Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont chodnika w parku miejskim przy ul. Kościuszki w Żychlinie

Numer ogłoszenia: 204607 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika w parku miejskim przy ul. Kościuszki w Żychlinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na remoncie chodnika w parku miejskim przy ul. Kościuszki w Żychlinie o powierzchni robót rozbiórkowych i ziemnych - 554,09 m2 oraz robót nawierzchniowych z kostki brukowej betonowej kolorowej o powierzchni 317,68 m2. Szczegółowy zakres robót przedstawia kosztorys nakładczy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·                    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.95.33.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.)

·              III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.)

·              III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.)

·              III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.) Opłatę skarbową za zaświadczenie w wysokości 17,00 zł pobrano na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 ze zm.).

·              III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zgodnie z art.144 Pzp dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach: a) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy, b) w zakresie zmiany terminu wykonania robót zmiana jest możliwa w przypadku- intensywnych opadów deszczu przekraczających 5 dni kalendarzowych w miesiącu potwierdzonych danymi meteorologicznymi. Termin przedłużenia realizacji umowy w przypadku jw. nastąpi w drodze obustronnie podpisanego aneksu o ilość dni występowania powyższego zjawiska.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Żychlin,ul.Barlickiego 15,99-320 Żychlin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Gmina Żychlin,ul.Barlickiego 15,99-320 Żychlin (Biuro Podawcze, pokój Nr 1)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 21.11.2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                  Burmistrz Gminy Żychlin

                                                 /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ+ zalaczniki od nr 1 do 4.pdf (PDF, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:57:09 149KB 17 razy
2 Zalacznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 61.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:57:09 61.KB 18 razy
3 Zalacznik nr 6 do SIWZ - kosztorys nakladczy.pdf (PDF, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:57:09 43.KB 19 razy
4 Zalacznik nr 7 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.pdf (PDF, 406KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 11:57:09 406KB 20 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zmiana ogłoszenia.docx (DOCX, 11.KB) 2015-06-25 11:58:27 11.KB 339 razy
2 modyfikacja tresci SIWZ.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 11:59:08 12.KB 329 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 15.KB) 2015-06-25 12:00:21 15.KB 501 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 12:00:21 13.KB 301 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 11:57:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 04-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 12:00:21