Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont autobusu Autosan H6-20

Numer ogłoszenia: 92302 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Budżetowy , ul. Norberta Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 24 285 28 16, faks 24 285 26 66.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont autobusu Autosan H6-20..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa, t.j. naprawa autobusu Autosan H6-20. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Demontaż autobusu. 2. Naprawa części szkieletowej podwozia i nadwozia obejmująca wymianę zniszczonych elementów na nowe. 3. Piaskowanie ramy i kratownicy. 4.Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne podwozia obejmujące: - dwukrotne zabezpieczenie konstrukcji, - konserwację przekroi zamkniętych oraz zabezpieczenie podwozia; 5. Wymianę poszycia wewnętrznego. 6. Regenerację siedzeń pasażerów i kierowcy. 7. Naprawa poszycia zewnętrznego autobusu obejmująca: - montaż poszycia zewnętrznego ścian bocznych(poszycie z blachy obustronnie ocynkowanej klejonej do konstrukcji), - naprawę klap schowków, - naprawę poszycia ściany przedniej i tylnej z wymiana zderzaków, -naprawę drzwi z wymianą poszycia, -naprawę stopni drzwi; 8. Lakierowanie nadwozia lakierami akrylowymi według RAL i wskazań kolorystyki przez Zamawiającego. 9. Montaż instalacji elektrycznej , pneumatycznej i ogrzewania ( rury ogrzewania we wnętrzu autobusu). 10. Wykończenie nadwozia ma obejmować montaż: - podłogi pasażerskiej oraz schowków wykonanych z foliowanej sklejki wodoodpornej klejonych do konstrukcji, - nowej antypoślizgowej wykładziny podłogowej zgrzewanej na łączeniach, wyłożenia wewnętrznego ścian bocznych, drzwi oraz ocieplenie styropianem, montaż siedzeń, montaż nowego oświetlenia zewnętrznego, - montaż listew ozdobnych wewnętrznych i zewnętrznych, zamków drzwi i klap schowków), 11. Montaż zespołów. 12. Sprawdzenie szczelności pojazdu. 13. Montaż tachografu. 14. Wykonanie przeglądu technicznego w stacji diagnostycznej. 15. Wykonujący udzieli 12 miesięcznej gwarancji na prace wykonane w opisie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia na swój koszt ekspertyzy przez rzeczoznawcę. Pozytywna opinia rzeczoznawcy warunkuje dokonanie odbioru autobusu po przeprowadzonym remoncie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.31.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do siwz.

·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do siwz.

·   III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do siwz.

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do siwz.

·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do siwz. 2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Samorządowy Zakład Budżetowy – pok. nr 3 ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Samorządowy Zakład Budżetowy – pok. nr 14 ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                            Dyrektor Zakładu

                                                                         /-/ Marek Jabłoński

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ + zalaczniki od nr 1 do 6.doc (DOC, 206KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 13:47:09 206KB 0 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postepowania.docx (DOCX, 16.KB) 2015-06-25 13:48:05 16.KB 564 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 13:48:05 13.KB 410 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 13:47:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 19-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 13:48:05