Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa istniejącego budynku przy ul.Barlickiego 4 w Żychlinie z przeznaczeniem na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe

Numer ogłoszenia: 40027 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejącego budynku przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie z przeznaczeniem na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie z przeznaczeniem na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie robót budowlanych wewnętrznych, w tym: wykonanie sali gimnastycznej o wymiarach 20,66 x 12,78 m.,

 b) wykonanie instalacji wod. - kan.,

c) wykonanie instalacji co,

d) wykonanie węzła,

e) wykonanie wentylacji,

f) wykonanie instalacji odgromowej i przyłącza,

g) wykonanie instalacji elektrycznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projektach budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, przedmiarach robót. Projekty budowlane, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, przedmiary robót dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.gminazychlin.pl. W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznych. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Żychlinie Nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin w biurze podawczym, pok. Nr 1, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania ( zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że w przedstawionym wykazie znajdują się minimum dwie roboty związane z budową, przebudową lub remontem obiektów użyteczności publicznej o wartości minimum 1.000.000 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami; W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ), b) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. c) pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. d) dowód uiszczenia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy c) konieczność zmiany wynagrodzenia umownego - konieczność wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3, Piętro I..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro podawcze - pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 12.04.2014.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                           Burmistrz Gminy Żychlin

                                                           /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ + zalaczniki od nr 1 do 7.pdf (PDF, 239KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:03:19 239KB 0 razy
2 Zal. Nr 8a do SIWZ - przedmiar - Instalacja elektrczna wewnetrzna.pdf (PDF, 145KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:03:19 145KB 0 razy
3 Zal. Nr 8c do SIWZ - przedmiar - Roboty budowlane.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:03:19 81.KB 0 razy
4 25_06_2015_13_03_19_Zal. Nr 8c do SIWZ - przedmiar - Roboty budowlane.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:03:19 81.KB 0 razy
5 Zal. Nr 8d do SIWZ - przedmiar - Roboty instalacyjne.pdf (PDF, 146KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:03:19 146KB 0 razy
6 Zal. Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - br.budowlana.pdf (PDF, 679KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:03:19 679KB 0 razy
7 Zal. Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - br.elektryczna.pdf (PDF, 219KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:03:19 219KB 0 razy
8 Zal. Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - br.sanitarna.pdf (PDF, 387KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:07:36 387KB 0 razy
9 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Czesc opisowa.pdf (PDF, 318KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:07:36 318KB 0 razy
10 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Decyzja CP.II_2013 cz.I.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:07:36 1.2MB 0 razy
11 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Decyzja CP.II_2013 cz.II.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:07:36 1.0MB 0 razy
12 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Ekspertyza Techniczna SOP cz.I.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:07:36 1.7MB 0 razy
13 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Ekspertyza Techniczna SOP cz.II.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:07:36 1.7MB 0 razy
14 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Ekspertyza Techniczna SOP cz.III.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:07:36 1.6MB 0 razy
15 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Ekspertyza Techniczna SOP cz.IV.pdf (PDF, 889KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:11:48 889KB 0 razy
16 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Inwentaryzacja.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:11:48 1.0MB 0 razy
17 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Plan zagospodarowania.pdf (PDF, 690KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:11:48 690KB 0 razy
18 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Postanowienie LKWPSP w Lodzi.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:11:48 1.7MB 0 razy
19 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Rysunki rzuty itp cz.I.pdf (PDF, 982KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:11:48 982KB 0 razy
20 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Rysunki rzuty itp cz.II.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:11:48 1.6MB 0 razy
21 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Rysunki rzuty itp cz.III.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:11:48 1.1MB 0 razy
22 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Szczegoly.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:14:46 1.3MB 0 razy
23 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. elektryczna - Projekt instalacji elektrycznej cz.I.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:14:46 1.3MB 0 razy
24 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. elektryczna - Projekt instalacji elektrycznej cz.II.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:14:46 1.7MB 0 razy
25 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. elektryczna - Projekt instalacji elektrycznej cz.III.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:14:46 1.7MB 0 razy
26 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - Grzejniki i nastawy wyniki.pdf (PDF, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:14:46 33.KB 0 razy
27 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - Materialy rownowazne.pdf (PDF, 41.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:14:46 41.KB 0 razy
28 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - Opis techniczny - instalacje.pdf (PDF, 219KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:14:46 219KB 0 razy
29 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys1.pdf (PDF, 348KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:16:27 348KB 0 razy
30 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys2.pdf (PDF, 166KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:16:27 166KB 0 razy
31 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys3.pdf (PDF, 374KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:16:27 374KB 0 razy
32 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys4.pdf (PDF, 165KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:16:27 165KB 0 razy
33 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys5.pdf (PDF, 129KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:16:27 129KB 0 razy
34 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys6.pdf (PDF, 141KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:16:27 141KB 0 razy
35 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys7.pdf (PDF, 408KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:16:27 408KB 0 razy
36 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys8.pdf (PDF, 235KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:18:20 235KB 0 razy
37 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys9.pdf (PDF, 451KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:18:20 451KB 0 razy
38 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys10.pdf (PDF, 133KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:18:20 133KB 0 razy
39 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys11.pdf (PDF, 271KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:18:20 271KB 0 razy
40 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys12.pdf (PDF, 266KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:18:20 266KB 0 razy
41 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - Zestawienie materialow wentylacja.pdf (PDF, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:18:20 31.KB 0 razy
42 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - Zestawienie pomieszczen - wentylacja.pdf (PDF, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:18:20 20.KB 0 razy
43 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. zew. - Opinia ZUDP.pdf (PDF, 271KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:19:14 271KB 0 razy
44 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. zew. - Opis techniczny instalacje zewnetrzne.pdf (PDF, 144KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:19:14 144KB 0 razy
45 25_06_2015_13_19_14_Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. zew. - Opis techniczny instalacje zewnetrzne.pdf (PDF, 144KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:19:14 144KB 0 razy
46 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. zew. - Protokol uzgodnienia.pdf (PDF, 219KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:19:14 219KB 0 razy
47 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. zew. - rys1.pdf (PDF, 191KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:19:14 191KB 0 razy
48 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. zew. - rys2.pdf (PDF, 109KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:19:14 109KB 0 razy
49 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. zew. - rys3.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:19:14 120KB 0 razy
50 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. zew. - rys4.pdf (PDF, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:20:09 127KB 0 razy
51 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. zew. - rys5.pdf (PDF, 286KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:20:09 286KB 0 razy
52 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. zew. - rys6.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:20:09 112KB 0 razy
53 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. zew. - rys7.pdf (PDF, 99.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:20:09 99.KB 0 razy
54 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. zew. - rys8.pdf (PDF, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:20:09 116KB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 20140311084642_Przedmiar robot - uzupelnienie.pdf (PDF, 70.KB) 2015-06-25 13:25:42 70.KB 497 razy
2 Uzupełnienie wyjaśnieć SIWZ nr 1.docx (DOCX, 0B) 2015-06-25 13:26:06 0B 279 razy
3 modyfikacja tresci siwz.docx (DOCX, 11.KB) 2015-06-25 13:26:06 11.KB 325 razy
4 Informacja dla wykonawców.docx (DOCX, 11.KB) 2015-06-25 13:26:06 11.KB 294 razy
5 Zmiana SIWZ i wyjasnienie tresci.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-25 13:26:06 14.KB 327 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępownania.docx (DOCX, 16.KB) 2015-06-25 13:25:42 16.KB 654 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 13:25:42 13.KB 302 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 13:03:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 27-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 13:26:24