Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzybowie Dolnym, gmina Żychlin

Numer ogłoszenia: 46218 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzybowie Dolnym, gmina Żychlin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na remoncie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzybowie Dolnym, gmina Żychlin. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Remont dachu (wymiana obróbki blacharskiej szczytu budynku, wykonanie obróbek blacharskich kominów, uzupełnienia nakryw kominów oraz tynków na kominach ponad dachem),

 b) Remont elewacji (naprawę uszkodzonych miejsc w murze oraz uzupełnienia tynków zewnętrznych),

 c) Wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej,

d) Remont tynków wewnętrznych ścian i sufitów pomieszczenia gospodarczego, korytarza oraz łazienki wraz z malowaniem,

e) Wymianę kabin sanitarnych w pom. łazienki,

f) Wymianę instalacji i osprzętu sanitarnego w pom. łazienki,

g) Wykonanie instalacji zasilającej elektrycznej podzielonej na trzy obwody,

h) Wykonanie instalacji odgromowej,

i) Montaż osprzętu w postaci gniazd wtyczkowych, łączników oraz opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,

 j) Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1,5 m3/dobę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projektach technicznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, przedmiarach robót. Projekty techniczne, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, przedmiary robót dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.gminazychlin.pl. W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznych. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.42.11.00-5, 45.44.20.00-7, 45.43.10.00-7, 45.33.20.00-3, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.53.00-1, 45.31.60.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Żychlinie Nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin w biurze podawczym, pok. Nr 1, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·              III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania ( zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że w przedstawionym wykazie znajdują się minimum dwie roboty związane z budową, przebudową lub remontem obiektów użyteczności publicznej o wartości minimum 150.000 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·              III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·              III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że dysponują lub będą dysponować personelem uczestniczącym w wykonywaniu zamówienia, posiadającym wymagane kwalifikacje zawodowe dla wykonania zamówienia, tj. minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. 2013 r. poz.1409 ze zm.). Osoba ta winna posiadać aktualny na dzień składania oferty wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku osób nie będących obywatelami RP należy przedstawić decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego albo prawo do świadczenia usług trans granicznych i tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·              III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300.000 zł. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ), b) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. c) pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. d) dowód uiszczenia wadium e) zaakceptowany projekt umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy c) konieczność zmiany wynagrodzenia umownego - konieczność wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3, Piętro I.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro podawcze - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 26.03.2014.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                   Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                  /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ+ zalaczniki od nr 1do 7.pdf (PDF, 251KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:42:50 251KB 0 razy
2 Zal. Nr 8a do SIWZ - przedmiar.pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:42:50 114KB 0 razy
3 Zal. Nr 8b do SIWZ - przedmiar.pdf (PDF, 134KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:42:50 134KB 0 razy
4 Zal. Nr 8c do SIWZ - przedmiar.pdf (PDF, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:42:50 116KB 0 razy
5 Zal. Nr 8d do SIWZ - przedmiar.pdf (PDF, 203KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:42:50 203KB 0 razy
6 Zal. Nr 9 do SIWZ - ST - branza elektryczna.pdf (PDF, 243KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:42:50 243KB 0 razy
7 Zal. Nr 9 do SIWZ - ST - branza budowlana.pdf (PDF, 481KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:42:50 481KB 0 razy
8 Zal. Nr 9 do SIWZ - ST - branza sanitarna.pdf (PDF, 443KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:45:17 443KB 0 razy
9 Zal. Nr 10 do SIWZ - projekt techniczny (branza budowlana) Opis techniczny cz.I.pdf (PDF, 979KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:45:17 979KB 0 razy
10 Zal. Nr 10 do SIWZ - projekt techniczny (branza budowlana) Opis techniczny cz.II.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:45:17 1.4MB 0 razy
11 Zal. Nr 10 do SIWZ - projekt techniczny (branza budowlana) Opis techniczny cz.III.pdf (PDF, 529KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:45:17 529KB 0 razy
12 Zal. Nr 10 do SIWZ - projekt techniczny (branza budowlana) Rys. 1 Rzut piwnicy - inwentaryzacja.pdf (PDF, 140KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:45:17 140KB 0 razy
13 Zal. Nr 10 do SIWZ - projekt techniczny (branza budowlana) Rys. 1 Szkic sytuacyjny.pdf (PDF, 804KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:45:17 804KB 0 razy
14 Zal. Nr 10 do SIWZ - projekt techniczny (branza budowlana) Rys. 2 Rzut parteru- inwentaryzacja.pdf (PDF, 436KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:45:17 436KB 0 razy
15 Zal. Nr 10 do SIWZ - projekt techniczny (branza budowlana) Rys. 3 Rzut poddasza - inwentaryzacja.pdf (PDF, 142KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:46:44 142KB 0 razy
16 Zal. Nr 10 do SIWZ - projekt techniczny (branza budowlana) Rys. 4 Rzut piwnicy.pdf (PDF, 141KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:46:44 141KB 0 razy
17 Zal. Nr 10 do SIWZ - projekt techniczny (branza budowlana) Rys. 5 Rzut parteru.pdf (PDF, 453KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:46:44 453KB 0 razy
18 Zal. Nr 10 do SIWZ - projekt techniczny (branza budowlana) Rys. 6 Rzut poddasza.pdf (PDF, 142KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:46:44 142KB 0 razy
19 Zal. Nr 10 do SIWZ - projekt techniczny (branza budowlana) Rys. 7 Zestawienie wymienianej stolarki okiennej.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:46:44 123KB 0 razy
20 Zal. Nr 10 do SIWZ - projekt techniczny (branza budowlana) Rys. 8 Zestawienie wymienianej stolarki drzwiowej.pdf (PDF, 94.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:46:44 94.KB 0 razy
21 Zal. Nr 10 do SIWZ - projekt techniczny (branza elektryczna).pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 12:46:44 1.2MB 0 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 20.KB) 2015-06-25 12:49:31 20.KB 608 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-25 12:49:31 14.KB 343 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 12:42:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 10-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 12:49:31