz mas ziemnych na wysypisko śmieci oraz zasianie trawy.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.17 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik Nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 3 do SIWZ- Przedmiary robót

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.17: - na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 - na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Żychlinie Nr 88 9022 0007 0000 2408 2008 0007

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15,99-320 Żychlin w kancelarii pok. 1, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·              III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej, o wartości co najmniej 1.000.000 złotych brutto każda z robót budowlanych;

·              III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony jeżeli dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami; c.2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia;

·              III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony jeżeli są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1.500.000 złotych (słownie : jeden milion pięćset tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie robót budowlanych i złożenia poświadczeń, dotyczy wyłącznie robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć: 1. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: a) Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm. d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. e)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokj nr 3, I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                       /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 SIWZ i zal. od nr 4 do 10.pdf (PDF, 256KB) 2015-06-25 10:55:25 256KB 0 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik Nr 1 do SIWZ - STWiOR (br. budowlana).pdf (PDF, 790KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:55:25 790KB 0 razy
2 Zalacznik Nr 1 do SIWZ - STWiOR (br. elektryczna).pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:55:25 111KB 0 razy
3 Zalacznik Nr 1 do SIWZ - STWiOR (br. sanitarna).pdf (PDF, 380KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:55:25 380KB 23 razy
4 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa (br. budowlana).pdf (PDF, 174KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:55:25 174KB 0 razy
5 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa (br. elektryczna).pdf (PDF, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:55:25 1.5MB 22 razy
6 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa (br. sanitarna) cz.1.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:55:25 1.4MB 0 razy
7 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa (br. sanitarna) cz.2.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:59:23 1.1MB 0 razy
8 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa (br. sanitarna) cz.3.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:59:23 1.4MB 17 razy
9 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa (br. sanitarna) cz.4.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:59:23 1.2MB 0 razy
10 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa (br. sanitarna) cz.5.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:59:23 1.6MB 25 razy
11 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa (br. sanitarna) cz.6.pdf (PDF, 487KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:59:23 487KB 0 razy
12 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa (br. sanitarna) cz.7.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:59:23 1.4MB 27 razy
13 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa (br. sanitarna) cz.8.pdf (PDF, 971KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 10:59:23 971KB 22 razy
14 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - rysunki cz.1.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:13:50 1.7MB 23 razy
15 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - rysunki cz.2.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:13:50 1.7MB 20 razy
16 Zalacznik Nr 2 do SIWZ - zagospodarowanie terenu.pdf (PDF, 370KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:13:50 370KB 19 razy
17 Zalacznik Nr 3 do SIWZ - przedmiar robot (budowlanka).pdf (PDF, 269KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:13:50 269KB 18 razy
18 Zalacznik Nr 3 do SIWZ - przedmiar robot (drenaz i odw.).pdf (PDF, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:13:50 68.KB 0 razy
19 Zalacznik Nr 3 do SIWZ - przedmiar robot (elektryka).pdf (PDF, 184KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:13:50 184KB 0 razy
20 Zalacznik Nr 3 do SIWZ - przedmiar robot (inst. wod -kan.).pdf (PDF, 92.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:13:50 92.KB 17 razy
21 Zalacznik Nr 3 do SIWZ - przedmiar robot (przylacza wod.-kan.).pdf (PDF, 102KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:14:46 102KB 17 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienie treści SIWZ 1.docx (DOCX, 17.KB) 2015-06-25 11:17:27 17.KB 395 razy
2 Wyjaśnienie treści SIWZ 2.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 11:17:27 12.KB 301 razy
3 Wyjaśnienie treści SIWZ 3.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 11:17:27 12.KB 304 razy
4 Wyjaśnienie treści SIWZ 4.docx (DOCX, 17.KB) 2015-06-25 11:17:27 17.KB 337 razy
5 Wyjaśnienie treści SIWZ 5.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 11:17:27 12.KB 322 razy
6 Wyjaśnienie treści SIWZ.docx (DOCX, 11.KB) 2015-06-25 11:17:27 11.KB 318 razy
Odwołania
1 Unieważnienie.docx (DOCX, 15.KB) 2015-06-25 11:20:39 15.KB 392 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 10:55:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 31-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 11:26:42