Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny

Numer ogłoszenia: 262703 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

    ·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na budowie wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny z rur PCV o średnicy 110 mm, długości 2135,5 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót (dokument pomocniczy) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.gminazychlin.pl. W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Żychlinie Nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin w biurze podawczym, pok. Nr 1, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                             Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·                 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                             Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·                 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                             Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·                 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                             Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

·                 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                             Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ).

2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4.Dowód uiszczenia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

      ·              1 - Cena - 90

      ·              2 - Okres rękojmi za wady - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

a) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

 - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków atmosferycznych w szczelności obfite opady deszczu powodujące lokalne podtopienia i zalania terenu (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwości kontynuacji lub rozpoczęcia robót) , obfite opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót. Termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony o ilość dni występowania powyższych zjawisk potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru nie dłużej jednak niż o 30 dni lub

 - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

 - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub

 - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub

 - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub

 - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy , a także inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu

 b) konieczność zmiany wynagrodzenia umownego:

- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT) lub

- konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub,

 - w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu szczegółowego lub

- w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej - zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu zamiennego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie określił w kosztorysie szczegółowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie szczegółowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 3, piętro I lub zostanie przekazana bezpłatnie na pisemny wniosek zainteresowanego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, Biuro podawcze - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach: Programu oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Brak realizacji zadania w przewidzianym terminie skutkować może utratą dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych operacji.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                 Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ + zalaczniki od nr 1 do 5.pdf (PDF, 234KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 09:53:46 234KB 0 razy
2 Zalacznik nr 6 do SIWZ - przedmiar robot (dokument pomocniczy).pdf (PDF, 42.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 09:53:46 42.KB 0 razy
3 Zalacznik nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.pdf (PDF, 278KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 09:53:46 278KB 0 razy
4 Zalacznik nr 8 do SIWZ - projekt budowlany.pdf (PDF, 69.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 09:53:46 69.KB 0 razy
5 Zalacznik nr 8 do SIWZ - projekt budowlany - mapa01.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 09:53:46 77.KB 0 razy
6 Zalacznik nr 8 do SIWZ - projekt budowlany - mapa02.pdf (PDF, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 09:53:46 80.KB 0 razy
7 Zalacznik nr 8 do SIWZ - projekt budowlany - mapa03.pdf (PDF, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 09:53:46 37.KB 0 razy
8 Zalacznik nr 8 do SIWZ - projekt budowlany - mapa04.pdf (PDF, 28.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 09:54:07 28.KB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zmiana treści SIWZ.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-26 09:56:54 12.KB 299 razy
2 Wyjaśnienie treści SIWZ.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-26 09:57:15 12.KB 297 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 22.KB) 2015-06-26 09:56:54 22.KB 493 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-26 09:56:54 13.KB 296 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 26-06-2015 09:53:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 22-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 26-06-2015 09:57:15