Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Żychlin wraz z jednostkami organizacyjnymi

Numer ogłoszenia: 38470 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

·                Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ŻYCHLIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Żychlin. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na niżej wymienione części: 1.1. Część I: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żychlin wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów. 1.2. Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne Gminy Żychlin. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 5) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej - tzw. Zielona Karta. 1.3. Część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żychlin. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych (OSP) i młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka; Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żychlin wraz z jednostkami organizacyjnymi, dotyczący części I zamówienia; Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki Gminy Żychlin, dotyczący części II zamówienia; Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żychlin, dotyczący części III zamówienia; Załącznik nr 1d: Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych; Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczące części I, II i III zamówienia; Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I, II i III zamówienia; Załącznik nr 7: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania); Załącznik nr 8: Wykaz pojazdów posiadanych przez jednostki organizacyjne Gminy Żychlin.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.) obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia - tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określona została we wzorach umów stanowiących załączniki nr 6, 6a i 6b do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Żychlinie , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Żychlinie , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, biuro podawcze - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY ŻYCHLIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żychlin wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.51.00-4, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3.

     ·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o        1. Cena - 80

o        2. klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY ŻYCHLIN.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne Gminy Żychlin. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 5) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej - tzw. Zielona Karta..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3.

      ·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

·          4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o        1. Cena - 90

o        2. klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY ŻYCHLIN.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żychlin. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych (OSP) i młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP)..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.

     ·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

·           4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o        1. Cena - 90

o        2. klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10

 

                                                  Burmistrz Gminy Żychlin

                                                              /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Wyjasnienia tresci SIWZ nr 2.pdf (PDF, 803KB) 2015-06-26 10:22:31 803KB 328 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ wraz z zalacznikami.pdf (PDF, 693KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:19:05 693KB 0 razy
2 Zarzadzenie 20_15 Burmistrza Gminy Zychlin.pdf (PDF, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:19:05 116KB 0 razy
3 Zarzadzenie 28_15 Burmistrza Gminy Zychlin.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:19:05 78.KB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienie treści SIWZ 1.docx (DOCX, 11.KB) 2015-06-26 10:22:31 11.KB 316 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 15.KB) 2015-06-26 10:22:31 15.KB 347 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-26 10:22:31 14.KB 332 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 26-06-2015 10:19:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 20-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 26-06-2015 10:22:31