Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.136.169 zł (słownie złotych: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) na pokrycie planowanego deficytu budżetu, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka nr ew. 1178/1 wraz z opracowaniem PT

Numer ogłoszenia: 107602 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.136.169 zł (słownie złotych: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) na pokrycie planowanego deficytu budżetu, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka nr ew. 1178/1 wraz z opracowaniem PT.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.136.169 zł (słownie złotych: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) na pokrycie planowanego deficytu budżetu, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka nr ew. 1178/1 wraz z opracowaniem PT. 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2.1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2.2. Okres kredytowania: 10 lat tj. od 2015 r. do 2024 r. 2.3. Karencja w spłacie kredytu do 31.12.2014r. 2.4. Spłata kapitału i odsetek po upływie karencji w okresach kwartalnych tj. w dniu 31.03.2015 r. do kwoty 9043 zł; w dniu 30.06.2015 r. do kwoty 9042zł; w dniu 30.09.2015 r. do kwoty 9042zł; w dniu 20.12.2015r. do kwoty 9042zł Rok 2015- 36.169 zł; w dniu 31.03.2016 r. do kwoty 12.500zł; w dniu 30.06.2016 r. do kwoty 12.500zł; w dniu 30.09.2016 r. do kwoty 12.500zł; w dniu 20.12.2016r. do kwoty 12.500zł; Rok 2016 - 50.000 zł ; w dniu 31.03.2017 r. do kwoty 12.500zł; w dniu 30.06.2017 r. do kwoty 12.500 zł; w dniu 30.09.2017 r. do kwoty 12.500zł; w dniu 20.12.2017r. do kwoty 12.500zł; Rok 2017 - 50.000 zł ; w dniu 31.03.2018 r. do kwoty 61.000zł; w dniu 30.06.2018 r. do kwoty 61.000zł; w dniu 30.09.2018 r. do kwoty 61.000zł; w dniu 20.12.2018r. do kwoty 61.000zł; Rok 2018 - 244.000 zł ; w dniu 31.03.2019 r. do kwoty 61.000zł; w dniu 30.06.2019 r. do kwoty 61.000zł; w dniu 30.09.2019 r. do kwoty 61.000zł; w dniu 20.12.2019r. do kwoty 61.000zł; Rok 2019 - 244.000 zł ; w dniu 31.03.2020 r. do kwoty 61.000zł; w dniu 30.06.2020 r. do kwoty 61.000zł; w dniu 30.09.2020 r. do kwoty 61.000zł; w dniu 20.12.2020r. do kwoty 61.000zł; Rok 2020 -244.000zł ; w dniu 31.03.2021 r. do kwoty 61.000zł; w dniu 30.06.2021 r. do kwoty 61.000zł; w dniu 30.09.2021 r. do kwoty 61.000zł; w dniu 20.12.2021r. do kwoty 61.000zł; Rok 2021 - 244.000 zł ; w dniu 31.03.2022 r. do kwoty 85.250zł; w dniu 30.06.2022 r. do kwoty 85.250zł; w dniu 30.09.2022 r. do kwoty 85.250zł; w dniu 20.12.2022r. do kwoty 85.250zł; Rok 2022 - 341.000 zł ; w dniu 31.03.2023 r. do kwoty 85.250zł; w dniu 30.06.2023 r. do kwoty 85.250zł; w dniu 30.09.2023 r. do kwoty 85.250zł; w dniu 20.12.2023r. do kwoty 85.250zł; Rok 2023 - 341.000 zł w dniu 31.03.2024 r. do kwoty 85.500zł; w dniu 30.06.2024 r. do kwoty 85.500zł; w dniu 30.09.2024 r. do kwoty 85.500zł; w dniu 20.12.2024r. do kwoty 85.500zł; Rok 2024 - 342.000 zł Zamawiający będzie miał możliwość spłaty kapitału lub jego części przed upływem okresu kredytowania. 2.5. Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy jednorazowo w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. 2.6. Oprocentowanie zmienne dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o zmienny miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR - 3M (wg przyjętej w celach przetargowych stawki z dnia 24.03.2014 r.) 2.7. Jednorazowa prowizja bankowa 0% 2.8. Marża bankowa niezmienna w okresie kredytowania liczona w % od wartości udzielonego kredytu. Zamawiający wymaga, aby marża zaoferowana zawierała wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. Zatem Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych prowizji i opłat w związku z udzieleniem kredytu. 2.9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową. 3. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się wyszczególnienia w ofercie dodatkowych elementów kosztowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                         Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·              III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                         Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·              III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                         Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·              III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                         Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

·              III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                         Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ), - Harmonogram spłat (na podstawie załącznika Nr 4 do SIWZ) - Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy lub udzielonych gwarancji. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów spłat poszczególnych rat kapitałowych, w tym poza okres kredytowania przy zachowaniu oprocentowania - karencja spłat co najmniej 2 lata.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3, Piętro I..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro podawcze - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                       Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                      /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Informacja o stanie mienia komunalnego cz.I.pdf (PDF, 993KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:01:40 993KB 0 razy
2 Informacja o stanie mienia komunalnego cz.II.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:01:40 1.3MB 0 razy
3 opinia RIO.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:01:40 1.0MB 0 razy
4 SIWZ + zalaczniki od nr 1 do 6.pdf (PDF, 238KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:01:40 238KB 0 razy
5 Sprawozdanie Rb - NDS za rok 2012 i 2013.pdf (PDF, 227KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:01:40 227KB 0 razy
6 Sprawozdanie Rb - 27 S za rok 2012 i 2013.pdf (PDF, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:01:40 1.8MB 0 razy
7 Sprawozdanie Rb - 27 S za rok 2013.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:01:40 1.6MB 0 razy
8 Sprawozdanie Rb - 28 S za rok 2012 i 201301.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:04:36 1.7MB 0 razy
9 Sprawozdanie Rb - 28 S za rok 2012 i 201302.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:04:36 1.6MB 0 razy
10 Sprawozdanie Rb - 28 S za rok 2013 cz.I.pdf (PDF, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:04:36 1.8MB 0 razy
11 Sprawozdanie Rb - 28 S za rok 2013 cz.II.pdf (PDF, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:04:36 1.5MB 0 razy
12 sprawozdanie Rb - N za rok 2012 i 2013.pdf (PDF, 312KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:04:36 312KB 0 razy
13 Sprawozdanie Rb - N za rok 2013.pdf (PDF, 293KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:04:36 293KB 0 razy
14 Sprawozdanie Rb - NDS za rok 2013.pdf (PDF, 233KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:04:36 233KB 0 razy
15 Sprawozdanie Rb - PDP za rok 2012 i 2013.pdf (PDF, 225KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:06:23 225KB 0 razy
16 Sprawozdanie Rb - PDP za rok 2013.pdf (PDF, 207KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:06:23 207KB 0 razy
17 Sprawozdanie Rb - Z za rok 2012 i 2013.pdf (PDF, 340KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:06:23 340KB 0 razy
18 Sprawozdanie Rb - Z za rok 2013.pdf (PDF, 392KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:06:23 392KB 0 razy
19 Uchwala Nr 253.pdf (PDF, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:06:23 32.KB 0 razy
20 Uchwala Nr III_216_2013.pdf (PDF, 392KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:06:23 392KB 0 razy
21 Uchwala Nr III_269_2013.pdf (PDF, 172KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:06:23 172KB 0 razy
22 Uchwala Nr XLIII_239_13 Rady Miejskiej w Zychlinie.pdf (PDF, 362KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:08:05 362KB 0 razy
23 Uchwala Nr XLIII_240_13 Rady Miejskiej w Zychlinie.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:08:05 1.2MB 0 razy
24 Uchwala Nr XLV_245_14 Rady Miejskiej w Zychlinie.pdf (PDF, 188KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:08:05 188KB 0 razy
25 Uchwala Nr XXXVII_198_13 Rady Miejskiej w Zychlinie.pdf (PDF, 52.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:08:05 52.KB 0 razy
26 Uchwala o powolaniu Skarbnika.pdf (PDF, 417KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:08:05 417KB 0 razy
27 Zaswiadczenie - NIP Urzad Gminy w Zychlinie.pdf (PDF, 98.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:08:05 98.KB 0 razy
28 Zaswiadczenie - Regon Urzad Gminy w Zychlinie.pdf (PDF, 721KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:08:05 721KB 0 razy
29 Zaswiadczenie o wyborze Burmistrz Gminy Zychlin.pdf (PDF, 83.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:08:43 83.KB 0 razy
30 Zaswiadczenie US o nie zaleganiu.pdf (PDF, 282KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:08:43 282KB 0 razy
31 Zaswiadczenie ZUS o nie zaleganiu.pdf (PDF, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:08:43 115KB 0 razy
32 Wyjasnienie treści SIWZ nr5.docx (DOCX, 13.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-25 14:14:02 13.KB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 tabela 1.doc (DOC, 182KB) 2015-06-25 14:11:05 182KB 292 razy
2 tabela 2.pdf (PDF, 298KB) 2015-06-25 14:11:05 298KB 424 razy
3 Wyjaśneinie treści SIWZ nr1.docx (DOCX, 16.KB) 2015-06-25 14:11:05 16.KB 294 razy
4 Wyjaśnienie treści SIWZ nr2.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 14:11:05 12.KB 350 razy
5 Wyjaśnienie treści SIWZ nr3.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 14:14:02 12.KB 320 razy
6 Wyjaśnienie treści SIWZ nr4.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 14:14:02 13.KB 298 razy
7 Zmiany treści SIWZ nr2.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-25 14:14:02 12.KB 308 razy
8 Zmiany w ogłoszeniu.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 14:15:34 13.KB 305 razy
9 25_06_2015_14_16_13_Zmiany w ogłoszeniu.docx (DOCX, 11.KB) 2015-06-25 14:16:13 11.KB 320 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 16.KB) 2015-06-25 14:14:02 16.KB 486 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-25 14:14:02 14.KB 313 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 14:01:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 31-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 14:16:13