Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina LECH przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą - część III

Numer ogłoszenia: 48168 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina LECH przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą - część III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie z przeznaczeniem na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe - część III. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w części biurowej strony zachodniej budynku tj.:

1.1. Roboty instalacyjne

a) wykonanie instalacji co

 b) wykonanie instalacji wentylacyjnej

c) wykonanie przyłącza wodociągowego

1.2. Roboty elektryczne

a) wykonanie rozdzielni i WLZ,

b) wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych

1.3. Wykonanie instalacji teletechnicznej

1.4. Wykonanie instalacji systemu SSWIN

 1.5. Roboty budowlane

 a) rozbiórkowe

 b) murowe

c) wykończeniowe

1.6. Drogi i chodniki

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projektach budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Projekty budowlane, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, przedmiary robót (dokumenty pomocnicze) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.gminazychlin.pl. W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznych. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Żychlinie Nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin w biurze podawczym, pok. Nr 1, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania ( zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że w przedstawionym wykazie znajdują się minimum dwie roboty związane z budową, przebudową lub remontem obiektów użyteczności publicznej o wartości minimum 300.000 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, że dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami; W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokumenty dołączone do oferty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie przez Wykonawcę, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą niż 300.000 zł brutto, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o ww. dokument dołączony do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (wg załącznika nr 1 do SIWZ), 2) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4) dowód uiszczenia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 96
 • 2 - Okres rękojmi za wady - 4

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków atmosferycznych w szczelności obfite opady deszczu. Termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony o ilość dni występowania opadów deszczu potwierdzonych wpisem do dziennika budowy lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy , a także inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu b) konieczność zmiany wynagrodzenia umownego: - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT) lub - konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub, - w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu szczegółowego lub - w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej - zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu zamiennego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie określił w kosztorysie szczegółowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie szczegółowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazychlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój Nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin (Biuro Podawcze, pokój Nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 18.04.2015.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                        /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ + zalaczniki od nr 1 do 7.pdf (PDF, 306KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:32:41 306KB 1 raz
2 Zal. Nr 8 do SIWZ - Przedmiar robot - Roboty budowlane.pdf (PDF, 87.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:32:41 87.KB 1 raz
3 Zal. Nr 8 do SIWZ - Przedmiar robot - Roboty elektryczne.pdf (PDF, 118KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:32:41 118KB 1 raz
4 Zal. Nr 8 do SIWZ - Przedmiar robot - Roboty instalacyjne.pdf (PDF, 89.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:32:41 89.KB 1 raz
5 Zal. Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - br.budowlana.pdf (PDF, 679KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:32:41 679KB 1 raz
6 Zal. Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - br.elektryczna.pdf (PDF, 219KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:32:41 219KB 0 razy
7 Zal. Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - br.sanitarna.pdf (PDF, 387KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:32:41 387KB 1 raz
8 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Czesc opisowa.pdf (PDF, 318KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:36:18 318KB 0 razy
9 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Decyzja CP.II_2013 cz.I.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:36:18 1.2MB 1 raz
10 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Decyzja CP.II_2013 cz.II.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:36:18 1.0MB 1 raz
11 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Ekspertyza Techniczna SOP cz.I.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:36:18 1.7MB 1 raz
12 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Ekspertyza Techniczna SOP cz.II.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:36:18 1.7MB 0 razy
13 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Ekspertyza Techniczna SOP cz.III.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:36:18 1.6MB 1 raz
14 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Ekspertyza Techniczna SOP cz.IV.pdf (PDF, 889KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:36:18 889KB 1 raz
15 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Inwentaryzacja.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:41:03 1.0MB 1 raz
16 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Plan zagospodarowania.pdf (PDF, 690KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:41:03 690KB 1 raz
17 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Postanowienie LKWPSP w Lodzi.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:41:03 1.7MB 1 raz
18 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Rysunki rzuty itp cz.I.pdf (PDF, 982KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:41:03 982KB 1 raz
19 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Rysunki rzuty itp cz.II.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:41:03 1.6MB 0 razy
20 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Rysunki rzuty itp cz.III.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:41:03 1.1MB 0 razy
21 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. budowlana - Szczegoly.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:41:03 1.3MB 1 raz
22 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. elektryczna - Projekt instalacji elektrycznej cz.I.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:45:48 1.3MB 1 raz
23 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. elektryczna - Projekt instalacji elektrycznej cz.II.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:45:48 1.7MB 1 raz
24 Zal. Nr 10 do SIWZ - br. elektryczna - Projekt instalacji elektrycznej cz.III.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:45:48 1.7MB 1 raz
25 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - Grzejniki i nastawy wyniki.pdf (PDF, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:45:48 33.KB 1 raz
26 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - Materialy rownowazne.pdf (PDF, 41.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:45:48 41.KB 1 raz
27 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - Opis techniczny - instalacje.pdf (PDF, 219KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:45:48 219KB 1 raz
28 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys1.pdf (PDF, 348KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:45:48 348KB 1 raz
29 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys2.pdf (PDF, 166KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:47:23 166KB 0 razy
30 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys3.pdf (PDF, 374KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:47:23 374KB 1 raz
31 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys5.pdf (PDF, 129KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:47:23 129KB 1 raz
32 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys6.pdf (PDF, 141KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:47:23 141KB 1 raz
33 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys7.pdf (PDF, 408KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:47:23 408KB 1 raz
34 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys8.pdf (PDF, 235KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:47:23 235KB 1 raz
35 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys9.pdf (PDF, 451KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:47:23 451KB 1 raz
36 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys10.pdf (PDF, 133KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:49:28 133KB 1 raz
37 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys11.pdf (PDF, 271KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:49:28 271KB 0 razy
38 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - rys12.pdf (PDF, 266KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:49:28 266KB 1 raz
39 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - Zestawienie materialow wentylacja.pdf (PDF, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:49:28 31.KB 1 raz
40 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - Zestawienie pomieszczen - wentylacja.pdf (PDF, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:49:28 20.KB 1 raz
41 26_06_2015_10_49_28_Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. wew. - Zestawienie pomieszczen - wentylacja.pdf (PDF, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:49:28 20.KB 0 razy
42 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. zew. - Opinia ZUDP.pdf (PDF, 271KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:49:28 271KB 0 razy
43 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. zew. - Opis techniczny instalacje zewnetrzne.pdf (PDF, 144KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:49:56 144KB 1 raz
44 Zal. Nr 10 do SIWZ - br.sanitarna - inst. zew. - Protokol uzgodnienia.pdf (PDF, 219KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-26 10:49:56 219KB 1 raz
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 15.KB) 2015-06-26 10:52:24 15.KB 412 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-26 10:52:24 13.KB 294 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 26-06-2015 10:32:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 05-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 26-06-2015 10:52:24