Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Jana Kilińskiego w Żychlinie

Numer ogłoszenia: 74524 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Jana Kilińskiego w Żychlinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Jana Kilińskiego w Żychlinie. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 a) Montaż sieci z rur PP o średnicy 400 mm - 105,90 mb.,

b) Montaż sieci z rur PP o średnicy 300 mm - 277,30 mb.,

c) Montaż studni żelbetowych 1200 mm - 12 szt.,

 d) Montaż studni wavin 425 mm - 7 szt.,

 e) Montaż przykanalików z rur PVC 160 mm - 50,90 mb.,

f) Montaż wpustów ulicznych systemowych - 22 szt.,

g) Montaż separatora - 1 szt.,

h) Montaż wylotu - 1 kpl.,

 i) Demontaż istn. kanalizacji w miejscach kolizji z projektowaną,

j) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej gr. 8 cm. - 1.853 m2,

 k) Wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 8 cm - 1.144 m2,

l) Wykonanie przepustów Arot 110 mm - 118 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projektach budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót sanitarnych i drogowych , przedmiarach robót. Projekty budowlane, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych i drogowych, przedmiary robót dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.gminazychlin.pl. W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznych. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.21.30-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Żychlinie Nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin w biurze podawczym, pok. Nr 1, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                         Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·              III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                         W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania ( zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że w przedstawionym wykazie znajdują się: a) minimum jedna robota związana z budową, przebudową lub remontem sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości minimum 500.000 zł., b) minimum jedna robota związana z budową, przebudową lub remontem nawierzchni dróg, placów z kostki betonowej o wartości minimum 500.000 zł., Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia tego warunku łącznie tj. 1 robota w zakresie j/w o wartości min.1.000.000 zł Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·              III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                         Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·              III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                         Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·              III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                         Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)       Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ), b) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. c) pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. d) dowód uiszczenia wadium.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy c) konieczność zmiany wynagrodzenia umownego - konieczność wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3, Piętro I.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro podawcze - pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 19.04.2014.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                     /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ + zalaczniki od nr 1 do 7.pdf (PDF, 240KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:36:20 240KB 0 razy
2 Zalacznik Nr 8a do SIWZ - przedmiar robot kanalizacja deszczowa.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:36:20 77.KB 0 razy
3 Zalacznik Nr 8b do SIWZ - przedmiar robot roboty drogowe .pdf (PDF, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:36:20 34.KB 0 razy
4 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - sanitarna.pdf (PDF, 200KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:36:20 200KB 0 razy
5 Zalacznik Nr 10 do SIWZ - specyfikacja techniczna - drogowa.pdf (PDF, 892KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:36:20 892KB 0 razy
6 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji cz.I.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:36:20 1.2MB 0 razy
7 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji cz.II.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:36:20 1.0MB 0 razy
8 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - dokumentacja geotechniczna cz.1.pdf (PDF, 747KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:38:48 747KB 0 razy
9 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - dokumentacja geotechniczna cz.2.pdf (PDF, 94.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:38:48 94.KB 0 razy
10 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - dokumentacja geotechniczna cz.3.1.pdf (PDF, 907KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:38:48 907KB 0 razy
11 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - dokumentacja geotechniczna cz.3.2.pdf (PDF, 694KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:38:48 694KB 0 razy
12 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - dokumentacja geotechniczna cz.3.3.pdf (PDF, 973KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:38:48 973KB 0 razy
13 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - dokumentacja geotechniczna cz.3.4.pdf (PDF, 901KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:38:48 901KB 0 razy
14 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - Notatka sluzbowa.pdf (PDF, 347KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:38:48 347KB 0 razy
15 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - projekt bud. - br. drogowa - OPIS TECHNICZNY.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:40:16 77.KB 0 razy
16 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - projekt bud. - br. drogowa - RYS. 1 DROGA.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:40:16 1.2MB 0 razy
17 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - projekt bud. - br. drogowa - RYS. 2 PROFILE PODLUZNE.pdf (PDF, 303KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:40:16 303KB 0 razy
18 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - projekt bud. - br. drogowa - RYS. 3 PRZEKROJE NORMALNE.pdf (PDF, 585KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:40:16 585KB 0 razy
19 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - projekt bud. - br. drogowa - RYS. 4 ZJAZD.pdf (PDF, 57.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:40:16 57.KB 0 razy
20 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - projekt bud. - br. drogowa - RYS. 5 ZJAZD.pdf (PDF, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:40:16 59.KB 0 razy
21 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - projekt bud. - br. drogowa - wykaz zjazdow.pdf (PDF, 16.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:40:16 16.KB 0 razy
22 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - ZUD cz.1.pdf (PDF, 285KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:41:18 285KB 0 razy
23 Zalacznik Nr 12 do SIWZ - ZUD cz.2.pdf (PDF, 187KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:41:18 187KB 0 razy
24 Zalacznik Nr 13 do SIWZ - projekt bud - br. sanitarna - 1 Zychlin - kd 2013 do PT.dwg Uklad1.pdf (PDF, 175KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:41:18 175KB 0 razy
25 Zalacznik Nr 13 do SIWZ - projekt bud - br. sanitarna - 2 profile kd 2013.dwg Model _(1_).pdf (PDF, 595KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:41:18 595KB 0 razy
26 Zalacznik Nr 13 do SIWZ - projekt bud - br. sanitarna - 3 profile kd 2013.dwg Model _(1_).pdf (PDF, 201KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:41:18 201KB 0 razy
27 Zalacznik Nr 13 do SIWZ - projekt bud - br. sanitarna - 4 SKBP_20_200_2013.dwg Model _(1_).pdf (PDF, 106KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:41:18 106KB 0 razy
28 Zalacznik Nr 13 do SIWZ - projekt bud - br. sanitarna - 5 studnia 1000_rys 4.dwg Model _(1_).pdf (PDF, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:41:18 152KB 0 razy
29 Zalacznik Nr 13 do SIWZ - projekt bud - br. sanitarna - 6 425-typ-3[1] rys nr 5.dwg Model _(1_).pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:42:06 71.KB 0 razy
30 Zalacznik Nr 13 do SIWZ - projekt bud - br. sanitarna - 7 Wpustowa 315 rys 6.dwg Model _(1_).pdf (PDF, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:42:06 75.KB 0 razy
31 Zalacznik Nr 13 do SIWZ - projekt bud - br. sanitarna - 9 Kolizja kanalizacji z kablem telefonicznym.dwg Model _(1.pdf (PDF, 104KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:42:06 104KB 0 razy
32 Zalacznik Nr 13 do SIWZ - projekt bud - br. sanitarna - 8 wylot.dwg Model _(1_).pdf (PDF, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:42:06 75.KB 0 razy
33 Zalacznik Nr 13 do SIWZ - projekt bud - br. sanitarna - 10 Kolizja kanalizacji z wodociagiem.dwg Model _(1_).pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:42:06 84.KB 0 razy
34 Zalacznik Nr 13 do SIWZ - projekt bud - br. sanitarna - 11 Kolizja kanalizacji z kanalizacja sanitarna.dwg Model _.pdf (PDF, 83.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:42:06 83.KB 0 razy
35 Zalacznik Nr 13 do SIWZ - projekt bud - br. sanitarna - 12 kolizja z cieplociagiem.dwg Model _(1_).pdf (PDF, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:42:06 90.KB 0 razy
36 Zalacznik Nr 13 do SIWZ - projekt bud - br. sanitarna - 13 Kolizja kanalizacji z kablem eNN.dwg Model _(1_).pdf (PDF, 98.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:42:30 98.KB 0 razy
37 Zalacznik Nr 13 do SIWZ - projekt bud - br. sanitarna - opis kanalizacja deszczowa Zychlin Kilinskiego 2013.pdf (PDF, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:42:30 100KB 0 razy
38 Zalacznik Nr 13 do SIWZ - projekt bud - br. sanitarna.pdf (PDF, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:42:30 44.KB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjaśnienie treści SIWZ nr1.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 13:45:27 13.KB 314 razy
2 Wyjaśnienie treści SIWZ nr2.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 13:45:40 13.KB 323 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 22.KB) 2015-06-25 13:45:27 22.KB 557 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 13:45:27 13.KB 348 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 13:36:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 06-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 13:45:40