Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dowóz dzieci do szkół w roku 2015 dla Gminy Żychlin

Numer ogłoszenia: 231967 - 2014; data zamieszczenia: 05.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół w roku 2015 dla Gminy Żychlin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na Dowozie dzieci do szkół w roku 2015 dla Gminy Żychlin, tj.: 1. Oferta częściowa Nr 1 - dowóz dzieci do szkół w roku 2015 dla Gminy Żychlin na trasach: 1) Trasa: Żychlin - Kutno - Żychlin - od poniedziałku do piątku: Opis trasy: odległość w km - 102, ilość dzieci - 45, - godzina odjazdu z 1 przystanku -7:00, godzina przyjazdu do szkoły do Kutna - do 7:50 i powrót do Żychlina; - godzina odjazdu z Żychlina - 14:40, godzina odjazdu z Kutna - 15:30, 2) Trasa: teren Gminy Żychlin - od poniedziałku do piątku Trasa: Żychlin - Grabów - Dobrzelin - Drzewoszki - Czesławów - Żychlin - Budzyń - Zgoda - Oleszcze - Grabie - Kruki - Tretki - Chochołów - Orątki - Żychlin. Opis trasy: odległość w km - 41, ilość dzieci - 38, godziny odjazdu ze Szkoły Podstawowej w Grabowie -13:35 UWAGA Powyższe trasy z pkt 1 i 2 obsługuje 1 autobus. 2. Oferta częściowa Nr 2 - dowóz dzieci niepełnosprawnych w związku z realizacją obowiązku szkolnego w roku 2015 na trasie: Żychlin - teren gminy Żychlin - Kutno - Żychlin - teren gminy Żychlin (bus) - od poniedziałku do piątku: 1) Trasa: Żychlin - Strzelce - Zarębów - Biała - Zgoda - Oleszcze - Żychlin - Żabików - Żychlin - Grabów - Pniewo - Kutno - Żychlin, odległość w km - 99 km, godziny odjazdu - 6:45, godziny przyjazdu - 9:15; 2) Żychlin - Oporów - Kutno - Żychlin, odległość w km - 53 km, godziny odjazdu - 9:30, godziny przyjazdu - 12:45; 3) Żychlin - Szkoła Podstawowa w Grabowie - Wydmuch - Karolew - Śleszyn - Biała - Grzybów Hornowski - Biała - Śleszynek - Zgoda - Budzyń - Żychlin, odległość w km 24 km, godziny odjazdu - 13:30, godziny przyjazdu - 14:15; 4) Żychlin - Oporów - Kutno - Oporów - Jastrzębia - Żabików - Żychlin - Grabów, Żychlin - Zgoda - Śleszynek - Żychlin, odległość w km - 85 km, godziny odjazdu - 14:15, godziny przyjazdu - 16:30; Godziny oraz liczba osób podane są wg stanu na dzień 31.10.2014r. Zaleca się, aby oferent zapoznał się z trasami przewozu dzieci przed przystąpieniem do przetargu. Oferent powinien zabezpieczyć bezpieczne i punktualne przewozy dzieci do szkół. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji, zamknięcie szkoły) Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. Przewozy powinny się odbywać autobusami sprawnymi technicznie, zapewniającymi odpowiedni komfort i bezpieczeństwo podróży oraz odpowiednio oznaczonymi. Środki transportu do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1414 ze zm.) oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku Nr 32 poz. 262 ze zmianami)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1 i dla oferty częściowej Nr 2 nastąpi poprzez złożenie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1414 ze zm.) ważną na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1i dla oferty częściowej Nr 2 nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1 nastąpi poprzez złożenie wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia taboru komunikacyjnego w ilości 1 szt. autobusu z podaniem numeru rejestracyjnego, serii i numeru dowodu rejestracyjnego, ilości miejsc w autobusie, roku produkcji oraz daty ważności przeglądu technicznego autobusu, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Jeżeli w powyższym wykazie wykonawca wskazał środek transportu, którym będzie dysponował, należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia środka transportu. Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 2 jest złożenie wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia taboru komunikacyjnego w ilości 1 szt. typu BUS dla 15 osób (w tym dla potrzeb zamawiającego 1 stanowisko na wózek inwalidzki + 13 miejsc siedzących ) z podaniem: marki BUS, numeru rejestracyjnego, serii i numeru dowodu rejestracyjnego, ilości miejsc, roku produkcji oraz daty ważności przeglądu technicznego którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Jeżeli w powyższym wykazie wykonawca wskazał środek transportu, którym będzie dysponował, należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia środka transportu. BUS winien być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z potwierdzeniem przystosowania wpisem w dowodzie rejestracyjnym . W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz taboru komunikacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1 i dla oferty częściowej Nr 2 nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnienie tego warunku dla oferty częściowej Nr 1 i dla oferty częściowej Nr 2 nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ) 2. Projekt umowy - (wg załącznika nr 5 do SIWZ) 3. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·                  1 - Cena - 90

·                  2 - SERWIS (czas podstawienia pojazdu zastępczego) - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości km wskazanych w rozdziale III - opis przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania umowy w przypadku konieczności objęcia dowozem uczniów zamieszkujących poza zakresem trasy wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilości km wskazanych w rozdziale III - opis przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania umowy w przypadku wygaśnięcia obowiązku dowozu ucznia do szkoły a także w przypadku braku potrzeby dowozu ucznia (np. z powodu nieobecności ucznia w szkole). 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości km wskazanych w rozdziale III - opis przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania umowy w przypadkach zmiany tras spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi przejazd ustalonymi trasami (np. śnieżyce, zawieje, ulewy), a także w przypadkach zmian w organizacji ruchu drogowym (np. objazdy, zamknięcie drogi). 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany stawki VAT: - wzrost ustawowej stawki podatku VAT - w uzasadnionych wypadkach, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, strony mogą zawrzeć pisemny aneks, mocą którego zdecydują o podwyższeniu ceny brutto przy pozostawieniu ceny netto bez zmian. W takiej sytuacji strony mogą zdecydować również o odpowiednim do wzrostu stawki podatku VAT; - obniżenie stawki podatku VAT następuje automatycznie , przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3 lub zostanie przekazana bezpłatnie na pisemny wniosek zainteresowanego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro Podawcze - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 17.12.2014.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz dzieci do szkół w roku 2015 dla Gminy Żychlin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Oferta częściowa Nr 1 - dowóz dzieci do szkół w roku 2015 dla Gminy Żychlin na trasach: 1) Trasa: Żychlin - Kutno - Żychlin - od poniedziałku do piątku: Opis trasy: odległość w km - 102, ilość dzieci - 45, - godzina odjazdu z 1 przystanku -7:00, godzina przyjazdu do szkoły do Kutna - do 7:50 i powrót do Żychlina; - godzina odjazdu z Żychlina - 14:40, godzina odjazdu z Kutna - 15:30, 2) Trasa: teren Gminy Żychlin - od poniedziałku do piątku Trasa: Żychlin - Grabów - Dobrzelin - Drzewoszki - Czesławów - Żychlin - Budzyń - Zgoda - Oleszcze - Grabie - Kruki - Tretki - Chochołów - Orątki - Żychlin. Opis trasy: odległość w km - 41, ilość dzieci - 38, godziny odjazdu ze Szkoły Podstawowej w Grabowie -13:35 UWAGA Powyższe trasy z pkt 1 i 2 obsługuje 1 autobus..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o         1. Cena - 90

o        2. SERWIS (czas podstawienia pojazdu zastępczego) - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz dzieci niepełnosprawnych w związku z realizacją obowiązku szkolnego w roku 2015.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oferta częściowa Nr 2 - dowóz dzieci niepełnosprawnych w związku z realizacją obowiązku szkolnego w roku 2015 na trasie: Żychlin - teren gminy Żychlin - Kutno - Żychlin - teren gminy Żychlin (bus) - od poniedziałku do piątku: 1) Trasa: Żychlin - Strzelce - Zarębów - Biała - Zgoda - Oleszcze - Żychlin - Żabików - Żychlin - Grabów - Pniewo - Kutno - Żychlin, odległość w km - 99 km, godziny odjazdu - 6:45, godziny przyjazdu - 9:15; 2) Żychlin - Oporów - Kutno - Żychlin, odległość w km - 53 km, godziny odjazdu - 9:30, godziny przyjazdu - 12:45; 3) Żychlin - Szkoła Podstawowa w Grabowie - Wydmuch - Karolew - Śleszyn - Biała - Grzybów Hornowski - Biała - Śleszynek - Zgoda - Budzyń - Żychlin, odległość w km 24 km, godziny odjazdu - 13:30, godziny przyjazdu - 14:15; 4) Żychlin - Oporów - Kutno - Oporów - Jastrzębia - Żabików - Żychlin - Grabów, Żychlin - Zgoda - Śleszynek - Żychlin, odległość w km - 85 km, godziny odjazdu - 14:15, godziny przyjazdu - 16:30;.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

 

                                                                     Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                    /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ i zal. 1-6.pdf (PDF, 263KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 09:20:42 263KB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.docx (DOCX, 11.KB) 2015-06-26 09:21:45 11.KB 300 razy
2 Ogłoszenie o zmianie zamówienia 2.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-26 09:22:00 12.KB 306 razy
3 Wyjaśnienie treści SIWZ i zmiana treści SIWZ.docx (DOCX, 19.KB) 2015-06-26 09:22:59 19.KB 702 razy
4 Zalacznik nr 6 do SIWZ po zmianie.doc (DOC, 31KB) 2015-06-26 09:23:11 31KB 299 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 18.KB) 2015-06-26 09:24:04 18.KB 591 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-26 09:24:04 14.KB 413 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 26-06-2015 09:20:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 05-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 26-06-2015 09:24:04