Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin w sezonie zimowym 2013/2014 r.

Numer ogłoszenia: 203437 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin w sezonie zimowym 2013/2014 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Żychlin w sezonie zimowym 2013/2014r . w zakresie: a) zwalczenia śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo- solną przy użyciu rozrzutnika mechanicznego zamontowanego na pługu lekkim b) usuwaniu nadmiaru śniegu z jezdni i poboczy przy wykorzystaniu pługów lekkich, średnich i ciężkich. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zabezpieczyć minimum 6 jednostek sprzętowych tj. a) 2 pługi lekkie Za pług lekki zamawiający określa pług lemieszowy jednostronny zamontowany na samochodzie ciężarowym o ładowności do 6 ton lub ciągniku rolniczym o mocy do 60KM. b) 2 pługi średnie, w tym : - 1 wyposażony w pług lemieszowy jednostronny zamontowany na samochodzie ciężarowym o ładowności powyżej 6 ton z napędem na dwie osie lub ciągniku rolniczym o mocy powyżej 100 KM. - 1 wyposażony w pług lemieszowy dwustronny (jaskółka) zamontowany na samochodzie ciężarowym o ładowności powyżej 6 ton z napędem na dwie osie, ciągniku rolniczym o mocy powyżej 100 KM lub koparko- ładowarce c) 2 pługi ciężkie Za pług ciężki zamawiający określa równiarki lub ładowarki o dużej pojemności łyżki ( powyżej 3 m3) wyposażone w: - 1 pług lemieszowy jednostronny - 1 pług lemieszowy dwustronny Wykonawca musi posiadać również sprzęt uzupełniający w postaci rozrzutnika mechanicznego solanki, jak również środki chemiczne do zwalczania śliskości dróg w postaci solanki zgodnie z branżową normą BN -86/6011-07..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  Zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 - do 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki , dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej dzia¬łalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich po¬siadania Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia¬łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej dwie usługi w tym jedna na co najmniej 80.000 zł brutto odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia .W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty,i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów , określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty . Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że dysponują minimum 6 jednostkami sprzętowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia tj.: -2 pługi lekkie, -2 pługi, średnie, - 2 pługi ciężkie, -sprzęt uzupełniający w postaci rozrzutnika mechanicznego solanki oraz mieszankę piaskowo - solną. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Spełnienie tego Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udzia¬łu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ - projekt umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego tj. ul Barlickiego 15, 99-320 Żychlin Biuro podawcze - pokój nr 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro podawcze - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 11.11.2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

                                                  Burmistrz Gminy Żychlin

                                                 /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:50:33 127KB 0 razy
2 Zalacznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.pdf (PDF, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:50:33 40.KB 0 razy
3 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie art. 22 ust. 1.pdf (PDF, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:50:33 40.KB 0 razy
4 Zalacznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitalowa.pdf (PDF, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:50:33 44.KB 0 razy
5 Zalacznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 82.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:50:33 82.KB 0 razy
6 Zalacznik nr 6 do SIWZ - wykaz sprzetu.pdf (PDF, 52.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:50:33 52.KB 0 razy
7 Zalacznik nr 7 do SIWZ - wykaz robot.pdf (PDF, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:50:33 37.KB 0 razy
8 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie art. 24 ust. 1.pdf (PDF, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:50:49 38.KB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Modyfikacja treści SIWZ.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 11:51:54 13.KB 354 razy
2 zmiana ogłoszenia.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 11:52:02 12.KB 354 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 11:52:59 13.KB 369 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamowienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 11:52:59 13.KB 327 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 11:50:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 03-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 11:54:37